BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

    První stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím bakalářských studijních programů, které představují typ uceleného vysokoškolského studia. Standardní doba studia v bakalářském programu je tři roky a úspěšné absolvování je završeno udělením diplomu a akademického titulu „bakalář“ (Bc.)

Témata bakalářských prací:

 • Elektrochemická charakterizace 14-3-3 proteinu v různých oligomerních formách
 • Elektrochemická studie oligonukleotidů na amalgámových elektrodách
 • Eliminační voltametrie aminoderivátů purinu
 • Rozvoj a využití eliminační voltametrie

MAGISTERSKÝ PROGRAM

      Druhý stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím magisterských studijních programů, která navazují na programy bakalářské a představují typ uceleného vysokoškolského studia. Poskytují vysoce kvalifikované vzdělání v jednotlivých vědních disciplinách a jejich specializovaných oborech a pro nejlepší absolventy jsou současně průpravou ke studiu doktorskému. Úspěšné absolvování magisterského studijního programu je završeno udělením diplomu a akademického titulu „magistr“ (Mgr.)

Témata magisterských prací:

 • Elektroanalytická studie oligonukleotidů na chemicky modifikovaných grafitových elektrodách
 • Eliminační voltametrie nukleových bází, oligonukleotidů a DNA
 • Příprava nanostrukturovaných kovových materiálů pro bioelektrochemické sensory
 • Vybrané aplikace ISESu ve fyzikálně chemické laboratoři

DOKTORSKÝ PROGRAM

     Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou praktickou nebo teoretickou tvůrčí činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Hlavní podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Standardní doba studia jsou čtyři roky, která může být prodloužena do maximální doby sedmi let včetně přerušení studia. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce obvykle za 4 roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor", ve zkratce Ph. D., uváděný za jménem.

Témata doktorských prací:

 • Eliminační voltametrie jako bioanalytický nástroj v genomice a proteomice – rozvoj a aplikace
 • Implementace eliminační voltametrie pro elektrochemické analyzátory  (vhodné pro absolventa informatiky nebo programátora)
 • Studium protonizačních a komplexotvorných rovnovah krátkých oligonukleotidů pomocí spektrálních a elektrochemických metod
 • Trinukleotidové repetice v elektrochemické analýze DNA
 • Uspořádané nanostruktury pro elektrochemické senzory
 • Vývoj biosenzoru pro oligonukleotidy - kombinace adsorptivní přenosové rozpouštěcí a eliminační techniky