Academic Senate

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (ÚChem Chem PřF MU), učo: 22

Funkci senátora Akademického senátu Masarykovy univerzity jsem zastával v minulém funkčním období, a mohu tak uplatnit zkušenosti, které jsem v minulosti v této činnosti získal. Jako ředitel Ústavu chemie znám poměrně dobře situaci fakulty a tyto znalosti mohu využít při jednání senátu zejména v tomto období důležitém při nastavování standardů fungování univerzity v souvislosti se změnami vyvolanými implementací nového zákona o vysokých školách.

Při dosavadní tvorbě nových vnitřních předpisů univerzity se bohužel nepodařilo zabránit tendencím k nárůstu administrativy spojené s jejich implementací. Budu podporovat takové změny a návrhy vnitřních předpisů, které rizika nárůstu administrativy účinně omezí.

Jako doposud budu podporovat všechny kroky AS MU a vedení MU, směřující k tomu, aby se Masarykova univerzita stala moderní, mezinárodně uznávanou vysokou školou s kvalitní výukou a vynikajícím výzkumem, která bude přitahovat studenty vysokou úrovní těchto hlavních činností a kvalitou infrastukturního zázemí i vstřícným akademickým prostředím.

Důležitým předpokladem pro to je zachování a posilování ekonomické stability univerzity, která musí vycházet z jasně formulovaných, racionálně zdůvodněných pravidel rozpočtování. V uplynulém období se podařilo výrazně zlepšit ekonomické postavení Přírodovědecké fakulty, ale stále je příliš mnoho finančních prostředků centralizováno, což neúměrně snižuje podíl institucionálních prostředků oproti těm účelově vázaným v rozpočtech fakult a ústavů. Proto budu podporovat takové změny pravidel rozpočtování MU, které povedou k financování pouze racionálně zdůvodněných činností z centralizovaného rozpočtu univerzity.

Prohlašuji, že nejsem členem akademické obce jiné fakulty ani vysoké školy, nejsem členem statutárních orgánů žádné právnické osoby, nevykonávám vlastní podnikatelskou činnost a nejsem v pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než k Masarykově univerzitě.

V Brně 31.10.2017 Ctibor Mazal


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 176 od 8.11.2017