Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH) je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Tento bakalářský obor zařazený pod programem Chemie je určen studentům, kteří mají zájem proniknout do podstaty biologických procesů pomocí fyzikální chemie. Jinými slovy, tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní prostředí, technologie potravin a zemědělství). Na otázku, jak se liší náplň studia BFCH od oboru biofyziky a biochemie, lze jednoduše odpovědět: student biofyziky se zaměřuje především na fyzikální vlastnosti biologických systémů a student biochemie se během svého studia zabývá fyzikální chemií jen okrajově.

      Obor biofyzikální chemie bude připravovat odborníky, kteří budou schopni zkoumat podstatu biologických dějů fyzikálně - chemickými metodami. Vychází z dlouholetých zkušeností výuky i praktické aplikace chemických, biochemických a fyzikálně - chemických předmětů.

      Absolvent bakalářského studia zvládne základy chemických, fyzikálních a vybraných biologických disciplín (zejména fyzikální a organická chemie, biochemie a biologie). Absolvent se kromě biofyzikálního chemika může uplatnit jako fyzikální chemik, biochemik či jako biolog a může kterýkoliv z těchto oborů dále rozvíjet (úzká spolupráce s Biofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU a s Mendelu).

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu v následujících směrech:

Požadavky pro přijetí:

       Úspěšně složený test studijních předpokladů (TSP) podle aktuálních předpisů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (www.sci.muni.czwww.muni.cz).

Z nabídky vyučovaných předmětů si můžete vybrat například tyto:

      Biofyzikální chemie, obecná chemie a biologie, fyzikální chemie, biochemie, organická chemie, anorganická chemie, analytická chemie, fyzika a biofyzika, matematika, molekulární biologie, kvantová chemie, exprese a purifikace proteinů, biokatalýza a enzymové technologie, protein-protein a protein-DNA interakce, chemická literatura, chemická angličtina, laboratorní cvičení různých zaměření, elektroanalytické metody, mikrobiologie, bioelektrochemie, hmotnostní spektrometrie, bioanalytika a mnohé jiné.

        Součástí výuky jsou praktická cvičení v moderních chemických laboratořích v novém univerzitním kampusu v Bohunicích. V rámci vypracování bakalářských projektů se studenti seznámí s pokročilými technologiemi, pomocí nichž jsou zpracovávány výzkumné úkoly Laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie (LABIFEL).

Vybraná témata a okruhy bakalářských prací:

  • Elektrochemické a spektrální chování krátkých oligonukleotidů
  • Guanin a jeho deriváty v biomedicíně a biotechnologii
  • MicroRNA jako biomarkr karcinomu prostaty
  • "Pentelka" není jen obyčejná tužka - Vývoj a charakterizace levného elektrochemického senzoru
  • Spekltrální analýza komplexů adeninu s Cu(I)
  • Spektroelektrochemie jako nová pokročilá metoda zkoumání průběhu elektrolýzy - příprava a kalibrace systému
  • Biokoordinační chemie fyziologicky významných purinových derivátů
  • Elektrochemická oxidace guaninu a jeho methylovaných derivátů na grafitových elektrodách
  • Spektrální chování krátkých oligonukleotidů bohatých na guanin
  • Kovovými vrstvami modifikované uhlíkové mikroelektrody a jejich použití v elektrochemii