Autolab PGSTAT30 potenciostat-galvanostat   

Autolab elektrochemický přístroj PGSTAT30 holandské firmy Eco Chemie představuje jeden z nejmodernějších a nejpřesnějších komerčně dodávaných elektrochemických zařízení. Potenciostat /galvanostat umožňuje elektrochemické měření při kontrolovaném potenciálu nebo proudu a nejrůznějšími metodami kvalitativně i kvantitativně stanovit analyty. Součástí přístroje je i software GPES, kterým lze ovládat a programovat jednotlivé úlohy ve voltmetrickém i galvanostatickém režimu - lze provádět voltmetrická měření (LSV, CV, SWV, AC), coulometrii a potenciometrii či ampérometrii v chrono- režimu. Důkazem multifunkčnosti přístroje je nejen vícekanálová voltametrie, ale i možnost jeho spojení s rotační diskovou elektrodou popřípadě s křemennými mikrovážkami pro sledování kinetiky elektrodových dějů nebo adsorpce látek na nabitém fázovém rozhraní.

Elektrochemické křemenné mikrováhy (EQCM)

Zajímavým doplňkem k cyklické voltametrii je použití křemenných mikrovah EQCM (Electrochemical Quartz Crystal Microbalance). Křemenné mikrováhy EQCM jsou tvořeny křemenným krystalem, na který jsou naneseny dvě kovové elektrody. Na ně se přivádí střídavé elektrické napětí, které v krystalu vyvolá mechanické kmitání s vlastní, velmi stabilní, rezonanční frekvencí. Tato frekvence závisí nejen na tvaru a typu výbrusu, ale velmi citlivě reaguje i na změny hmotnosti materiálu na elektrodách. Přínos metody spočívá v možnosti připojení krystalu s nanesenou aktivní hmotou jako pracovní elektrody v tříelektrodovém zapojení elektrochemického systému. Pak je možné sledovat současně s proudovou závislostí na vkládaném potenciálu také změny hmotnosti aktivní hmoty„in situ“. Integrací proudové odezvy podle času lze získat průběh změny přeneseného náboje. orovnání změny hmotnosti a nábojenám umožňuje stanovit, jaké elektrochemické reakce při daném potenciálu probíhají.

Tensiometr KRÜSS K9     

Digitální tensiometr KRÜSS K9 poskytuje možnost měření povrchového a mezipovrchového napětí s přesností na 0.1mN/m v rozsahu 1-999 mN/m. Jsou nabízeny dva způsoby stanovení povrchového napětí, buď pomocí Pt-Ir kroužku nebo Pt destičky. Servo-motorek zajistí zvedání kroužku a nebo destičky z měřeného vzorku a povrchový film se u kroužku trhá (ring-tear-off metoda), u destičky jsou porovnávány síly mezi dokonale smáčeným povrchem a výsunem destičky nad hladinu roztoku. Nabízený teplotní interval je – 10 až 100o C. Tensiometr lze díky sériovému rozhraní RS 232 napojit na PC, hodnota povrchového napětí může být sledována v závislosti na čase a výsledky měření lze vytisknout.

 

 

 

Coulometrický analyzátor EcaFlow 150GLP

Coulometr (EcaFlow 150GLP) využívá principy průtokové elektrochemie, coulometrie a coulometrických titrací. Měření, spolu s dávkováním vzorku, je řízeno počítačem. Naměřený signál se koriguje na signál pozadí, získaný měřením roztoku čistého elektrolytu. Přístroj jako jediný svého druhu na trhu umožňuje i bezkalibrační (absolutní) stanovení stopových prvků, jako je Hg, As, Se, Zn, Cd, Pb, Cu, Mn až na koncentrační úroveň okolo 1 µg/l (ppb). Kompaktní průtoková měřící cela EcaCell 353 je tvořena tříelektrodovým systémem, kde pracovní elektroda je z inetrního porézního materiálu, pomocná elektroda je z platiny, elektroda referenční je Ag/AgCl/nas.KCl.

 

Titrátor 809 Titrando

Titrátor 809 Titrando od firmy Metrohm patří z hlediska ceny a kvality ke špičkovému zařízení. Zajišťuje precizní pipetování, dávkování, ředění nebo rozdělení vzorku. Kromě potenciometrických titrací je možné s výměnou elektrod provádět redoxní titrace nebo měřit závislosti potenciálu iontově selektivních elektrod na koncentraci sledovaných iontů a pracovat jako s ionometrem. Titrátor je opatřen NTC temperačním senzorem a dávkování je zaručeno programem v hodnotách 10 µl až 100 ml (tedy přes 4 řády). V potenciálové škále je deklarováno rozlišení 0.1 mV, v pH škále 0.001pH. Software umožňuje různé variace programů, včetně průběh dvou (paralelních) titrací najednou. Titrátor je opatřen USB rozhraním.

Termostat Julabo F - 25 EH

 

Jedná se o chladicí cirkulační termostat vhodný pro temperaci vnějších systémů nebo temperování přímo v lázni termostatu. Teplotní rozsah termostatu je -28 až 150 °C. Postupná změna teploty v průběhu temperace lázně termostatu na nastavenou teplotu se zobrazuje na displeji. I když se na displeji termostatu ukáže již konstantní teplota, je vhodné se zahájením měření ještě několik minut počkat, aby došlo k vyrovnání teploty na termostatu a v roztoku. Termostat zajistí konstantní teplotu po celou dobu měření.

