Academic Senate

Zpráva o činnosti Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2017

předkládaná akademické obci v souladu se čl. 13 odst. 2 Statutu Přírodovědecké fakulty MU a čl. 6 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU.

 

Obsah:

 1. Složení Akademického senátu PřF MU v období leden až srpen 2017
 2. Složení komisí Akademického senátu PřF MU v období leden až srpen 2017
 3. Volby do Akademického senátu PřF MU pro funkční období 2017-2020
 4. Složení Akademického senátu PřF MU v období září až prosinec 2017
 5. Složení komisí Akademického senátu PřF MU v období září až prosinec 2017
 6. Projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty pro období 2018 až 2022
 7. Volby do Akademického senátu MU
 8. Přehled vnitřních předpisů a dalších norem PřF MU schválených Senátem v roce 2017
 9. Zasedání Senátu a přijatá usnesení a závěry
 10. Přehled účasti jednotlivých členů Senátu na zasedáních

 

1.      Složení Akademického senátu PřF MU v období leden až srpen 2017

Rok 2017 byl z hlediska fungování Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) rokem volebním. V období do 31. srpna 2017, kdy v souladu s čl. 21 Volebního řádu Senátu skončilo řádné funkční období 2014–2017, fungoval Senát v tomto personálním složení:

Předseda

Předseda komory akademických pracovníků

Předseda komory studentů

Členové komory akademických pracovníků

Členové komory studentů

 

2.      Složení komisí Akademického senátu PřF MU v období leden až srpen 2017

V roce 2017 byla v souladu s čl. 6 Volebního řádu Senátu nově ustavena Volební a mandátová komise, která následně organizovala volby do Senátu pro období 2017 až 2020. Na rozdíl od komisí ostatních, mandát této komise nezanikl v souladu s čl. 7 odst. 2 Jednacího řádu Senátu dne 31. srpna 2017 spolu s koncem funkčního období Senátu, nýbrž až volbou nového složení této komise dne 9. října 2017. Ostatní komise Senátu fungovaly již v v předešlém kalendářním roce.

Volební a mandátová komise (ustavena dne 13. března 2017)

Dokumentační komise

Ekonomická komise

Legislativní komise

Studijní komise

 

3.      Volby do Akademického senátu PřF MU pro funkční období 2017-2020

Volby do Senátu pro období od 1. září 2017 do 31. srpna 2020 byly vyhlášeny dne 27. března 2017 a organizovány v souladu s Volebním řádem Senátu. Volby proběhly ve dnech 8. až 21. května 2017 pomocí aplikace E-volby Informačního systému MU (dále jen IS MU) Veškerá dokumentace týkající se těchto voleb včetně jejich výsledků a zápisu Volební a mandátové komise Senátu je zveřejněna na dokumentovém serveru IS MU.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve volebním obvodu Vědy o Zemi zůstalo po výše uvedených řádných volbách neobsazeno místo jednoho senátora, byly dne 22. května 2017 vyhlášeny pro tento volební obvod doplňovací volby. Tyto proběhly ve dnech 24. června až 3. července 2017 pomocí aplikace E-volby IS MU. Veškerá dokumentace týkající se těchto voleb včetně jejich výsledku a zápisu Volební a mandátové komise Senátu je zveřejněna na dokumentovém serveru IS MU.

 

4.      Složení Akademického senátu PřF MU v období září až prosinec 2017

Ještě před začátkem funkčního období Senátu (od1. září 2017) oznámil Mgr. Ondřej Kovanda dne 8. srpna 2018 zánik svého členství v akademické obce Přírodovědecké fakulty a tedy i mandátu vzešlého ve volebním obvodu studentů. Od počátku funkčního období se tedy členkou Senátu stala Mgr. Romana Sedmíková. Předseda a místopředsedové Senátu byli zvoleni na ustavujícím zasedání Senátu dne 9. října 2017.

Předseda

Předseda komory akademických pracovníků

Předsedkyně komory studentů

Členové komory akademických pracovníků

Členové komory studentů

 

5.      Složení komisí Akademického senátu PřF MU v období září až prosinec 2017

V období mezi 1. zářím a 9. říjnem 2017 nebyly komise s výjimkou Volební a mandátové komise funkční. Na 1. zasedání Senátu dne 9. října 2017 byly v souladu s čl. 7 Jednacího řádu Senátu nově ustaveny tyto komise:

Volební a mandátová komise

Ekonomická komise

Legislativní komise

Komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání

Dočasná komise, jejíž časová působnost je omezena do konce roku 2018. Ustavena dne 11. prosince 2017.

