Laboratoř separačních metod
 

Separační metody zahrnují převážně extrakční, chromatografické a elektromigrační metody. Používají se k separaci či izolaci stanovované látky (nebo více látek) z analyzované směs a v analytické chemii mají své stálé a neodmyslitelné místo. Zaujímají důležité postavení jak ve výzkumné sféře, tak v každodenní praxi při rutinních analýzách.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  se řadí mezi separační metody, při kterých dochází k rozdělení látek na koloně, naplněné vhodným sorbentem (tzv. stacionární fáze). Vzorek je nadávkován do toku kapalné mobilní fáze a jednotlivé složky vzorku jsou podle své afinity k sorbentu na koloně více či méně zadržovány. Detektorem pak prochází v různých elučních časech. V našich laboratořích se setkáte s kapalinovým chromatografem japonské firmy Shimadzu Class 10A VP se dvěma pumpami, které umožňují jak izokratickou, tak gradientovou eluci. Přístroj je vybaven fluorescenčním a diode-array detektorem.

 

Kapilární elektroforéza (CE)
Tato technika se řadí mezi analytické metody, využívající k separaci nabitých částic a látek jejich rozdílné mobility v roztoku za přítomnosti elektrického pole. Separace probíhá za konstantního napětí v jediném elektrolytu.. V naší laboratoři máme dva přístroje HP3D CE kapilární elektroforézy firmy Agilent Technologies (Waldbronn, Německo). Oba stroje jsou vybaveny diode-array detektorem, pracujícím v rozmezí vlnových délek 190 až 600 nm, jeden z nich je navíc doplněn vodivostním detektorem.

 

Gelová elektroforéza (GE)
Gelová elektroforéza je další z elektromigračních separační technik, při které se směsi látek dělí účinkem vloženého konstantního napětí. K jejich rozdělení však nemusí docházet jen na základě elektrického náboje, ale také například podle velikosti molekul (2D-PAGE). Celý proces separace je prováděn v polymerním gelu. Pro provedení jsou k dispozici přístroje Mini-Protean 3 Cell a Protean II xi Cell firmy Bio-Rad (Philadelphie, USA). Mezi dvěmi skleněnými sklíčky se vytvoří gel, do kterého se nanese vzorek a po vložení do elektrického pole dojde k rozdělení do jednotlivých zón.

Izotachoforéza (ITP)
Další z elektromigračních metod, které se na našem pracovišti používají pro výuku i výzkumné účely, se nazývá izotachoforéza (Isotachophoresis - ITP). Opět dochází k dělení iontů a nabitých molekul v elektrickém poli vysoké intenzity na základě různých elektroforetických mobilit, avšak vzorek se pohybuje mezi dvěmi různě vodivými elektrolyty a separace probíhá za konstantního proudu.
Naše laboratoř vlastní dva kapilární elektroforetické analyzátory EA100 a EA102 slovenské firmy Villa Labeco, Spišská Nová Ves. Jejich velkou výhodou je použití jak pro samotnou izotachoforézu, tak také pro kapilární elektroforézu a jejich spojení. Tyto techniky bývají často spojovány, kdy vzorek je nejprve v jedné kapiláře zakoncentrován (ITP) a poté jsou jeho složky rozseparován v kapiláře druhé (CZE).

 

KONTAKTY

Mgr. Miroslava BITTOVÁ, Ph.D. 5 4949 6454  (5921) spmirka(at)mail.muni.cz
doc. RNDr. Petr KUBÁŇ, Ph.D. 5 4949 3367 petr.kuban(at)ceitec.muni.cz
     

 Main menu 2

EU Copyright | Page