Naši absolventi 2006

Vojtěch ADAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce:  Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosensoru pro analýzu těžkých kovů

Azdeen A. Abdullah BEN HAMEDA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce:  Capillary Electrophoresis Methods Development and Optimization

Pavel BUČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrofotometrická analýza polyalkoholů ve směsi

Zuzana DUBOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izolace specií rtuti ze sedimentů

Shaban Gaballa ELOSTA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry Methods

Pavla FOLTYNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium desorpce v přítomnosti matrice pro zavádění analytů do indukčně vázaného plazmatu

Michaela GALIOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium hloubkových profilů pomocí spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu LIBS

Jitka HEGROVÁ roz. Studýnková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin

Jan HOUŠKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium procesů laserové ablace hmotnostní spektrometrií

Aleš HRDLIČKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací

Radek KAVŘÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení SPE extrakce s optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem pro stanovení jodu

Veronika KONEČNÁ roz. Možná udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium laserové ablace ocelí ve spojení ICP-OES a ICP-MS

Jan KUTA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovní těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie

Samuel MACH udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetické stanovení mravenčanu v matečném louhu při průmyslové výrobě kyanidu sodného

Lenka MONINCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Separace peptidů pomocí monolitické HPLC

Eva NIEDOBOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Spektrální vlastnosti ICP výboje ve vakuové ultrafialové oblasti a jejich analytické využití

Jana NOVOTNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace stuti v sedimentech HPLC-AFS

Ondřej PEŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Identifikace proteinů enzymatickým štěpením a MALDI-TOF MS

David POTĚŠIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití elektroanalytických metod v diagnostice nádorových onemocnění

Pavel ŘEHULKA udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Měření proteomických dat pomocí hmotnostní spektrometrie a jejich bioinformatická interpretace

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza práškových materiálů spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu - LIBS

Zora STŘELCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky měďnatých komplexů derivátů cyklenu

Zdeňka ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Prekoncentrace specií rtuti

Terézie VOJTYLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných biomolekul pomocí fluorescenčního synchronního skenu

Radek VYHNÁNEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií MALDI pro proteomickou analýzu

Jiří ZÁMEČNÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Základní analytické charakteristiky hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatemMain menu 2

EU Copyright | Page