Slovo úvodem....   

        Výzkumné aktivity pracoviště LABIFEL jsou zaměřeny na studium biologicky a medicínsky významných látek (nukleové kyseliny, proteiny a jejich fragmenty)  v  roztocích a na nabitých fázových rozhraních pomocí spektrálních (CD, UV-Vis, NMR) a elektrochemických metod (voltametrie, elektroforéza). S tím souvisí vývoj elektrochemických senzorů založených na elektrodách modifikovaných nanomateriály, nanokomposity a polymerními vrstvami a rozvoj elektrochemických technik - eliminační voltametrie (EVLS) a spektroelektrochemie, které jsou schopné zvýšit citlivost voltametrických metod a pomáhat řešit mechanismus elektrodových procesů. LABIFEL vyvíjí nové platformy týkající se: (a) citlivého snímání elektrochemických signálů, (b) zisku informací o vztahu struktury a funkce studovaných  biomolekul  na nemodifikovaných a modifikovaných (nanostrukturovaných) elektrodách a (c) fyzikálně-chemického řešení procesů na fázovém rozhraní ve vztahu k bioanalytickým a medicínským aplikacím.

 

Mezi další směry výzkumu v oblasti fyzikální chemie a bioelektrochemie patří studium:

 • chemických protonačních a komplexotvorných rovnovah (potenciometrie, spektrofotometrie, elektrochemie)
 • kinetiky chemických reakcí (polarimetrie, spektrofotometrie)
 • elektrických vlastností molekul, stanovení dipólových momentů (dielektrimetrie)
 • elektrochemických vlastností organických i anorganických depolarizátorů (těžké kovy, azidy, alkaloidy)
 • interakce kovů s DNA, ODN a proteiny (potenciometrie, spektrofotometrie, elektrochemie)
 • interakce ODN a proteinu, jako např. aptamer a thrombin (spektrofotometrie, elektrochemie)
 • fyzikálně chemických vlastností kapalin a roztoků (tenziometrie, refraktometrie, viskozimetrie)
 • nanostrukturovaných materiálů (spektrofometrie, elektrochemie, fotonová korelační spektroskopie)

       Pracoviště LABIFEL každoročně pořádá dvoudenní Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (Workshop of Physical Chemists and Electrochemists), kde kromě pozvaných přednášek významných vědců prezentují své výsledky mladí a nadaní studenti z řad nejen magisterského a doktorského studia, ale i z bakalářského studia. Při příležitosti Pracovního setkání byla dvěma významným vědcům v oblasti elektrochemie, prof. RNDr. Emilovi Palečkovi, DrSc., a RNDr. Michaelovi Heyrovskému, CSc. udělena plaketa Johanna Gregora Mendela za celoživotní dílo v oblasti elektrochemie a její neúnavné propagaci, za průkopnický výzkum v bioelektrochemii nukleových kyselin a za významný přínos v oblasti genomiky a proteomiky.

Výzkumná skupina LABIFEL také aktivně spolupracuje s některými dalšími akademickými pracovišti a zahraničními univerzitami.

          V rámci univerzitního vzdělání na MU pracoviště zaštiťuje bakalářský studijní obor Biofyzikální chemie, který si klade za cíl naučit studenty

 • chápat fyzikálně-chemickou podstatu biologických dějů
 • rozumět úzkému vztahu struktury a funkce biologických systémů
 • zvládat moderní metody výzkumu na rozhraní biologie, chemie a fyziky
 • modelovat biologické subjekty pomocí výkonných počítačů a sofistikovaných programů
 • využívat nové biotechnologické a nanotechnologické postupy v praxi
 • komunikovat a diskutovat vědecké poznatky v tvůrčím týmu