 

6.      Projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty pro období 2018 až 2022

Příprava projednání návrhu na jmenování děkana na období 2018 až 2022 začala zvolením komise dle odst. 4 Přílohy č. 3 Statutu PřF MU na 17. zasedání Senátu ve funkčním období 2014 až 2017 dne 24. dubna 2017. Za členy komise byly zvoleni doc. Ing. Martin Mandl, CSc., Mgr. Helena Peschelová, prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., a prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (předseda komise). Tato komise byla potvrzena na 1. zasedaní Senátu ve funkčním období 2017 až 2020, kdy byl rovněž stanoven termín zasedání Senátu, na němž bude návrh projednán (20. listopadu 2017). Kandidaturu na funkci děkana přijali prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. a doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Oba kandidáti absolvovali rozpravu se členy Senátu na jeho 2. zasedání dne 6. listopadu 2017. Diskusi se členy akademické obce fakulty pak oba kandidáti absolvovali na shromáždění akademické obce PřF MU, které se konalo 13. listopadu 2017. Na 3. zasedání Senátu dne 20. listopadu 2017 byl v tajné volbě v prvním kole zvolen za kandidáta na jmenování děkanem fakulty doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. Volební proces byl ze strany Senátu završen návrhem na jmenování doc. Kašparovského děkanem fakulty, adresovaným rektorovi MU, doc. Mikuláši Bekovi.

Veškerá dokumentace vztahující se k přípravě a projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty pro období 2018 až 2022 je dostupná v IS MU.

 

7.      Volby do Akademického senátu MU

V součinnosti s Volební a mandátovou komisí AS MU se podílela Volební a mandátová komise Senátu PřF na organizaci voleb do AS MU pro období 2018 až 2020. Vyhlášení voleb, seznam kandidátů a jejich případné volební programy a výsledný protokol z aplikace E-volby IS MU jsou dostupné v protokolu o volbách na PřF MU. Konečné výsledky voleb byly po vypořádání stížností na průběh voleb vyhlášeny Volební a  mandátovou komisí AS MU dne 4. prosince 2017.

 

8.      Přehled vnitřních předpisů a dalších norem PřF MU schválených Senátem v roce 2017

V roce 2017 byly Senátem schváleny a dne 26. června 2017 nabyly účinnosti tyto vnitřní předpisy fakulty:

Dalšími fakultními normami schválenými Senátem v roce 2017 jsou:

 

9.      Zasedání Senátu a přijatá usnesení a závěry

V roce 2017 se konalo devět zasedání Senátu, pět v jarním a čtyři v podzimním semestru. V následujícím textu jsou uvedeny pouze přijatá usnesení a závěry, úplná znění zápisů ze zasedání jsou veřejně dostupná na dokumentovém serveru IS MU jak pro Senát ve funkčním období 2014–2017, tak 2017–2020.

 

Na 15. zasedání dne 13. 3. 2017 Senát:

 1. schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém  děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve znění předloženém děkanem, jakožto součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 3. schválil rozdělení hospodářského výsledku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za rok 2016 do fondů ve znění předloženém děkanem.
 4. projednal znění vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Jiřího Hladíka (volební obvod studentů, náhradník Jan Tylk), Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. (volební obvod matematika, náhradník RNDr. Jan Vondra, Ph.D.), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika, náhradník Mgr. Miroslav Jagelka), doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D. (voelbní obvod biologie, náhradník doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.) a doc. RNDr. Petra Kubíčka, CSc. (volební obvod vědy o Zemi, náhradník doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.).
 6. zvolil doc. RNDr. Víta Glosera, Ph.D., předsedou Volební a mandátové komise.

 

Na 16. zasedání dne 10. 4. 2017 Senát:

 1. schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako součást souhrnného rozpočtu MU na rok 2017.
 2. schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty v roce 2017.
 3. schválil vnitřní předpis fakulty Statut PřF MU.
 4. schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu PřF MU.
 5. zvolil Doc. RNDr. Petra Zbořila, CSc., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU.
 6. přijal usnesení:”Akademický senát vyzývá členy Legislativní komise, aby se aktivně zúčastnili zasedání této komise, popřípadě aby zvážili svoji rezignaci na členství v této komisi”.

 

Na 17. zasedání dne 24. 4. 2017 Senát:

 1. schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem.
 2. schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a doc. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Na 18. zasedání dne 15. 5. 2017 Senát:

 1. schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. schválil vnitřní předpis fakulty Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. vzal na vědomí návrh na čerpání fondů v roce 2017.
 5. přijal usnesení:“Současný akademický senát žádá senát, vzešlý z právě probíhajících voleb, aby vyhodnotil zkušenosti akademické obce, zejména koordinátorů a studentů, s prací Centra zahraniční spolupráce a aby dohlédl na dodržování VŠ zákona ohledně vymezení okruhu osob oprávněných provádět výuku“.

