Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy

Laboratoř experimentální histochemie a mykorrhizy je specializované pracoviště Katedry fyziologie a anatomie rostlin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zastřešuje dvě dílčí pracovní skupiny, jejichž společným rysem je zejména studium anatomicko-fyziologických charakteristik rostlin, k čemuž využívají společné technické vybavení, zejména mikroskopickou techniku, a rovněž prostředky pro in vitro kultury rostlin.

 

Hlavním výzkumným zaměřením pracovní skupiny experimentální histochemie je studium vztahů mezi strukturou a funkcí rostlin a jejich regulace endogenními rostlinnými hormony, exogenními růstovými regulátory a podmínkami vnějšího prostředí. K tomuto účelu využívá metod experimentální embryologie, histologie a histochemie rostliných organismů, z technických prostředků pak zejména světelné a elektronové mikroskopy a prostředky umožňující in vitro kultivace rostlin. V současnosti je studován zejména vliv zvýšené hladiny endogenních cytokininů na anatomii klíčních rostlin tabáku (Nicotiana tabacum) a huseníčku (Arabidopsis thaliana). Za tímto účelem jsou využívány linie rostlin, v nichž je bakteriální ipt (izopentenyltransferázu kódující) gen aktivován pomocí pOp/LhG4 systému. Ve spolupráci s pracovníky laboratoře fotosyntetických procesů se členové této pracovní skupiny podílí na studiu anatomické struktury stélek lišejníků a kvantifikaci fotobiontů v těchto duálních organismech.

 

Pracovní skupina mykorrhizních symbióz se zabývá různými aspekty arbuskulární a orchideoidní mykorrhizy. Snažíme se kvantifikovat roli těchto symbióz v příjmech minerálních živin hostitelskými rostlinami a kompetičních vztazích s okolní vegetací. Hlavní mykorrhizní strukturou, na niž zaměřujeme pozornost, je síť mimokořenového mycelia v půdě, tedy hlavní sorpční mykorrhizní struktura. V minulých letech jsme vyvinuli techniku, s jejíž pomocí lze snadno monitorovat rozvoj mimokořenových houbových hyf. V případě mykorrhizy orchidejí se soustřeďujeme také na kvantifikaci přenosů uhlíkatých látek mezi symbionty, která je u těchto rostlin dosud velmi málo prozkoumaná. Za tímto účelem provádíme kultivační experimenty, látkové přenosy zkoumáme s pomocí stabilních izotopů 13C a 15N. Pomocí in vitro techniky asymbiotických výsevů orchidejí získáváme nejen rostliny pro naše experimenty, ale rovněž rostlinný materiál, který slouží v záchranných programech v České republice kriticky ohrožených druhů čeledi Orchidaceae (aktuálně druhy Dactylorhiza maculata a D. incarnata)

 

Aktuálně

19. 2. 2018

Program doktorského semináře jaro 2018

Doktorský seminář UEB I (Bi0101) - plán akcí pro jarní semestr 2018

2.3. 2018,... více

1. 2. 2018

Setkání s odborníkem

CEITEC - Středoevropský technologický institut vás srdečně zve na setkání s odborníkem z vědecké praxe, panem... více

16. 1. 2018

Finanční a organizační podpora vědcům při realizaci setkání s partnery

Tým pro transfer technologií i v roce 2018 poskytuje bezplatný servis zaměstnancům PřF v podobě uspořádání setkání... více

5. 1. 2018

5.výzva TA ČR Gama - ověření výsledků s aplikačním potenciálem (Proof of Concept)

Centrum pro transfer technologií vyhlašuje další výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků... více

2. 1. 2018

Den otevřených dveří na Přf MU

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity znovu pořádá den otevřených dveří speciálně pro zájemce o bakalářské... více

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

  • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.