Academic Senate

Kandidáti do AS MU pro funkční období 2018-2020

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (ÚFE Fyz PřF MU), učo: 21782

Rád bych se zasadil o to, aby

 

-          Masarykova univerzita byla vysokou školou, která nabízí atraktivní a kvalitní vzdělávání se silnými prvky individuálního přístupu ke studentům.   

-          Masarykova univerzita byla prostředím pro realizaci kvalitního základního i aplikovaného výzkumu, do kterého jsou ve vysoké míře zapojení i studenti.

-          postavení Přírodovědecké fakulty bylo v rámci univerzity úměrné jejímu významu. Jsme sice „jen“ jednou fakultou z devíti na Masarykově univerzitě, ale jsme největší fakulta co do rozpočtu, počtu zaměstnanců i vědeckého výkonu.

-          byla Přírodovědecká fakulta vnímána napříč univerzitou jako spolehlivý a sebevědomý partner, který dokáže srozumitelně, jasně a dlouhodobě konzistentně formulovat své požadavky a cíle.

-          platily jednoduché pravdy: dobrá výuka = zkušený a nadaný pedagog, dobrá věda = zejména kvalitní a silný vědecký tým, více peněz = musíme být v národním a světovém měřítku konkurenceschopní

-          byl na univerzitě prohlubován systém silné a efektivní finanční i správní autonomie jednotlivých fakult, který však nebude bránit tolik potřebnému mezioborovému výzkumu a vzdělávání.

 

Jako člen akademického senátu Masarykovy univerzity

 

-          budu zastupovat a důsledně hájit zájmy Přírodovědecké fakulty jako celku.

-          budu trpělivě naslouchat argumentům vedení univerzity i zástupců jednotlivých fakult a stejně trpělivě a neúnavně vysvětlovat a prosazovat postoje Přírodovědecké fakulty na univerzitní úrovni.

-          budu formálně i neformálně jednat s vedením univerzity a zástupci jednotlivých fakult o možnostech, jak rozvíjet univerzitu i naši fakultu.

-          se nebudu bát otevírat nejpalčivější témata, která ztěžují pedagogickou a vědeckou činnost na naší fakultě. V minulosti jsem takto postupoval i jako předseda fakultního senátu, když jsem např. zorganizoval společné jednání našeho fakultního senátu a senátu LF k otázkám pravidel dělení finančních prostředků na univerzitě, které kdysi bylo silně nepříznivé pro experimentálně zaměřené fakulty a obory.

-          budu sjednocovat postoje všech zástupců fakulty k nejzásadnějším otázkám, které má akademický senát v kompetenci – rozpočtová pravidla, dlouhodobý záměr univerzity a zejména důležitá volba rektora, kde musíme udělat maximum k prosazení dobrého kandidáta.

 

Při práci v Akademickém senátu univerzity mohu navázat na své zkušenosti

 

-          s prací ve fakultním senátu (člen v letech 1999-2002, 2008-2014)

-          s vedením fakultního senátu a člena kolegia děkana Přírodovědecké fakulty (2008-2011)

-          s vedením ekonomické komise fakultního senátu (2011-2014)

-          s vedením výzkumného programu fakultního VaV centra CEPLANT

-          získané jako zástupce ředitele ústavu fyzikální elektroniky


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 215 od 8.11.2017