OPVK


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:


Úvod

Popis projektu:

Projekt má podstatně zlepšit situaci v oblasti přípravy vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oborech funkční
genomiky a proteomiky (FGP). Nutnost přípravy kvalifikovaných odborníků tohoto zaměření akutně vyvstává v souvislosti
s rychlým nástupem genomických a proteomických přístupů zejm. v diagnostice a léčbě závažných onemocnění
a vých aplikacích. Tyto odborníky je třeba připravovat v předstihu k rozvoji infrastruktury v této oblasti,
která je plánována v rámci projektu VaVpI (v JmK zejm. CEITEC), a dalších projektů biomedicínských a biotechnologických
infrastruktur v rámci ČR (ICRC, BIOCEV). Odborník zaměřený na FGP musí nutně integrovat teoretické i
praktické znalosti nejen v oborech molekulární biologie a biochemie, ale rovněž na mnohem vyšší úrovni ovládat
bioinformatické nástroje, stejně jako analyticko-chemické, fyzikálně-chemické a biofyzikální přístupy.
Specifickým problémem v této oblasti je absence takto komplexního profilu u absolvenů biologických oborů, z nichž se
tito pracovníci přvážně rekrutují.

Cíle projektu:

1. Zajistit kvalitní a komplexní vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oborech, které se zabývají funkční
genomikou a proteomikou (FGP) a využívají její metody.

2. Podporovat a motivovat vědecko-pedagogické pracovníky, kteří jako jediní jsou schopni zajistit kvalitní
vzdělávací činnost (na mezinárodně srovnatelné úrovni) v této komplexní vědní oblasti, k širšímu zapojení do
vzdělávacího procesu.

3. Zajistit kontinuitu, stabilitu a udržitelný rozvoj vzdělávací a výzkumné činnosti v oboru především uplatňováním
štafetového modelu vzdělávání (odborníci školí své postdoktorandy, ti školí PhD. studenty a PhD. studenti se
podílejí na výuce pregraduálních studentů. Komunikace v rámci týmů ovšem probíhá napříč všemi těmito
úrovněmi). Získávat nové členy týmů vybrané z nejlepších absolventů tohoto vzdělávacího a školícího procesu, a
tím zajistit udržitelnost a kvalitu vzdělávacího procesu i týmů, které jej realizují.

4. Zajistit dostatečný počet kvalitně vyškolených odborníků pro uplátnění v rámci infrastruktur (CEITEC, ICRC,
BIOCEV) budovaných zejm. z prostředků VaVpI, v regionálních výzkumných i aplikačně orientovaných institucích
(VŠ, AVČR, nemocnice, soukromé firmy - např. laboratoře molekulární medicíny, IVF centra, šlechtitelské
stanice). Výhodou získané kvalifikace je univerzálnost přístupů FGP a jejího přístrojového vybavení, a z toho
plynoucí usnadnění mobility těchto odborníků, nezávisle na typu konkrétního biologického objektu, s nímž
pracují.

Vazby na jiné projekty:

Projekt je orientován na vytváření lidských zdrojů pro infrastrukturu projektovanou v v rámci
programu VaVpI (projekt CEITEC, na budování této infrastruktury se podílejí 4 univerzity (včetně naší) a 5 výzkumných
ústavů, tato budovaná infrastrutkura bude sama o sobě generovat budoucí potřebu min. 75 nových VaV
pracovníků).
Dále navazuje na projekt MOSSEB podaný v rámci VpK v prioritní ose 2.2, na němž se žadatel částečně podílí, a
který nabizi inovaci stávající pravidelné výuky v biologických oborech a její restrukturalizaci do specializačních
bloků, které umožní studentům lépe profilovat svoji konečnou profesionální specializaci již během pregraduálního
studia.
Kromě těchto předkládaných projektů bude při realizaci navrhovaného projektu optimálně využito rovněž výstupů
již realizovaného Rozvojového programu MŠMT (Zavedení nového studijního oboru DSP Genomika a
proteomika), projektu FRVŠ Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii, a zkušeností získaných při organizaci
přednášek a prakttických kursů INNOLEC v rámci rozvojového programu MŠMT.


Domovská stránka | Úvod | Projekt | Plánované akce | Kurzy | Lidé | Fotogalerie | Ke stažení | Ročenka | Napište nám | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku