Admission Procedure - follow-up Master Studies

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta pouze uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2017/2018 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní obor s přímou návazností, (tabulka 2)
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 16. 4. 2018 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného oboru ve stanoveném limitu, (tabulka 1)
  • státní závěrečnou zkoušku, resp. jeji poslední část, vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2017/2018.

Pro dvouoborová studia s Fakultou informatiky a s Filozofickou fakultou se prominutí přijímací zkoušky z oborů nabízených na uvedených fakultách řídí pravidly pro prominutí přijímací zkoušky na těchto fakultách. Pro obory nabízené Přírodovědeckou fakultou a pro dvouoborová studia s jinými fakultami platí výše uvedené podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.

Do průměru se započítávají známky včetně uznaných, u kterých je stanovena číselná váha známky. Započítávají se známky ze všech pokusů. Pro studenty dvouoborových studií platí limity pro prominutí přijímací zkoušky podle studijního programu, pod kterým je studijní obor zařazen.

Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou do 21. 5. 2018. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.

Tabulka 1: Limity studijních průměrů pro prominutí přijímací zkoušky

Bakalářský program Limity studijních průměrů
Matematika do 2,00 včetně
Fyzika, Aplikovaná fyzika do 1,80 včetně
Chemie do 2,00 včetně
Biochemie *), Aplikovaná biochemie do 1,80 včetně
Experimentální biologie do 1,80 včetně
Biologie do 2,00 včetně
Ekologická a evoluční biologie do 1,80 včetně
Antropologie do 2,00 včetně
Geologie do 2,00 včetně
Geografie a kartografie, Aplikovaná geografie do 2,00 včetně
*) u oboru Chemoinformatika a bioinformatika je limit studijního průměru pro prominutí přijímací zkoušky do 2,00

Tabulka 2: Navazující magisterské studijní obory s přímou návazností na předchozí bakalářský studijní obor

Program Matematika

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Algebra a diskrétní matematika Finanční a pojistná matematika
Obecná matematika
Statistika a analýza dat
Geometrie
Matematická analýza
Matematika s informatikou
Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium Ekonomie + Aplikovaná matematika
pro víceoborové studium
Finanční matematika Finanční a pojistná matematika
Ekonomie + Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Matematické modelování a numerické metody Finanční a pojistná matematika
Modelování a výpočty
Obecná matematika
Statistika a analýza dat
Statistika a analýza dat
Učitelství matematiky pro střední školy Matematika se zaměřením na vzdělávání
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy Matematika se zaměřením na vzdělávání

Program Fyzika

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Fyzika kondenzovaných látek Fyzika
Fyzika plazmatu
Teoretická fyzika a astrofyzika
Teoretická fyzika a astrofyzika – směr Astrofyzika Astrofyzika
Biofyzika – směr Aplikovaná biofyzika Biofyzika
Lékařská fyzika
Biofyzika – směr Molekulární biofyzika Biofyzika
Fyzika plazmatu Laboratorní a měřicí technika
Nanotechnologie-aplikovaná fyzika
Učitelství fyziky pro střední školy Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Program Chemie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Analytická chemie Chemie
Analytický chemik-manažer chemické laboratoře
Biofyzikální chemie Chemie
Biofyzikální chemie
Fyzikální chemie
Strukturní chemie
Anorganická chemie Chemie
Chemie životního prostředí
Materiálová chemie
Organická chemie
Chemie konzervování - restaurování Chemie konzervování – restaurování
Učitelství chemie pro střední školy Chemie se zaměřením na vzdělávání

Program Biochemie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Biochemie Biochemie
Aplikovaná biochemie
Analytická biochemie
Biomolekulární chemie
Genomika a proteomika
Chemoinformatika a bioinformatika Chemoinformatika a bioinformatika

Program Experimentální biologie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Speciální biologie (5 směrů) Speciální biologie (5 směrů)
Molekulární biologie a genetika Molekulární biologie a genetika
Matematická biologie Matematická biologie

Program Biologie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Program Ekologická a evoluční biologie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Botanika Ekologická a evoluční biologie – směr Botanika
Zoologie Ekologická a evoluční biologie – směr Zoologie
Učitelství biologie pro střední školy Biologie se zaměřením na vzdělávání

Program Antropologie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Antropologie Antropologie

Program Geologie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Geologie Geologie
Geologie aplikovaná a environmentální
Geologie pro kombinaci s archeologií
Geologie pro víceoborové studium
Správní geologie
Geologie aplikovaná a environmentální
Geologie pro kombinaci s archeologií Geologie pro kombinaci s archeologií

Program Geografie a kartografie

Magisterský studijní obor Bakalářský studijní obor
Aplikovaná geografie Geografie
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Geografická kartografie a geoinformatika Geografická kartografie a geoinformatika
Sociální geografie a regionální rozvoj Geografie
Fyzická geografie
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 11853 od 6.10.2014