Study Applicants - Bachelor Studies

Prominutí přijímacích zkoušek

O prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitu v jarním termínu aktuálního školního roku nebo v roce předchozím. Tuto skutečnost doloží potvrzením ze střední školy uvedeným na formuláři Žádost o prominutí přijímací zkoušky. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Vyjádření děkana k žádosti o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno v e-přihlášce do 6. 4. 2018 a následně bude rovněž rozesláno písemné vyrozumění. Uchazeči, kteří obdrží pozvánku k přijímací zkoušce a následné vyrozumění o prominutí přijímací zkoušky, považují tuto pozvánku za bezpředmětnou. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle obdržené pozvánky.

Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií je třeba zaslat na adresu Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno, nejpozději do 16. 3. 2018 (den odeslání) a do stejného data vyznačit tuto skutečnost v elektronické přihlášce.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou uvedeny v následující tabulce.

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM
Program Možnosti prominutí přijímací zkoušky
Matematika prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ nebo maturita z Matematiky+
Fyzika
Aplikovaná fyzika
Experimentální biologie –
obor Matematická biologie
Chemie prospěch nebo OSP a současně jedna z následující trojice: olympiáda nebo SOČ nebo NSZ z chemie
Biochemie

prospěch a současně olympiáda

Aplikovaná biochemie
Experimentální biologie prospěch a současně OSP a současně jedna z dvojice olympiáda nebo SOČ
Biologie
Ekologická a evoluční biologie prospěch nebo olympiáda nebo SOČ nebo NSZ z biologie
Antropologie
Geologie prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
Geografie a kartografie
Aplikovaná geografie
DVOUOBOROVÉ STUDIUM
Program Možnosti prominutí přijímací zkoušky
oba obory pouze na PřF a mezi­fakultní studium s FI a s ESF prospěch nebo OSP nebo olympiáda nebo SOČ
mezifakultní studium
s FF, PdF, FSS a FSpS
nelze prominout

1. Prominutí na základě prospěchu

Uchazeč vyznačí prospěch v e-přihlášce v sekci Osobní údaje - Středoškolské vysvědčení, vytiskne, nechá potvrdit střední školou a zašle na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty. Požádat může uchazeč, který dosáhl celkového průměrného prospěchu ze čtyř profilových předmětů nejvýše do 1,5. Profilovými předměty se rozumí: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk (případně slovenský jazyk) a anglický jazyk.

Ve čtveřici profilových předmětů musí být pro jednotlivé programy povinně zastoupeny předměty uvedené v následující tabulce.

Program Matematika Fyzika Chemie Biologie
Aplikovaná fyzika, Fyzika x x    
Chemie     x  
Aplikovaná biochemie, Biochemie, Biologie, Experimentální biologie vyjma oboru Matematická biologie     x x
Obor Matematická biologie x     x
Ekologická a evoluční biologie       x

Pro programy neuvedené v tabulce uchazeč doloží prospěch ze čtyř libovolně vybraných profilových předmětů. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.

U dvouoborového studia je možný výběr profilových předmětů podle libovolně zvoleného oboru z dané dvouoborové kombinace.

Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeč studoval každý ze čtyř vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.

2. Prominutí na základě Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Zohledněny budou termíny konané v prosinci 2017, v únoru 2018 a 3. března 2018.

Pro program Chemie lze zohlednit NSZ z chemie, pro program Ekologická a evoluční biologie lze zohlednit NSZ z biologie. Akceptuje se pouze termín 29. března 2018. Žádosti může být vyhověno při dosažení percentilu 80 % a výše. Písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky je nutné zaslat před konáním NSZ nejpozději do 16. 3. 2018.

Test lze absolvovat v rámci NSZ, které zabezpečuje společnost Scio. Svůj výsledek uchazeč fakultě nepředává. Podává písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky na formuláři, který je k  dispozici v e-přihlášce a na webových stránkách fakulty. Výsledek uchazeče předává fakultě výhradně společnost Scio se souhlasem uchazeče.

3. Prominutí na základě olympiády

Jedná se o celostátní nebo krajské kolo středoškolské olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií. Nelze uplatnit kolektivní řešení olympiády. Řešitelé krajského nebo celostátního kola olympiády doloží kopie diplomů z olympiády ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování olympiády vydané střední školou.

U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína libovolně zvoleného oboru z dané dvouoborové kombinace.

4. Prominutí na základě Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Jedná se o SOČ krajského nebo celostátního kola. Nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ. Řešitelé doloží kopie diplomů ověřené razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou.

U dvouoborového studia se posuzuje vědní disciplína libovolně zvoleného oboru z dané dvouoborové kombinace.

5. Prominutí na základě maturity z Matematiky+

Uchazeč o studium v matematických nebo fyzikálních oborech a v oboru Matematická biologie doloží registraci nebo pozvánku k této zkoušce, postačí mailem. Do 16. 3. 2018 je nutné zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky, i když uvedené doklady nebude mít uchazeč k danému datu k dispozici. Doloží je ihned po jejich obdržení.

Uchazeč bude zapsán ke studiu pouze v případě, pokud z Matematiky+ prospěl. Potvrzení o výsledku zašle e-mailem na studijní oddělení PřF do konce května.

6. Prominutí na základě jiných aktivit souvisejících s programem

Uchazeč může uplatnit i jiné mimoškolní aktivity dokládající jeho zájem o zvolený obor např. ViBuch, Bohatství Země, Ekologická olympiáda apod. Žádosti budou posuzovány individuálně.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 63262 od 18.9.2014