 

 

 

Unicam UV 4 spektrofotometr

 

UV/VIS spektrofotometr Unicam UV 4 je dvoupaprskový skenovací spektrofotometr klasické koncepce pro nejnáročnější použití s polovodičovou fotodiodou či fotonásobičem jako detektorem. Jeho unikátní technologie poskytuje stabilitu a přesnost. Jeho součástí je monochromátor s vysokým rozlišením a štěrbina, která je nastavitelná od 0,2 nm. Je vybaven deuteriovou a wolframovou lampou. K plnému ovládání spektrofotometru přes počítač je používán software Vision 32. Slouží ke sběru a zpracování dat, uchovává také původní nezpracované údaje. Ihned po měření je možné vytisknout protokol se získanými spektry.

 

pH metr Cyber Scan PCD 6500

Multimetr Cyberscan 6500 je ideálním přístrojem pro náročné vědecké, referenční, zdravotnické či technologické laboratoře. Nabízí široké spektrum vlastností a nastavení pro řešení prakticky jakýchkoliv experimentálních a analytických problémů. Měří několik parametrů (pH, mV, ionty, vodivost, rezistivitu, TDS, salinitu, teplotu). Současně může měřit a zobrazovat až tři kanály (pH, koncentrace iontů, vodivostní měření). Má dotykový VGA barevný displej, je vysoce přesný (0.1/0.01/0.001 pH a ±0.002 pH).

 

 

Titronic Universal titrátor + CyberScan PC 5500 multimetr CyberScan PC 5500

Titrátor Titronic Universal firmy Schott Instruments GmbH umožňuje velmi přesné dávkování kapalin, manuální titrace, je vhodný i pro agresivní látky (např. silné kyseliny a louhy). Jeho výhoda spočívá v možnosti nastavení rychlého dávkování na počátku titrace a velmi pomalého, citlivého dotitrování v závěru. Byreta (o objemu 20 ml) má beztlaké nasávání, čímž je eliminován vznik bublinek z rozpuštěných plynů. Odměřenou dávku je možné nastavit v rozsahu 0,01 – 999,99 ml, rychlost plnění byrety je 30 – 999 s, přesnost titrátoru je 0,15%. K dalším parametrům, které je možné nastavit, patří: rychlost dávkování a titrace, předtitrační objem, nastavení času mezi jednotlivými přídavky.
Hi – tech multimetr CyberScan PC 5500 firmy Eutech Instruments je přístroj sloužící k měření potenciálu, resp. pH, má vysoké rozlišení a přesnost (0,1 mV ± 0,2 mV), je ideální pro průmyslové i laboratorní využití. Měření lze provádět v potenciálovém rozsahu od -1800 po 1800 mV.

Astranet UV/Vis

Modulární spektrometry AstraNet nabízejí kvalitní optický systém pro snadné použití ve výzkumných aplikacích. Současně poskytují výkonnou elektroniku pro rychlý sběr dat a náročné požadavky měření a řízení průmyslových procesů. Kompaktní konstrukce se zabudovaným zdrojem světla poskytuje komfort obsluhy srovnatelný s laboratorními spektrofotometry. Rozsah vlnových délek je 220 až 820 nm, součástí je konkávní originální holografická mřížka a CCD detektor s 3648 body.

 

 

 

 

Hustoměr DMA 5000M (densimetr)

Hustoměr DMA je analyzátor, u kterého představuje celá operace, počínaje naplněním vzorku, vysoce přesným měřením a archivací výsledků, jednoznačný a spolehlivý proces. Přístroji Generation M patří mezi nejpřesnější digitální hustoměry na trhu. Hustoměr DMA 5000 M společnosti Anton Paar je kombinací spolehlivého principu oscilační U-trubice, integrovaného referenčního oscilátoru, vysoce přesných platinových teploměrů a korekcí na viskozitu v celém rozsahu měření. Nové hustoměry Generation M přinášejí k těmto charakteristikám i jedinečnou úroveň uživatelského komfortu a spolehlivosti.

 

 

Eco - Tribo polarograf (ETP)

 

ECO – TRIBO polarograf firmy ECO – TREND PLUS s.r.o. umožňuje polarografická resp. voltametrická stanovení. Využívá tříelektrodového zapojení s použitím rtuťové měrné elektrody (lze použít i jiný typ elektrody), referenční argentchloridové a pomocné platinové elektrody. Jeho součástí je elektronicky řízené míchadlo nezbytné pro rozpouštěcí voltametrii a probublávací ventil, pomocí něhož se udržuje inertní atmosféra (odstranění kyslíku z roztoku).

 

 

 

 

UNICAM Helios γ

Jednopaprskový spektrofotometr UNICAM Helios γ, pracující v ultrafialové i viditelné oblasti spektra je vybaven monochromátorem s vysokým rozlišením, se štěrbinou 2 nm, utěsněnou klávesnicí odolnou vůči rozpouštědlům a kyselinám a nově též grafickým LCD. Nová sada zabudovaného SW umožňuje kromě přímého měření Abs, %T nebo koncentrace při nastavení vlnových délek také měření spekter, automatickou konstrukci kalibračních křivek i kinetická měření. Kromě toho lze měřit až při 20ti nastavených vlnových délkách nebo přímo měřit poměr i korigovaný poměr absorbancí např. pro zjištění čistých nukleových kyselin. Pro spektrofotometr Helios γ lze využít programové vybavení Vision pro PC pod MS Windows.

 

Direct-Q® 3 Ultrapure Water Systems Millipore

Direct-Q® 3 Ultrapure Water Systems je zařízení, které produkuje ultračistou (milliporovou) vodu typu I a III. Parametry kvality vody jsou zobrazovány na displeji (vodivost, teplota). Je vhodným zařízením pro přípravu velmi čisté vody (konduktivita 0.056 µS/cm) pro laboratoře s nižší spotřebou vody (1 – 10 l/den). Součástí je UV lampa emitující záření vlnových délek 185 a 254 nm, což umožňuje produkci ultračisté vody s nízkým obsahem organických látek pro aplikace citlivé na organické kontaminanty.