Družice TERRANa družici TERRA je umístěno pět základních přístrojů pro monitorování zemského povrchu, oceánů, atmosféry a interakcí mezi nimi. Družice je umístěna na subpolární oběžné dráze, přechází rovník v 10,30 hod místního času (minimum oblačnosti). Přístroje jsou založeny na pasivním snímání odraženého a emitovaného záření. Předpokládaná doba životnosti je asi 6 roků. Na palubě družice jsou následující hlavní přístroje.

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)

Istanbul, ASTER Radiometr poskytuje snímky s prostorovým rozlišením od 15 do 90 m a to v oblasti viditelné, blízké, střední a termální části spektra a to ve 14 pásmech. ASTER nepracuje kontinuálně, ale snímá po cca 8 minut při každém oběhu. Při snímání menšího počtu pásem může snímat déle. Teleskopy jsou nastavitelné ve směru kolmém ke směru letu. To umožňuje vytváření stereoskopických dvojic.

Pásma skeneru ASTER


Hlavní oblasti využití: Studium spektrálních radiačních a odrazových vlastností různých druhů zemského povrchu – tématické mapování, povrchová teplota, stereodvojice a DTM, mapování druhů povrchů, druhů vegetace, mapování druhů oblačnosti, ledu, polárního zalednění, monitorování přírodních katastrof (vulkány, povodně, ...)

http://terra.nasa.gov/BROCHURE/Sect_4-2.html
http://asterweb.jpl.nasa.gov

CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System)

CERES Kompozice vytvořená skenerem CERES během března roku 2000 mapuje krátkovlnou (horní snímek) a dlouhovlnou (dolní snímek) radiaci. Data slouží především k validaci tzv. Globálních Cirkulačních Modelů. Na horním snímku představuje světlá barva oblasti intenzivně odrážející krátkovlné záření, naopak, zelená barva značí oblasti s nízkou reflexi kratkovlného záření. Na spodním snímku oranžová a červená barva mapuje místa intenzivního dlouhovlného vyzařování, modrá barva místa, kde je dlouhovlné vyzařování málo intenzivní. Nízké hodnoty dlouhovlného vyzařování v oblasti Brazílie, Centrální Afriky a Indonésie jsou způsobeny mocnou vrstvou oblačnosti , která naopak zintenzivňuje proces krátkovlné radiace (viz. horní snímek).
Skener CERES se sestává ze dvou skenujících radiometrů určených pro měření radiační bilance systému zemský povrch - atmosféra a také pro výzkum role oblačnosti v radiační bilanci systému. Poskytuje data pro programy Earth Radiation Budget Experiment (ERBE) a Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM).
Na družici TERRA jsou dva identické přístroje CERES. Oba měří ve třech pásmech – SWIR (0,3 – 0,5), TIR (8-12) a TOTAL (0,3 až 200 mikrometrů) a to kontinuálně, velmi přesná kalibrace umožňuje zjišťování absolutních hodnot měření. Hrubé prostorvé rozlišení, v nadiru 20 km.
Hlavní oblasti využití: studium radiační bilance povrchů, radiačních toků v atmosféře, podklady pro radiační komponentu atmosférických a oceánických energetických modelů, validace modelu všeobecné cirkulace atmosféry, zpřesnění numerických předpovědí počasí

http://terra.nasa.gov/BROCHURE/Sect_4-3.html
http://asd-www.larc.nasa.gov/ceres/ASDceres.html

MISR (Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer)

Peru, MISR Studuje okolí Země pomocí devíti různě orientovaných kamer – do nadiru a v úhlech 26,1°, 45,6°, 60,0° a 70,5° před a za bod nadiru. Slouží ke zjišťování množství rozptýleného záření v různých směrech nad zemským povrchem. Každé místo na zemi je skenováno z devíti pozic ve 4 pásmech spektra (B,G,R,NIR - 446, 558, 672, 866 nm).
Snímky umožňují rozlišení druhů oblačnosti, druhů povrchů a aerosolových částic. Na měsíční a sezónní bázi monitoruje množství a druh aerosolů přirozeného i antropogenního původu, množství, druh a výšku oblačnosti. Snímky slouží i k mapování základních druhů povrchů – především vegetečního krytu.
Prostorové rozlišení dosahuje 275 m (250 m v nadiru) a to při šířce záběru 360 km.

http://terra.nasa.gov/BROCHURE/Sect_4-4.html
http://www-misr.jpl.nasa.gov

MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer)

Ústí řeky Ganges, MODIS Nasnímá celý zemský povrch za 1 až 2 dny a to v 36 pásmech (0.4 - 14.4 µm). Šířka záběru je 2330 km při prostorovém rozlišení 250 m až 1 km. Umožňuje získávat informace především o druzích povrchů na oceánech i na pevném zemském povrchu, teplotu, primary productivity, oblačnost, výpar, teplotní a vlhkostní profily, požáry, barvu mořské vody (sedimenty, fytoplankton), globální mapy vegetace, detekce změn, charakteristiky oblačnosti, koncentrace a vlastnosti aerosolů, charakteristiky sněhové pokrývky a mořských proudů.

http://terra.nasa.gov/BROCHURE/Sect_4-5.html
http://modarch.gsfc.nasa.gov/MODIS/

MOPITT (Measurements Pollution In The Troposphere)

MOPIT, koncentrace CO Snímek ukazuje koncentraci CO ve spodních vrstvách atmosféry. Oxid uhelnatý vzniká při spalování fosilních paliv, v průmyslu, při automobilové dopravě, ale i při požárech lesů Na snímku z 30. dubna je zřejmé, že koncentrace CO jsou výrazně vyší na severní polokouli, což souvisí s antropogenní činností. Naproti tomu vysoké koncetrace oxidu uhelnatého na jižní polokoli na snímku z 30. října 2000 jsou výsledkem mohutných lesních požárů a požárů savan v jižní Americe a jižní Africe.
Snímky ze skeneru CERES slouží především ke studiu dolních vrstev atmosféry a k poznání jejich interakcí s biosférou a povrchem oceánů a souše. Dává informace o rozložení, zdrojích a transportu CO a metanu v troposféře. Měří ve třech absorpčních pásmech jmenovaných plynů (2,3 (CH4), 2,4 (CO) a 4,7 µm (CO)). Kontinuálně vytvářené obrazové záznamy jsou charakterizovány prostorovým rozlišením 22 km v nadiru a šířkou záběru 640 km při jednom přeletu.
Hlavní oblasti aplikací jsou. měření obsahu CO a metanu v troposféře, zjišťování vertikálních profilů zmíněných plynů, vytváření globálních map rozložení CO a metanu.

http://terra.nasa.gov/BROCHURE/Sect_4-6.html
http://eos.acd.ucar.edu/mopitt/home.html


Birds

Návrat na hlavní stránku

Návrat na stránku družicových systémů

Nahoru