Internal Project Support

Obecné informace

KONTAKTY

Ing. Zdeňka Rašková
tel.: 549 49 6530
  • metodické vedení pracovníků
  • tuzemské projekty včetně projektů výzkumných záměrů a výzkumných center
  • rozvojové programy, Program rektora, SOČ
  • specifický výzkum

Ing. Magdalena Vozárová
(rodičovská dovolená)
tel.: 549 49 5458
  • ekonomika projektů
  • GAČR, TAČR, IGA, FRVŠ, MŠMT a ostatní rezortní programy

Ing. Tereza Johnová
tel.: 549 49 3873
  • ekonomika projektů
  • 7. rámcový program/8. rámcový program, SoMoPro

PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Při podávání projektů je potřeba se řídit směrnicí rektora 4/2009 – Řízení a správa projektů na MU.
Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP).
Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu evidenční list (průvodku), který získá z ISEPu po založení projektu.
Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli „partnera“, současně bude dodán na VaV fakulty podepsaný evidenční list.
Návrh projektu se předkládá vždy na oddělení VaV fakulty (Ing. Rašková, Ing. Vozárová).
Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v menu nabídce jednotlivých poskytovatelů.

Termíny periodických a závěrečných zpráv


PZ TA ČR (Alfa a Omega):
Do 5. ledna předložit zprávu o provedených činnostech (formulář odborné zprávy na webu TA ČRu)
Do 15. ledna předložit zprávu o čerpání.
·         Neoddělitelně svázaná listinná podoba (určující je datum podacího razítka)
·         Zpráva se podává přes informační systém, odesílá se elektronicky a následně tiskne
·         Nutný podpis statutára
·         Obálka označena slovy „Průběžná zpráva“
 
PZ Ministerstvo vnitra:
Do 15. ledna vyplnit zprávu v aplikaci a vytisknout
Do 21. ledna musí být zpráva fyzicky doručena na MV.
·         Nově se vyplňuje přes aplikaci MV
·         Všichni řešitelé a jejich VaV referenti mají k dispozici zápis ze školení na MV
·         Nutný podpis statutára
 
PZ Ministerstva zemědělství:
Do 31. ledna předložit zprávu i s vyúčtováním.
·         Podává se prostřednictvím příjemce koordinátora (MU tedy jen dodává podklady koordinátorům)
·         Podává se prostřednictvím aplikace e-projekt
·         Musí obsahovat plán doplněných aktivit na další rok, kde musí být uveden i plán zahraničních cest a konferencí
·         Musí obsahovat razítko a podpis osoby odpovědné za vyúčtování
 
PZ Ministerstvo kultury:
Do 15. listopadu předložit věcnou zprávu (za MU zprávy podány)
Vyúčtování se předkládá ve čtyřech vlnách, viz smlouva o poskytnutí podpory a pokyny z MK, které obdrželi všichni řešitelé)
·         Zpráva musí být podepsána statutárním zástupcem příjemce koordinátora
 
PZ MPO:
Do 15. ledna předložit zprávu spolu s jedním oponentským posudkem
Do 31. ledna předložit zprávu o finančním vypořádání, tuto ověřenou auditorem předložit do 31. 3.
 
 
ZZ MPO:
Předložit jak roční, tak celkovou zprávu.
Celková zpráva se předkládá nejpozději 14 dní před konáním ZOŘ se dvěma oponentskými posudky. Termín konání ZOŘ je třeba na MPO oznámit do 30ti dnů po ukončení projektu.
 
 
ZZ Ministerstvo obrany:
Do 30ti dnů po ukončení projektu předložit závěrečnou zprávu. ZOŘ se koná jako každý rok. Výkaz čerpání za celé období řešení se předkládá samostatně do 45 dnů po ukončení projektu.
 
 
Výzva Ministerstva kultury ČR – malé projekty
Podmínky programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), okruhy 2-9, pro rok 2013 jsou na stránkách http://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast_knih/podminky-programu-visk-2---9-pro-rok-2013-154517/
Návrhy lze podávat nejpozději do 10. ledna 2013.
Podrobnější informace má Ing. Soňa Váleková (e-mail:, tel.:549 49 3633).
 

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 17157 od 16.8.2011