BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

    První stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím bakalářských studijních programů, které představují typ uceleného vysokoškolského studia. Standardní doba studia v bakalářském programu je tři roky a úspěšné absolvování je završeno udělením diplomu a akademického titulu „bakalář“ (Bc.)

Témata bakalářských prací:

 • Elektrochemické a spektrální chování krátkých oligonukleotidů
 • Guanin a jeho deriváty v biomedicíně a biotechnologii
 • MicroRNA jako biomarkr karcinomu prostaty
 • "Pentelka" není jen obyčejná tužka - Vývoj a charakterizace levného elektrochemického senzoru
 • Spekltrální analýza komplexů adeninu s Cu(I)
 • Spektroelektrochemie jako nová pokročilá metoda zkoumání průběhu elektrolýzy - příprava a kalibrace systému
 • Biokoordinační chemie fyziologicky významných purinových derivátů
 • Elektrochemická oxidace guaninu a jeho methylovaných derivátů na grafitových elektrodách
 • Spektrální chování krátkých oligonukleotidů bohatých na guanin
 • Kovovými vrstvami modifikované uhlíkové mikroelektrody a jejich použití v elektrochemii

MAGISTERSKÝ PROGRAM

      Druhý stupeň vysokoškolského vzdělávání je realizován prostřednictvím magisterských studijních programů, která navazují na programy bakalářské a představují typ uceleného vysokoškolského studia. Poskytují vysoce kvalifikované vzdělání v jednotlivých vědních disciplinách a jejich specializovaných oborech a pro nejlepší absolventy jsou současně průpravou ke studiu doktorskému. Úspěšné absolvování magisterského studijního programu je završeno udělením diplomu a akademického titulu „magistr“ (Mgr.)

Témata magisterských prací:

 • Pentelková tuha jako levný citlivý a přenosný elektrochemický sensor pro purinové deriváty
 • Redoxní procesy aromatických aminokyselin
 • Organické funkční vrstvy pro konstrukci elektrochemických senzorů

DOKTORSKÝ PROGRAM

     Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou praktickou nebo teoretickou tvůrčí činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Hlavní podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Standardní doba studia jsou čtyři roky, která může být prodloužena do maximální doby sedmi let včetně přerušení studia. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce obvykle za 4 roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor", ve zkratce Ph. D., uváděný za jménem.

Témata doktorských prací:

 • Elektrochemický a spektrální design krátkých DNA fragmentů bohatých na guanin
 • Trinukleotidové repetice v elektrochemické analýze DNA
 • Příprava, komplexní charakterizace a využití substrátů pro SERS
 • Vývoj funkčních vrstev pro aplikace v elektrochemických a optických senzorech