Personnel Office

Information

Informace pro zaměstnance pracující na základě DPP, DPČ

Výkazy práce

 • Termín pro odevzdání výkazů práce na personální oddělení je vždy do 25-tého v měsíci. Na prosinec se dodatečně stanovuje termín mimořádný. Informaci o něm získáte na začátku prosince u sekretářky ústavu/pracoviště.
 • Papírová podoba výkazu odpracovaných hodin je k dispozici na www-stránkách personálního oddělení PřF MU. Kromě tohoto výkazu máte možnost využít výkaz elektronický, který naleznete v aplikaci INET v sekci Personalistika – evidence docházky – pracovní výkazy – vyplňování http://inet.muni.cz/app/dochazka/timesheet. Přístupové heslo do INETu je shodné s heslem do ISu. O toto heslo můžete požádat buď personální oddělení, nebo oddělení informačních technologií.

Výplatní termíny

 • Odměna z dohody Vám bude poukázána na Váš účet. Pokud nedodáte na personální oddělení číslo účtu, vyzvedněte si odměnu z dohody na pokladně Děkanátu v termínu výplaty od 10 hod. do 12 hod.

Vyúčtování za měsíc
Termín výplaty
Leden
12. – 16. 2. 2016
Únor
11. – 15. 3. 2016
Březen
12. – 14. 4. 2016
Duben
12. – 17. 5. 2016
Květen
13. – 15. 6. 2016
Červen
13. – 18. 7. 2016
Červenec
12. – 16. 8. 2016
Srpen
12. – 14. 9. 2016
Září
12. – 17. 10. 2016
Říjen
11. – 15. 11. 2016
Listopad
12. – 14. 12. 2016
Prosinec
12. – 17. 1. 2017

Zdravotní a sociální pojištění

 • Dohoda o pracovní činnosti
  V měsíci, ve kterém neodevzdáte v řádném termínu výkaz práce nebo Vaše hrubá mzda nedosáhne 2.500,- Kč, nebudete zdravotně pojištěn/a. Pokud nejste osoba, za kterou platí pojištění stát nebo nemáme příjmy ze závislé činnosti u jiného zaměstnavatele, musíte si v těchto měsících zdravotní pojištění zaplatit individuálně. Sociální pojištění není povinnost doplácet, avšak doba zaměstnání bez pojištění se nezapočítává do nároku na starobní důchod.
 • Dohoda o provedení práce
  Pojištění zaměstnavatel odvede pouze v měsících, kdy je hrubý příjem u dohody vyšší než 10 000,- Kč.

Pokyny k vyplnění tiskopisu: „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ při nástupu do zaměstnání

Pokud zaměstnanec pobírá mzdu současně od více zaměstnavatelů, může ke slevě na dani přihlédnout pouze jeden zaměstnavatel a to ten, u něhož má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. To znamená, že zaměstnanec, který má mzdu současně od více zaměstnavatelů, může podepsat pouze jedno prohlášení k dani

Postup při vyplňování tiskopisu:

Hlavička

 • vyplňte osobní údaje
 • doplňte, že prohlášení podepisujete pro Masarykovu univerzitu, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Oddíl I.

Uplatňování slev na dani v r. 2016
1. pod textem „Podle § 35ba“ (do první kolonky) doplňte rok 2016 a zatrhněte uplatňuji
2.a, b v případě, že uplatňujete slevu na dani z titulu, že jste poživatelem některého invalidního důchodu dodejte na mzdovou účtárnu oznámení z ČSSZ o přiznání důchodu (kopie) a potvrzení o vyplácení důchodu (originál).
2.c v případě, že jste držitelem průkazu ZTP/P, doložte jeho kopii
2.d v případě, že uplatňujete slevu na dani z titulu, že jste student, vyplňte bod 2.d (např. 1.1.2016 od – do 31.12.2016) a na mzdovou účtárnu dodejte potvrzení o studiu. (tuto slevu na dani můžete uplatnit v případě, že jste student v bakalářském nebo magisterském studijním programu do 26 let; student v doktorském studijním programu do 28 let).
3. vyplňte údaje týkající se daňového zvýhodnění na děti. Na mzdovou účtárnu doložte rodné listy dětí a potvrzení partnera, že neuplatňuje odpočet (odpočet může uplatnit pouze jeden z rodičů). Pokud uplatňujete odpočet na zletilé dítě (student do 26 let), doložte potvrzení o studiu.

Oddíl II.

Prohlášení
 • pod textem „Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení“ vyplňte do kolonky na zdaňovací období rok 2016, datum (nejdříve v den nástupu, nejpozději poslední den v měsíci nástupu) a podepište se.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 18794 od 30.10.2011