 

Na 19. zasedání dne 25. 5. 2017 Senát:

 1. schválil vnitřní předpis fakulty Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

Na 1. zasedání Senátu v novém funkčním období (2017 až 2020) dne 9. října 2017 byly přijaty tyto závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu  PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory  Akademického senátu  PřF MU byla zvolena Bc. Natálie Nádeníčková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy a náhradníky Volební a mandátové komise Mgr. Helenu Peschelovou (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Barbora Nežiková), Mgr. Petru Fišerovou  (volební obvod studentů, náhradník Mgr. Jiří Hladík), Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D. (volební obvod fyzika), doc. RNDr. Pavla Hyršla, Ph.D. (volební obvod biologie, náhradník doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.) a doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D. (volební obvod Chemie). Předsedou Volební a mandátové komise byl zvolen doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, PhD., Mgr. Petru Fišerovou, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., Mgr. Tomáše Havelku, Mgr. Radovana Kareše, doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Veroniku Křešťákovou, doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D., a Mgr. Romanu Sedmíkovou.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise RNDr. Milana Baláže, Mgr. Tomáše Havelku, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., Bc. Natálii Nádeníčkovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a Bc. Ondřeje Vymazala.
 8. Akademický senát PřF MU zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a prof. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
 9. Akademický senát PřF MU stanovil termín svého zasedání, na němž bude projednán návrh na jmenování děkana, na 20. listopadu 2017 od 15 hodin.
 10. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Disciplinární komise PřF MU ve složení prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., Bc. Jan Janeček, Mgr. Barbora Nežiková a Bc. Vladimíra Šťastná.
 11. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2018 až 2020 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 12. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU za rok 2016.
 13. Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU za rok 2016.
 14. Akademický senát PřF MU byl informován o proběhlých výběrových řízeních na pozice ředitelů Ústavu geologických věd a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.
 15. Akademický senát PřF MU stanovuje tyto termíny svých řádných zasedání v podzimním semestru 2017: 6. listopadu, 20. listopadu a 11. prosince. První řádné zasedání v jarním semestru 2018 se bude konat dne 19. února 2018. Zasedání začínají vždy v 15 hodin.

 

Na 2. zasedání dne 6. listopadu 2017 nebylo přijato žádné usnesení.

 

Na 3. zasedání dne 20. listopadu 2017:

 1. Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2018 až 2022 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D., proděkanem pro kvalitu.

 

Na 4. zasedání dne 11. prosince 2017 Senát:

 1. projednal znění opatření děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 2. schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 3. ustavil dočasnou komisi, jejímž úkolem je připravit analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání realizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU.  Členy komise jsou RNDr. Milan Baláž, Ph.D., Mgr. Petra Fišerová, Bc. Jan Janeček, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D., Mgr. Barbora Nežiková, Bc. Vladimíra Šťastná a Bc. Ondřej Vymazal. Časová působnost komise je omezena do konce roku 2018.
 4. Předsedou komise pro analýzu kvality a nastavení požadované úrovně jazykového vzdělávání byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 5. Předsedou Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 6. Předsedou Ekonomické komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Jan Lochman.
 7. Členem Legislativní komise AS PřF MU byl zvolen doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

10.     Přehled účasti jednotlivých členů Senátu na zasedáních

Členové komory akademických pracovníků

 

9. října 2017

6. listopadu 2017

20. listopadu 2017

11. prosince 2017

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

+

+

+

+

Mgr. Jiří Bartoš, PhD.

+

+

+

+

RNDr. Martin Culek, Ph.D.

+

+

+

+

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

+

+

+

+

doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

+

+

+

- (omluven)

doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

+

+

+

+

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

+

+

+

+

Mgr. David Kruml, Ph.D.

+

+

+

+

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

+

+

+

+

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

+

+

+

- (omluven)

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

+

+

+

+

Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.

+

+

+

+

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

+

+

+

+

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

+

- (omluven)

+

+

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

+

+

+

+

 

Členové komory studentů

 

9. října 2017

6. listopadu 2017

20. listopadu 2017

11. prosince 2017

Mgr. Petra Fišerová

+

+

+

+

Mgr. Tomáš Havelka

+

+

+

+

Bc. Jan Janeček

+

+

+

+

Veronika Křešťáková

+

+

+

+

Bc. Marek Lahoda

+

+

+

+

Bc. Radim Lískovec

+

+

+

+

Mgr. Růžena Manišová

+

- (omluvena)

+

- (omluvena)

Bc. Natálie Nádeníčková

+

+

+

+

Mgr. Barbora Nežiková

+

+

+

+

Mgr. Romana Sedmíková

+

- (omluvena)

+

+

Bc. Vladimíra Šťastná

+

- (omluvena)

+

+

Bc. Ondřej Vymazal

+

- (omluven)

+

+

 

 

V Brně dne 12. února 2018

 

 

 

                                                                                   RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

                                                                                      předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 540 od 29.1.2018