PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Klinika nukleární medicíny FN Brno a LF MU

 

Vybraná témata z radiofarmacie

·      AtomLab® 500 - měřič aplikované aktivity

·      Farmaceutické čisté prostory pro přípravu radiofarmak

·      Metody kontroly připravovaných radiofarmak (stav k roku 2013)

·      Názvosloví radiofarmak

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro diagnostiku perfuze mozku

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro dynamickou scintigrafii ledvin

·      Parametry kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak pro kostní scintigrafii

·      Parametry kitů pro přípravu [99mTc]technecium-MIBI

·      Radioaktivně značené DNA/RNA sondy a jejich použití

·      Radiochromatografie [99mTc]technecium-MIBI (alternativní metoda)

·      Trendy ve vývoji nových radiofarmak (stav k roku 2013)

·      Suchý termostat pro přípravu radiofarmak

·      Značení mezenchymálních kmenových buněk [111In]indium-tropolonátem (I)