Oddělení pro projektovou podporu

GAČR - Grantová agentura ČR

Vyhlášení veřejné soutěže MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

(založeno: 28. 2. 2018, aktualizováno: 5. 4. 2018 14:40)
 • Uzávěrka soutěže 11. dubna 2018
 • Termín pro podklady pro etickou komisi: 20.3.2018
 • Interní termín pro vyplnění rozpočtu a zdůvodnění v GRIS: 3. dubna 2018
 • Termín pro odevzdání podepsané průvodky a ČP ke spolufinancování: 9. dubna 2018 do 12:00

Grantová agentura ČR vyhlásila dne 27.2.2018 veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

 • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
 • National Research Foundation of Korea (NRF)
 • Ministry of Science and Technology (MOST)

ZÁKLADNÍ INFORMACE ZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (je ale nezbytné přečíst celou zadávací dokumentaci):

Extract from GAČR 2019 rules in English is available here.
Prezentace ze semináře GAČR je ke stažení zde.
Často kladené otázky k aktuální soutěži najdete zde.
Převodník kódů OECD ke stažení zde.

Podmínky podání návrhu

Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro standardní, mezinárodní a juniorské projekty v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Pokud se navrhovatel či spolunavrhovatel mezinárodního projektu účastní v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže na podporu projektů EXPRO, může se v případě úspěchu v obou soutěžích podílet pouze na řešení EXPRO nebo pouze na řešení mezinárodních projektů GA ČR (v roli řešitele nebo spoluřešitele).

Návrh projektu zahraničního partnera musí uchazeč neprodleně po jeho podání zahraničnímu poskytovateli, nejpozději však do 30.6.2018 předložit GA ČR  v elektronické podobě, včetně data podání tohoto návrhu a jeho registračního čísla.

Způsobilé náklady

Osobní náklady (čl. 3.3.1. ZD):

 • Pracovní kapacita na projektu (úvazek) je doporučována alespoň 20% pro osobu řešitele, alespoň 10% pro osobu spoluřešitele.
 • Dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však 40 000,- Kč za kalendářní měsíc (alikvotně dle úvazku zaměstnance). Zbytek mzdy musí být dofinancován.
 • Odvody z mezd - 35% z hrubých mezd, z DPČ - 34% z hrubé mzdy
 • Odměna z DPP a DPČ může činit nejvýše 250 Kč/hod

Informace k  možné výši mzdy má k dispozici ředitel ústavu nebo personální oddělení fakulty.

Cestovní náklady – v případě účasti na konferencích a workshopech je způsobilá jen aktivní účast

Investiční náklady - nejsou v této výzvě způsobilé.

Režie – 25% z dotace na osobní náklady, materiál, cestovné a služby (formální změna oproti předchozím rokům)

Uvádění IF

U každého článku v impaktovaném časopise sledovaném v těchto databázích se uvádí impaktní faktor časopisu platný v době uveřejnění článku.

Část C1 – zdůvodnění návrhu projektu

Část C1 má NOVĚ předepsanou strukturu a musí obsahovat tyto údaje:

a) shrnutí současného stavu poznání odborné problematiky v dané vědní oblasti a popis dosavadního příspěvku navrhovatele k výzkumu v dané nebo v tematicky blízké problematice;
b) vyjádření podstaty a aktuálnosti tématu grantového projektu, jeho cílů, způsobu řešení včetně koncepčních a metodických postupů, jeho podrobného časového rozvrhu a etap řešení. Etapy řešení a plnění jednotlivých cílů musí být spojeny s předpokládanými výsledky.
c) popis a zdůvodnění potřebnosti a přínosu spolupráce se zahraničním navrhovatelem (včetně zdůvodnění případných odlišností);
d) dosavadní a v rámci projektu plánovaná spolupráce navrhovatele se zahraničními vědeckými institucemi;
e) v případě, že je v projektu uveden spoluuchazeč, zdůvodnění nutnosti jeho účasti na projektu, jeho přínosu a podrobný popis jeho podílu na řešení;
f) údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací;
g) popis týmu: zdůvodnění účasti všech spolunavrhovatelů, odborných, dalších odborných i dalších spolupracovníků, vymezení jejich podílu na řešení problematiky, včetně předpokládané pracovní kapacity jednotlivých pracovníků;
h) odkazy na použitou literaturu.

Část D1 – životopis navrhovatele a spolunavrhovatele

Životopis nesmí z důvodu ochrany osobních údajů obsahovat fotografii navrhovatele, resp. spolunavrhovatele!

ZPŮSOB PODÁNÍ NÁVRHU

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci vytvořené k tomuto účelu GRIS.

Aby mohlo dojít ke kontrole z úrovně fakulty, je nezbytné, aby v „users“ byla přidána Ing. Rašková „raskova“. Nelze podat projekt, který nebyl zkontrolován.

Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Vygenerovaná pdf - NEPŘEJMENOVÁVAT!!!

Generování finálního pdf souboru:

Po úplném vyplnění formuláře se tlačítko "Report chyb" změní na tlačítko "Finalizovat". Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vygenerování finální verze návrhu projektu. Výsledný soubor je ke stažení v detailu návrhu projektu v části "Project versions". Před úplným vyplněním formuláře jde vytvářet drafty návrhu projektu stisknutím tlačítka "Draft".

!!! Návrhy musí být VLOŽENY v GRIS do úterý 3.4.2018 – následuje KONTROLA, až poté budou navrhovatelé  vyzváni k vygenerování pdf FINAL, které se zasílá na adresu gacr@sci.muni.cz. Vložení návrhu znamená: je vyplněn zejména rozpočet a zdůvodnění (osobní a věcné náklady). Vlastní návrh může být vložen později.

!!! Do PONDĚLÍ 9. 4. 2017 do 12:00 je nutné dodat průvodní list k návrhu z ISEPu s podpisem navrhovatele a ředitele ústavu. V případě dofinancování mezd je třeba současně předložit čestné prohlášení podepsané ředitelem ústavu – formulář zde. Vše se zasílá k rukám Ing. Raškové.

ETICKÁ KOMISE

V případě, že zaměření návrhu projektu vyžaduje vyjádření Etické komise, najdete  informace na této stránce: http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/zazemi/etika-vyzkumu/ekv/gacr-2019. Termín pro dodání podkladů EKV je 20.3.2018.

Kontaktní osoby:

Ing. Zdeňka Rašková, , t.č. 6530 – administrativní podpora
Ing. Tereza Johnová, , t.č. 3873 – ekonomická kontrola
Bc. Jana Kneblová, , t.č.  1403 – personální kontrola 

Výše uvedené platí i v případě, že PřF MU bude v roli spolunavrhovatele.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4418 od 25.6.2018