Archiv Ústavu antropologie

Spolu s obnovením Katedry/Ústavu antropologie na Masarykově univerzitě v Brně byl obnoven i její samostatný archiv. Do jeho fondu byly převzaty některé archiválie z období existence Antropologického ústavu od jeho založení do roku 1953 a část fondu Katedry biologie živočichů a člověka, které byl antropologický ústav až do ustavení samostatné katedry v roce 1993 součástí. Řadu archiválií, především z meziválečného období je bohužel nutno považovat za ztracenou a existují-li, nejsou přístupny odborné veřejnosti. Součástí starších archiválií jsou i materiály z pozůstalostí badatelů, jejichž výzkumná činnost byla zčásti zaměřena na antropologii nebo jí příbuzné obory. V současné době tvoří jádro archivního fondu materiály týkající se chodu, výzkumné a pedagogické činnosti Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU v jeho novodobé existenci. Nejvýznamnější část tvoří neustále se rozrůstající soubor závěrečnýc prací (bakalářské, magisterské, rigorózní, disertační a habilitační) studentů a vědeckých pracovníků Ústavu. Celkem je v současné době v archivu uloženo více než 200 závěrečných prací. V této souvislosti je třeba zmínit, že část  tvoří práce převzaté z archivu Katedry biologie živočichů a člověka zaměřujících se na antropologická témata. Zaměřením pokrývají tyto práce široké spektrum problémů, kterými se současná antropologie zabývá.

Od roku 2017 je součástí archivu také část knihovního fondu původní knihovny Antropologického ústavu. Větší část byla předána Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty MU, kde se stala součástí fakultního knihovního fondu. Velká část fondu pochází z doby existence Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 1923-1953. V období let 1953-1989 byl knihovní fond z ideologických důvodů doplňován jen sporadicky. Situace se změnila po změně společenského uspořádání v roce 1989 a se vznikem samostatné Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1993. Knihovní fond byl opět systematicky rozšiřován – nákupem, prostřednictvím darů, či výměnami s jinými ústavy a institucemi doma i v zahraničí. V tomto období se staly součástí knihovního fondu publikace Nadace Universitas a zejména svazky z edice Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů (dnes Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní). Jednotlivé svazky knihovního fondu jsou uvedené v souborném katalogu Masarykovy univerzity na webových stránkách Knihovny Univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/).

Archiv Ústavu antropologie je přístupný nejen studentům a zaměstnancům Ústavu antropologie, ale také zájemcům z řad širší laické i odborné veřejnosti. Vybrané archiválie jsou studentům a zaměstnancům zapůjčovány až na dobu jednoho týdne s možností prodloužení výpůjčky na základě individuální domluvy. Ostatním zájemcům jsou materiály zapůjčovány prezenčně s možností kopírování, popř. skenování za režijní poplatek.

Otevírací doba

Středa   9:00 – 13:00

Čtvrtek  9:00 – 13:00

Ostatní dny po dohodě.

Změna výpůjční doby vyhrazena. Individuální výpůjčka možná i mimo výpůjční dobu po domluvě se správci archivu.

Chod a činnost archivu zajišťují:

Mgr. Soňa Boriová

RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno