Laboratoř speciační analýzy

 

V laboratoři speciační analýzy se můžete setkat s touto instrumentací:

AMA-245 jednoúčelový atomový absorpční spektrometr

Přístroj AMA-254 je spalovací analyzátor českého výrobce, který slouží ke stanovení celkového obsahu rtuti jak v pevných, tak v kapalných vzorcích, např. v sedimentech, půdách, prachu i v biologickém materiálu. Přístroj využívá přímého spalování bež potřeby jakékoliv předúpravy vzorku (rozklad, separace).

Spektrometr využívá principu generování par kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve spalovací trubici s následným zachycením a zakoncentrováním na zlatém amalgamátoru, opětovným tepelným vypuzením a detekcí. Tímto je dosaženo vysoké citlivosti bez závislosti na matrici. Jako nosný plyn slouží kyslík. Dávkovaný vzorek má objem cca 500 µl nebo váhu cca 300 mg. Orientační mez detekce je přibližně 0,01 ng Hg.

ZEEnit 650 atomový absorpční spektrometr

AA spektrometr Zeenit 650 fy Analytik Jena je vybaven příčně vyhřívanou grafitovou kyvetou a variabilním magnetickým polem o vysoké intenzitě. Jeho vhodou je možnost korekce pozadí s deuteriovou lampou.  Tato klasická AA spektrometrie s elektrotermickou atomizací je vybavena automatickým dávkovačem na kapalné vzorky, ale analyzovat lze i vzorky pevné. V naší laboratoři se zatím nejvíce využíval pro stanovení rtuti v sedimentech a půdách.

Agilent 6890N plynový chromatograf s atomovým fluorescenčním spektrometrem

Tento přístroj slouží také pro speciační stanovení rtuti, může být ale využit  také  pro analýzu těkavých a polotěkavých organických sloučenin s bodem varu do 300°C.

 

KONTAKTY

prof. RNDr. Josef KOMÁREK, DrSc.               5 4949 5027                               komarek(at)chemi.muni.czMain menu 2

EU Copyright | Page