Bachelor and Master Studies

Legislation

Opatření děkana č. 13/2012
Realizace programů celoživotního vzdělávání

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici.

Článek 1
Předmět úpravy

Tato směrnice rozvádí a specifikuje podmínky a pravidla, na základě kterých se v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále MU) na Přírodovědecké fakultě (dále PřF) postupuje v celoživotním vzdělávání (dále CŽV).

Článek 2
Charakter CŽV

(1)Účastník CŽV není studentem ve smyslu zákona o vysokých školách a doba vzdělávání v rámci CŽV se do celkové doby studia bakalářského a navazujícího magisterského programu nezapočítává.
(2)Na CŽV se vztahují Řád celoživotního vzdělávání MU, vybraná ustanovení Studijního a zkušebního řádu (SZŘ) MU a další vnitřní předpisy MU a PřF.
(3)Práva a povinnosti účastníků CŽV jsou součástí smlouvy o realizaci programu CŽV uzavřené mezi účastníkem a Masarykovou univerzitou.

Článek 3
Formy CŽV na Přírodovědecké fakultě

(1)Vzdělávání v CŽV je uskutečňováno formou:
a)rozšiřujícího a doplňujícího vzdělávání dle čl. 3 odst. 2 písm. c) a písm. d) Řádu CŽV – rozšiřující vzdělávání (programem CŽV se rozumí ucelený soubor předmětů)
b)tematického vzdělávání dle čl. 3 odst. 2 písm. fa) Řádu CŽV - vzdělávání v jednotlivých předmětech, které jsou součástí akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů (předmětem v CŽV se rozumí jednotlivý předmět akreditovaného studijního programu na PřF)

Článek 4
Charakter a nabídka programů CŽV

(1)Účastník CŽV se účastní výuky jednotlivých předmětů, které jsou součástí výuky v akreditovaném studijním programu. Program CŽV, jeho popis a časový a obsahový plán jsou vyhlašovány děkanem.
(2)Vzdělávání je realizováno v prezenční nebo kombinované formě.

Článek 5
Podmínky přijetí

(1)Uchazeč podává písemnou přihlášku do programu CŽV v období od 1.1. do 31.8. kalendářního roku.
(2)Podmínkou přijetí ke studiu v programu CŽV dle čl. 3 odst. 2 písm. c) a písm. d) Řádu CŽV je ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském či magisterském studijním programu. Uchazeč osvědčuje tuto skutečnost předložením ověřené kopie diplomu, s výjimkou uchazečů, kteří vystudovali bakalářský či magisterský program na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Další podmínky nutné pro přijetí mohou být stanoveny programem CŽV. O přijetí rozhoduje děkan, přičemž přihlédne ke kapacitním možnostem fakulty. Uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu.
(3)Podmínkou přijetí ke studiu v programu CŽV dle čl. 3 odst. 2 písm. fa) Řádu CŽV je ukončené středoškolské vzdělání. Uchazeč osvědčuje tuto skutečnost předložením ověřené kopie maturitního vysvědčení. Výjimku z této povinnosti může na žádost uchazeče udělit děkan fakulty. O přijetí rozhoduje děkan, přičemž přihlédne ke kapacitním možnostem fakulty. Uchazeči obdrží písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu.
(4)Uchazeč se stává účastníkem CŽV po uzavření smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání (dále jen smlouva) a uhrazením poplatku za vzdělávání.

Článek 6
Způsob úhrady

(1)Vzdělávání v programu CŽV je zpoplatněno. Výši ceny za studium v jednotlivých programech CŽV stanoví děkan fakulty a tato je součástí popisu studijního programu.
(2)Účast v programech CŽV dle čl. 3 odst. 2 písm. c) a písm. d) Řádu CŽV je zpoplatněna paušální platbou za semestr studia v tomto programu, účast v programech CŽV dle 3 odst. 2 písm. fa)Řádu CŽV je zpoplatněna platbou za semestr studia, která se liší v závislosti na počtu kreditů.

Článek 7
Zápis do studia

(1)Uchazeči přijatému ke studiu v programu CŽV rozhodnutím o přijetí ke studiu a zaplacením poplatku právo na zápis do studia.
(2)Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v určeném termínu.
(3)Podmínkou zápisu předmětu v rámci programu tématického vzdělávání je souhlas ředitele ústavu se zápisem předmětu. Dále nesmí být překročen kapacitní limit účasti na předmětu. Podmínkou je také splnění prerekvizit pro zápis daného předmětu, jsou li vyžadovány, případně udělení výjimky.

Článek 8
Zápis do semestru

(1)Na postup účastníka do dalšího semestru se vztahuje povinnost dle Článku 12 odst. (1) písm. a) Studijního a zkušebního řádu. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro ukončení studia dle Článku 15 odst. (1) písm. b) Studijního a zkušebního řádu.
(2)Podmínkou zápisu do semestru je zaplacení poplatku za účast v celoživotním vzdělávání a to vždy před jeho začátkem.

Článek 9
Hodnocení průběhu studia

(1)Na hodnocení studia účastníka CŽV se přiměřeně použije hlava třetí Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty.

Článek 10
Ukončení studia

(1)Absolventům, kteří předepsaným způsobem úspěšně ukončí vzdělávání v programu CŽV, bude vydáno Osvědčení o absolvování programu CŽV, včetně dodatku k tomuto osvědčení obsahujícím informace o názvech všech úspěšně zakončených předmětů, jejich kreditovém ohodnocení a dosažené klasifikaci.

Článek 11
Uznávání absolvovaných částí studia

(1)Na jeho žádost je možné účastníkovi uznat pro účast v CŽV všechny předměty účastníkem absolvované v předchozím nebo souběžném studiu na MU či na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí
(2)Kredity získané za úspěšně absolvované předměty v rámci CŽV je možné uznat do řádného studia v případě, že absolvované předměty odpovídají předmětům dle Katalogu předmětů jednotlivých oborů.
(3)Účastníkům akreditovaných studijních programů CŽV, kteří se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona o VŠ, může PřF na jejich žádost uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení daného studia. Od získání kreditů v programu CŽV však nesmí uplynout doba delší než 3 roky.

Článek 12
Přerušení studia

(1)Účastníku CŽV lze na jeho žádost přerušit studium. Studium se přerušuje na dobu celých semestrů. Celková doba přerušení je možná na dva roky. Do celkové doby přerušení se nezapočítává přerušení po neúspěšné závěrečné zkoušce.

Článek 13
Omezení zápisu předmětů

(1)Účastník CŽV nemůže studovat předmět, který se obsahově shoduje s předmětem studijního programu, ve kterém je zapsán ke studiu.

Článek 14
Další ustanovení

(1)Další práva a povinnosti účastníka programu CŽV stanoví smlouva o účasti v programu CŽV
(2)Na práva a povinnosti účastníka v programu CŽV se přiměřeně použijí ustanovení Studijního a zkušebního řádu MU.
Brně, dne 17. 12. 2012 doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr
děkan Fakulty

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 112183 od 24.10.2011