Naši absolventi 2010

Jana ADAMCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fotometrické stanovení iontů železa a vazebné kapacity v séru vhodné pro automatické analyzátory

Tomáš ADÁMEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analytické aplikace NIR laserových diod

Věra BAČOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti ve vodním ekosystému

Jana BENEŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky

Jan BŘEZINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Elektromigrační techniky v analýze chelatujících činidel

Pavel COUFALÍK udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Termická desorpce a sekvenční extrakce rtuti a jejích forem v půdách

Jiří ČMELÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení síry a selenu ve vzorcích životního prostředí

Jaroslav FRANKL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení mědi metodou AAS

Hana FUKSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi

Michaela GALIOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: "Laser-assised" plazmová spektrometrie v analýze materiálů

Jakub GRYM udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mikrofluidická zařízení pro bioanalýzu

Roman GURÁŇ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nanášení vzorků pro desorpční analytické metody

Sylvie HOLUBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium protonizačních rovnováh krátkých oligonukleotidů obsahujících cytosin

Miluše JUDEXOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: ITP analýza polyalkoholů

Marie KONEČNÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Použití elektrochemické depozice pro stanovení prvků atomovou absorpční spektrometrií

Pavla KRATĚNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Počítač a chemometrické techniky v analytické laboratoři

Petra KRISTOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC značených oligonukleotidů

Petra KUČEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie

Michal MACHALÍČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Plynová chromatografie organických sloučenin

Jan PARTYKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava a charakterizace nanočáštic a jejich konjugátů pomocí elektroforetických metod

Ondřej PEŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Multidetekční platforma pro mikrokolonové separace

Ondřej POLANSKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení směsi kyselin s využitím chemometrických technik

Jiří POSPÍŠIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium luminiscenčních vlastností koordinačních polymerů obsahujících Cu (I)

Markéta PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza metaloproteinů pomocí LC-MS

Iva RÁŽOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití absorpční molekulové spektroskopie ve forenzní analýze

Kateřina SLÁDKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie klastrů a nano-materiálů

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nové metody stanovení prvků ve vzorcích popílku

Kristýna ŠTŮLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

Petra VÍTKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrickcýh technik

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Způsoby kalibrace pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Ondřej ZVĚŘINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti v ovzdušíMain menu 2

EU Copyright | Page