Advanced Master's State Examinations

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 34 - 37). Opatření děkana č.1/07 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu.

PŘIHLÁŠKU K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ PODEJTE ELEKTRONICKY na www.is.muni.cz v období od 1. 9. do 30. 9. 2016.

Spolu s průvodkou dodejte na studijní oddělení nejpozději do 30. 9. 2016:

1. úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU po 1. lednu 1998 nemusí kopie dokladů nechávat ověřovat),
2. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění,
3. rigorózní práce ve dvojím vyhotovení v pevné nebo jiné nerozebiratelné vazbě.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoroznímu řízení do Informačního systému MU. Uchazeči z jiných fakult obdrží k tomuto účelu přístupové heslo.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 24946 od 25.10.2011