Language Centre, Faculty of Science Division

JA001 Odborná angličtina - zkouška (úroveň B1)

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a orientovat se ve studovaném oboru.

Podrobnější informce o zkoušce jsou v osnově JA001 v IS MU.

STRUKTURA ZKOUŠKY ( platná od akad. roku 2015-16)

A)  PÍSEMNÁ ČÁST

 • Poslech s porozuměním
 • Čtení s porozuměním (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost...)
 • Gramaticko-lexikální část (slovní zásoba dle oborů, lexikum akademického jazyka, logická návaznost, parafráze, spojovací výrazy, tvorba otázek...)
 • Psaní (krátký písemný útvar dle zadání)

B) ÚSTNÍ ČÁST

Tematické okruhy dle studovaného oboru, akademická témata (studium, profese...)

 

Gramatika ke zkoušce JA001

 1. Slovosled oznamovací a tázací věty, tázací dovětky (...isn‘t it?)
 2. Přítomný čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 3. Vyjádření budoucnosti (will, going to, přítomným časem průběhovým)
 4. Minulý čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 5. Předpřítomný čas prostý a průběhový (otázka, zápor, praktické použití)
 6. Rozdíly v užití časů : (např. I have known him for 4 years. Znám ho 4 roky., I met him yesterday. Potkal jsem ho včera., I have met him. Potkal jsem ho.)
 7. Předminulý čas
 8. Způsobová slovesa (can, may, must a jejich opisný infinitiv: např. to be able/allowed to, to have to..., vyjádření pravděpodobnosti a určitosti v přítomnosti: např. he may/must come...)
 9. Nepravidelná slovesa
 10. Trpný rod
 11. Podstatná jména - počitatelnost, nepočitatelnost, podstatná jména vyskytující se pouze v jednotném čísle (např. information is...., advice, homework, knowledge, luggage, experience =zkušenost, progress, physics, politics, athletics, what´s the news aj.; nepravidelné množné číslo - halves, knives, wives x roofs, analysis, axis, synthesis, hypothesis, nucleus, radius, criterion aj.)
 12. Přídavná jména a příslovce – stupňování, fast, = podst. jm. i př. jm., high x highly = jiný význam! aj.
 13. Zájmena
  • neurčitá (např. little, a little, few, a few, much, many, none, other ...)
  • zvratná a zdůrazňovací (např. myself)
 14. Slovesa pojící se s -ing tvary x nebo s infinitivem (stop smoking x stop to have lunch)
 15. Předložky
 16. Spojky
 17. Tvoření slov
  • slovní druhy (pozor na změny v hláskách např. deep, depth, to deepen, long - length - lengthen, strong - strength - strengthen, wide - width - widen, deep - depth - deepen, high - height - heighten, steep - steepness...)
  • pomocí záporných předpon a přípon (např. known – unknown, possible - impossible, relevant-irrelevant; useful-useless)
 18. Vedlejší věty
  • časové (např. When/as soon as I can, I will call you.)
  • podmínkové tzv. skutečné - Coditional 1 (if = jestliže; Jestliže bude pršet … If it rains…), tzv. neskutečné - Conditional 2 (if = kdyby; Kdyby pršelo … If it rained …..)
  • účelové (např. He came to see me. We stopped to have lunch. )
  • vztažné (rozdíl mezi vztažnými zájmeny who, which, that)

http://www.nonstopenglish.com/allexercises/
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/welcome.html
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm

 

 

Ústní část zkoušky - odborná témata dle oborů

Biology

 1. Describe an experiment of your choice. State its purpose, materials, procedures, results and conclusion.

 2. Human body: name all the systems of the human body, then compare and contrast two organs in the human body. Describe their size, position and function.

 3. Mention different ways of classifying living organisms, then choose one animal and describe it according to chosen by you classifying categories.

 4. Describe a process within the field of biology (e.g.: plant life cycle, plant pollination, photosynthesis, blood circulation, food digestion, etc.) Include the sequence, or manner, place and purpose of individual stages of the chosen process.

 5. Define a biological term (e.g.: microorganisms, invasive species, heredity, ecotoxicology, etc.). Clarify your definition with supportive examples.

 6. Talk about a problematic area within a biological context (e.g.: malnutrition, environmental change) explaining its causes and consequences.

 7. Describe with as much detail as you can the two pictures (plants, cells, labs, bacteria). Talk about their similarities and differences.

 8. State your own opinion on a controversial issue relating to your field of study (e.g.: genetic engineering, diets, research and ethics, quota on women in science, etc.).

 9. Present Masaryk University to a foreign student / visiting professor.

 10. Speculate about the likelihood of a scientific theory/ hypothesis connected to biology    (e.g.: origin of the man, climate change, the authorship of a scientific breakthrough, etc.) 

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, cause and effect, comparing/contrasting, describing (appearance, process...), defining.

Užitečné materiály a odkazy:

 • studijní materiály předmětů JAB01-4

Physics

 1. Physics and physicists
 2. Matter – its classification and properties
 3. Energy
 4. Atoms
 5. Motion
 6. Solar system
 7. Time and space
 8. Light
 9. Universe
 10. Electricity and Magnetism

Literatura: Tulajová I.: Physics Reader

Užitečné odkazy:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/HFrame.html

Očekává se, že studenti u odborných témat využijí jazykové funkce, t.j. classifying, defining, comparing, describing, cause and effect

Geography

 1. Geography, Studying at a University
 2. Mapping the Earth, projections
 3. Weather, climate
 4. Atmospheric regions
 5. Demography
 6. Economic geography
 7. Urban development
 8. Geomorphology
 9. Biogeography
 10. Cartography, maps

Geology 

 1. Geology - Studying at a University
 2. Earth as a System
 3. Earthquakes
 4. Tsunami
 5. Volcanoes
 6. Energy (fossil fuels, oil, alternative energy)
 7. Paleontology
 8. Plate Tectonics
 9. Rocks
 10. Water

Termíny, definice a další učební materiály  v interaktivních osnovách předmětů JAG01, JAG02.

Chemistry

 1. Chemistry, Studying at a University
 2. Classification and Properties of Matter
 3. Periodic Table of Elements
 4. Compounds
 5. Acids, Bases and Salts
 6. The Atom and Bonding
 7. Chemical Processes and Reactions
 8. In a Laboratory
 9. Biochemistry
 10. The Environment

Součástí odborné ústní zkoušky bude i využití jazykových funkcí: classifying, describing (appearance,process), defining, comparing, expressing cause and effect.

Mathematics

 1.  Mathematics and studying mathematics
 2.  Number systems and basic mathematical operations
 3.  Theorems in mathematics
 4.  Plane geometry
 5.  Solids
 6.  Sets
 7.  Measurement, ratio, proportion
 8.  Statistics, various kinds of average
 9.  Functions and their description
 10.  Applied mathematics
      
       
       
       
       
      
       
       
       

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 27749 od 10.8.2011