Pokyny k Pedagogické praxi I a II


Pedagogické praxe I a II proběhnou v tomto akademickém roce podle podrobných pokynů uvedených v příloze, a to Pedagogické praxe I pouze na klinických školách (KŠ) v Brně (viz pokyny-pedagogická praxe 1), Pedagogická praxe II se koná na střední, popř. základní škole dle vlastního výběru studenta (viz pokyny-pedagogická praxe 2).


Pokyny k Pedagogické praxi I

Student by měl na škole strávit během praxe alespoň 6 půldnů (8-13 hod.) - podle rozvrhových možností studenta i střední školy.

Student během praxe z každého předmětu absolvuje minimálně 10 hodin náslechů, 10 hodin vlastních vystoupení a 10 hodin věnovaných provozu školy. Splnění těchto podmínek student prokáže předložením Protokolů o pedagogické praxi z příslušných předmětů.

Ještě před zahájením praxe dodá student na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině Kotkové elektronicky vyplněný Návrh na uzavření dohody o provedení práce (e-mailem, kotkovan@sci.muni.cz).

Student je také povinen informovat na začátku praxe příslušného vyučujícího na PřF o termínech svých výstupů (kdy, kde a co bude učit).

Od učitele školy si student vyzvedne Dohodu o provedení práce (pro každý předmět ve dvou vyhotoveních) a Žádost o převod odměny na účet. Tyto formuláře předá co nejdříve (do týdne) po ukončení praxe Mgr. et Mgr. Nině Kotkové (Studijní oddělení děkanátu PřF MU). Protokol o pedagogické praxi (podepsaný Mgr. et Mgr. Ninou Kotkovou) předá student po ukončení praxe co nejdříve svému vedoucímu učiteli praxe na PřF MU. Na základě protokolu a pohovoru pak bude udělován, u příslušného vedoucího učitele praxe na PřF MU, zápočet z pedagogické praxe.

Všechny potřebné formuláře je možno ve formátu .doc stáhnout zde:

1. Personální formulář – povinné

Bude dodán vedoucímu učiteli praxe na klinické škole studentem. Vyplněný dodá student ještě před zahájením praxe na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině Kotkové.

2. Protokol o pedagogické praxi – povinné (vyplňuje učitel školy a student)

Tento protokol bude dodán vedoucímu učiteli praxe na klinické škole studentem, po skončení praxe studenti povinně odevzdávají svému vedoucímu učiteli praxe na PřF MU.

3. Podpůrné materiály

Tyto materiály jsou určeny pro vlastní potřebu učitele a studenta.


Pokyny k Pedagogické praxi II

Pedagogickou praxi 2 si student může zapsat až po absolvování Pedagogické praxe 1 z příslušného předmětu.

Pedagogická praxe 2 se koná na střední, popř. základní škole dle vlastního výběru.

Student kontaktuje vybranou školu a osobně si domluví podrobnosti praxe.

Student by měl na škole strávit během praxe alespoň 6 půldnů (8-13 hod.) - podle rozvrhových možností studenta i vybrané školy.

Student během praxe z každého předmětu absolvuje minimálně 10 hodin náslechů, 10 hodin vlastních vystoupení a 10 hodin věnovaných provozu školy. Splnění těchto podmínek student prokáže předložením Protokolů o pedagogické praxi z příslušných předmětů.

Ještě před zahájením praxe dodá student na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině Kotkové elektronicky vyplněný Návrh na uzavření dohody o provedení práce (e-mailem, kotkovan@sci.muni.cz).

Student je také povinen informovat na začátku praxe příslušného vyučujícího na PřF o termínech svých výstupů (kdy, kde a co bude učit).

Od učitele školy si student vyzvedne Dohodu o provedení práce (pro každý předmět ve dvou vyhotoveních) a Žádost o převod odměny na účet. Tyto formuláře předá co nejdříve (do týdne) po ukončení praxe Mgr. et Mgr. Nině Kotkové (Studijní oddělení děkanátu PřF MU). Protokol o pedagogické praxi (podepsaný Mgr. et Mgr. Ninou Kotkovou) předá student po ukončení praxe co nejdříve svému vedoucímu učiteli praxe na PřF MU. Na základě protokolu a pohovoru pak bude udělován, u příslušného vedoucího učitele praxe na PřF MU, zápočet z pedagogické praxe.

Formuláře jsou stejné jako u Pedagogické praxe I.

Jako podpůrné materiály jsou učitelům a studentům k dispozici záznamy z hospitace, které jsou určeny pro vlastní potřebu a neodevzdávají se na PřF.


Vedoucí učitelé pedagogické praxe na PřF:


Pokyny k Asistentské praxi

Asistentské praxe proběhnou v tomto akademickém roce podle podrobných pokynů uvedených  v příloze, a to jako průběžné asistentské praxe (v podzimním nebo jarním semestru), kdy student nejméně 6 týdnů vždy 1 půlden (4-5 hodin) pobývá na vybrané klinické škole (KŠ), kde v každém aprobačním předmětu (studijního oboru) absolvuje:
Pokud student vykonává asistentskou praxi pouze z jednoho aprobačního předmětu, musí z tohoto předmětu absolvovat: nejméně 14 hodin náslechů a rozborů a 6 mikrovýstupů v rozsahu 10-15 minut nejméně v 6 vyučovacích hodinách, popř. místo toho odučí 6 výukových hodin.

Během asistentské praxe se student dále seznamuje s provozem školy, pedagogickou dokumentací a především pomáhá (asistuje) středoškolskému učiteli s přípravou pomůcek, školních pokusů, podkladů pro výuku, opravováním písemných prací apod., a to v celkovém rozsahu nejméně 7 hodin v každém aprobačním předmětu (popř. 14 hodin při absolvování asistentské praxe pouze z jednoho předmětu). Splnění těchto podmínek student prokáže předložením Protokolů o asistentské praxi.

Ještě před zahájením praxe dodá student na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině Kotkové elektronicky vyplněný Návrh na uzavření dohody o provedení práce (pro každého učitele, e-mailem, kotkovan@sci.muni.cz).

Od učitelů školy si student vyzvedne Dohody o provedení práce (pro každý předmět ve dvou vyhotoveních) a Žádosti o převod odměny na účet. Tyto formuláře a Protokoly o asistentské praxi (1x pro každý předmět) předá student co nejdříve (do týdne) po ukončení praxe Mgr. et Mgr. Nině Kotkové (Studijní oddělení děkanátu PřF MU).

Na základě protokolů pak bude udělován vedoucím učitelem Asistentské praxe na PřF MU (RNDr. Marta Farková, CSc., farkova@chemi.muni.cz) zápočet z Asistentské praxe.

Všechny potřebné formuláře je možno ve formátu .doc stáhnout zde:

1. Personální formulář - povinné

Bude dodán vedoucímu učiteli praxe na klinické škole studentem. Vyplněný dodá student ještě před zahájením praxe na Studijní oddělení děkanátu PřF MU Mgr. et Mgr. Nině Kotkové.

2. Protokol o asistentské praxi – povinné (vyplňuje učitel školy a student)

Tento protokol bude dodán vedoucímu učiteli praxe na klinické škole studentem, po skončení praxe studenti povinně odevzdávají na Studijní oddělení děkanátu PřF MU (Mgr. et Mgr. Nina Kotková, viz pokyny).

3. Podpůrné materiály

Tyto materiály jsou určeny pro vlastní potřebu učitele a studenta.