Historie oddělení, aneb okénko do minulosti…

Fyziologie živočichů byla jako samostatný obor zařazena do celostátních učebních plánů biologie v roce 1948. Její výuka byla na přírodovědecké fakultě brněnské univerzity zahájena ve školním roce 1952/53. Zajišťováním výuky a vybudováním pracoviště tohoto oboru byl pověřen prof. Viktor Janda. Získáním potřebného přístrojového vybavení, prostoru a dalších pracovníků byly postupně vytvořeny předpoklady i pro zahájení specializované výuky a pro výchovu diplomantů živočišné fyziologie.

V roce 1962 vzniká na přírodovědecké fakultě tehdejší Univerzity J.E. Purkyně katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie. Kromě výukových povinností se její pracovníci v oblasti výzkumu věnovali zejména studiu metabolických změn ve tkáních různých zástupců hmyzu během jejich ontogenetického vývoje. V rámci tohoto výzkumu byl objasňován průběh metabolických změn z hlediska mechanizmů regulace funkcí a adaptace organizmu v souvislosti s vlivem výživy, snížené teploty i dalších faktorů. U laboratorních savců (potkan, myš, křeček zlatý) byly sledovány změny v energetickém metabolizmu, ve vytváření a využívání metabolických rezerv a v aktivitě tkáňových enzymů metabolicky významných tkání jako odraz časově změněného příjmu potravy.

Úspěšný rozvoj vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti této katedry byl násilně přerušen v roce 1971, katedra byla včleněna do nově vzniklé katedry biologie živočichů a člověka a zlikvidován slibně se rozvíjející výzkum v oblasti fyziologie savců. V osmdesátých letech se pracoviště fyziologie živočichů stalo součástí nově vzniklé katedry obecné a molekulární biologie.

Při reorganizaci sekce biologie v roce 1991 byla znovu ustavena katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie vedle dalších kateder, které již v rámci biologického oboru existovaly v sedmdesátých letech. Katedra navázala na tradici pracoviště zaniklého v roce 1971. Nosnými pilíři v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné byly: fyziologie živočichů a obecná zoologie; k nim přistupuje v posledním období bouřlivě se rozvíjející imunologie. Velmi slibně se rozvíjela mnohaletá velmi úzká spolupráce katedry s Biofyzikálním ústavem AV ČR v.v.i. jak v oblasti vědecko-výzkumné, tak pedagogické. Především pracovníci laboratoře cytokinetiky a laboratoře patofyziologie volných radikálů se velkou měrou podílejí na vzájemné spolupráci a společném řešení pedagogické a vědecko-výzkumné problematiky.

V rámci reorganizace sekce biologie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity vzniká k 1. lednu 2006 Ústav experimentální biologie do něhož byla katedra začleněna jako Oddělení fyziologie a imunologie živočichů. Zároveň došlo k připojení dvou laboratoří ze spřáteleného pracoviště Akademie věd ČR v.v.i. a to Laboratoře cytokinetiky pod vedením doc. RNDr. Aloise Kozubíka, CSc. a Laboratoře patofyziologie volných radikálů pod vedením doc. RNDr. Antonína Lojka, CSc.

Více o stěhování přírodovědecké fakulty do Řečkovic, kvůli rozsáhlým opravám na ulici Kotlářské zde.

Rozpis Bc. a Mgr. obhajob
Termíny státních zkoušek a obhajob
Program semináře jaro 2018
Erasmus+ 2018/2019
Program semináře podzim 2017
Nový web OFIŽ
Stěhujeme se!
Stěhování do kampusu se blíží…