Oddělení pro vědu, výzkum, projektovou podporu, akademické kvalifikace, zahraniční vztahy a doktorské studium

Aktuality

MPO vyhlásilo IV. výzvu programu Aplikace

8.8.2017

Základní informace o IV. výzvě programu OP PIK Aplikace

Termín pro podání žádosti: do 30. 11. 2017

Alokace výzvy: 1 600 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 000 000 Kč

Maximální výše dotace: 50 000 000 Kč

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Způsobilé výdaje

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
  • náklady na smluvní výzkum;
  • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
  • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu;
  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu. Maximální podíl způsobilých výdajů za podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu.

Bližší vymezení způsobilých výdajů naleznete zde.

Žadatelem je vždy podnikatelský subjekt - MU však může být do projektu zapojena coby spolupříjemce.

Míra podpory pro výzkumné organizace 75 %

Míra dotace pro podniky se pohybuje dle velikosti podniku a kategori činnosti od 25% do 80%.

Maximální míra podpory pro celý projekt 70 %

Informace o výzvě na stránkách zprostředkujícího subjektu


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 10687 od 9.2.2017