Praha


Praha, 1986 Praha, 1995

Procesy urbanizace

Snímky z družice LANDSAT ukazují pražskou aglomeraci ve dvou časových horizontech  - v roce 1986 a 1995. 

Chaotický růst městských aglomerací se i v České republice projevuje vytvářením izolovaných, okrajových obytných čtvrtí a skupin rodinných domků mimo kompaktní zastavěná území měst (tzv. satelitní městečka). Trend nadstandardního rodinného bydlení stupňuje tlak na zábor zemědělské a lesní půdy, většinou chybí zázemí v podobě infrastruktury, což zvyšuje nároky na dopravní obslužnost a s tím spojené dopady na kvalitu životního prostředí.

Jednotlivá města a metropolitní regiony jsou provázeny sítí dálnic, jejichž rozsah nerespektuje limity environmentálního prostoru a na mnoha místech již dnes překračuje limitní kapacitu únosnosti území.

Nově vzniklé izolované suburbánní nákupní/obchodní zóny suplují nedostatečné vybavení centrálních zón a obytných čtvrtí/satelitních městeček sítí malých obchodů a služeb. Dochází ke snižování rozlohy sídelní i příměstské vegetace využívané k rekreačním účelům. Průmyslové, obchodní i obytné objekty a hlavně městské komunikace a parkovací plochy nejsou odděleny dostatečně širokými patrovými clonami zeleně, které kromě estetického významu mají i funkci prachového filtru a protihlukové bariéry.

Rostoucí tlak na další zábor půdy při rozvoji městských aglomerací spojený s výstavbou nových průmyslových komplexů i nákupních nebo obchodních zón a související uměle vyvolanou potřebou nové silniční infrastruktury snižují celkovou rozlohu půd vhodných pro zachování zemědělského, lesnického a rekreačního využívání krajiny.     Původní data © ESA (1986, 1995), distribuována EURIMAGE

 

birds
Návrat na hlavní stránku

Návrat na mapu České republiky

Nahoru