Doctoral Studies

Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies - Field

Topic name: Theoretical study of electronic properties of high-Tc superconductors and other materials with strongly correlated electrons

Supervisor: doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Oficiální zadání:
Stručná charakteristika tématu: Student se zapojí do výzkumných aktivit Centra ,,Nano-Mikro“ CEITEC a Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty v oblasti teorie elektronových vlastností vysokoteplotních supravodičů (kuprátů a pniktidů železa) a jiných oxidových materiálů se silně korelovanými elektrony. Patří mezi ně studium supravodivosti a magnetických uspořádání a jejich soupeření/koexistence (např. v pniktidech železa), studium elementárních excitací (jednoduchých kvazielektronů, Bogoljubovových excitací, magnonů/paramagnonů, ...) a jejich interakcí apod. Předpokládá se, že student přispěje k vyřešení jednoho nebo několika z problémů, kterými se zabýváme, jako je vysvětlení (i) energiové mezery v optické odezvě dopovaných Heisenbergových žebříků, (ii) magnetismu pniktidů, který je na rozhraní mezi itinerantním a lokalizovaným režimem, (iii) povahy supravodivých fluktuací nad Tc v supravodivých kuprátech, (iv) magnetických projevů vrstevnatých iridátů, ve kterých dochází k propletení spinových a orbitalových stupňů volnosti, apod. Je předpokládána znalost základů fyziky kondenzovaných látek a schopnost provádět numerické výpočty, nebo ochota získat potřebné znalosti a dovednosti v průběhu prvního roku studia. Brief description of the topic: The student will participate in research activities of the Research programme ``Nano-Micro“ of CEITEC and of Department of Condensed Matter Physics, Faculty of Science, in the field of theory of electronic properties of the high-Tc superconductors (cuprates, iron pnictides) and other oxide materials with strongly correlated electrons. They involve studies of superconductivity and magnetic orders and their competition/coexistence (e.g., in the iron pnictides), elementary excitations (simple quasielectrons, Bogoljubov excitations, magnons/paramagnons etc.) and their interactions etc. She/he is expected to contribute to the solution of one or more of the problems that are currently under investigation such as (i) the origin of the energy gap in the optical response of doped Heisenberg ladders, (ii) magnetism in the pnictides, that is at the borderline between itinerant and localized behaviour, (iii) nature of superconducting fluctuations above Tc in the superconducting cuprates, (iv) magnetism of layered iridates, characterized by entangled spin and orbital degrees of freedom, etc. The student is expected to be familiar with fundamentals of condensed matter physics and to be able to perform numerical computations, or to be willing to acquire the necessary knowledge and skills during the first year of study.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 979630 od 2.8.2011