Cílem obecně zaměřeného studijního bakalářského oboru Chemie je poskytnout absolventům teoretický základ ze všech chemických disciplín, zejména s cílem přípravy pro pokračování v magisterském studiu chemie. Volbou studijního plánu se student specializuje a připravuje se na vybraný studijní obor. Ve standardní tříleté době projde student dvěma úrovněmi přednáškových kurzů všech základních chemických disciplin provázených semináři a příslušnými laboratorními cvičeními. Podle svého zaměření doplní potřebný počet absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty.

  
     Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Fyzikální chemie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými znalostmi jak z klasické (rovnováha, změna stavu) tak i z moderní (struktura molekul, kvantová chemie) fyzikální chemie. Základ vzdělání v tomto oboru tvoří vědomosti ze základních chemických, fyzikálních a matematických disciplin: obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální chemie, matematiky a fyziky, ale i ze speciálních fyzikálně chemických disciplin: chemické kinetiky, elektrochemie, symetrie molekul, statistické termodynamiky, nerovnovážných soustav a fyzikálně chemických metod studia struktury molekul (NMR, EPR, IR, NIR, UV/VIS, MS). Tato příprava vytváří nejen teoretický základ pro další studium absolventů v praxi, ale vybavuje absolventy též praktickými dovednostmi z oblasti výpočetní techniky, zpracování dat a získávání dat z databází. Na tomto základě jsou rozvíjeny další prohlubující předměty studijního oboru: biofyzikální chemie, elektrodová kinetika, aplikovaná termodynamika, kvantová organická chemie, iniciace polymerních reakcí, termodynamika fázových rovnováh, elektrické vlastnosti molekul, materiálová chemie kovů, molekulová dynamika, fyzikálně organická chemometrie, chemická reaktivita a strukturní analýza biomolekul. V posledních čtyřech semestrech studia je umožněno studentům hlouběji se specializovat podle zvoleného zaměření diplomové práce. Studenti si při tom prohloubí své praktické dovednosti z výše uvedených oborů včetně využívání výpočetní techniky.