OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Příprava zapojení cíl. sk. do mezinár. sítí VaV - výchova ke konkurenceschopnosti a vědecké komunikaci

Projekt

Název klíčové aktivity: 06 - Příprava zapojení cíl. sk. do mezinár. sítí VaV - výchova ke
konkurenceschopnosti a vědecké komunikaci
Prostředí VaV se stává stále kompetitivnější sférou činnosti, a proto je třeba cílovou sk. motivovat a vzdělávat
nejen ke zvládnutí teoretické a praktické dovedností, nýbrž i k jejich max. uplatnění ve finální fázi - při prezentaci výsledků
a v soutěži o prostředky na VaV.
Motivaci cílové skupiny, která je jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti vzdělávacího procesu, by měla představovat již
perspektiva získání vyšší specializace v daném oboru a s tím i perspektiva větší konkurenceschopnosti jednak na
trhu práce, jednak při získávání dotací na projekty VaV. Tato základní motivace ovšem bude v rámci projektu
doplněna dalšími specifickými akcemi a nástroji. Pro cílovou skupinu bude tedy každoročně uspořádána (v rámci Výroční
konference projektu) soutěž o nejlepší práci ve školeném oboru, kde bude za účasti hostujících expertů hodnocen
předmět příspěvku i úroveň prezentace (standardně v angl. jazyce). Cílová skupina tak získá zkušenosti s fází uplatnění
svých výsledků. Studenti pro tento účel obdrží přímou podporu ke krytí nákladů spojených s účastí na Výroční
konferenci. Předmětem výroční konference bude i hodnocení řešení projektu (Radou projektu) a plánované
aktivity v následujícím roce. Přímá účast cílové skupiny na těchto jednáních umožní vytvoření zpětné vazby mezi
realizačním týmem a cílovou skupinou, a umožní případné modifikace ve způsobu realizace aktivit v dalším průběhu
řešení projektu. Setkání cílové skupiny různých kvalifikačních stupňů bude rovněž představovat vzdělávání ve schopnosti
popularizace a srozumitelné komunikace výsledků VaV.

Výstup klíčové aktivity:
Zvýšení konkurenceschopnost cílové skupiny nejen v oblasti získávání experimentálních dat a jejich zpracování, ale i v oblasti
jejich prezentace, popularizace a komunikace obecně - ta bývá totiž slabší stránkou našich absolventů, a je tedy
třeba na ni klást důraz do té míry, že činnosti s ní spojené jsou prezentovány jako jedna z klíčových, tedy
nezbytných aktivit, které jsou kriticky významné k dosažení cíle projektu). Tvořivá soutěživost mezi členy cílové
skupiny urychlí a zkvalitní vzdělávací proces i výzkumnou činnost. Zvýší zájem o zapojení do cílové skupiny
projektu.
Výstup tvoří počet členů cílové skupiny, kteří získají osobní zkušenost s prezentací svých výsledků, výsledků svých
kolegů a rovněž se budou přímo účastnit průběžného interního hodnocení projektu. Tento počet odhadujeme na
60. Je ověřitelný na základě seznamu účastníků výročních konferencí, výkazu finančního hospodaření a údajů o
publikační a pedagogické činnosti předávaných do Informačního systému MU, a dále z konferenčních materiálů
vydaných v rámci publicity projektu.


Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku