Probíhající grantové projekty

 • Zavedení praktické výuky ergonomie se zaměřením na fyzickou a kognitivní diagnostiku (MUNI/FR/1516/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Výzkum motoriky a pohybových vzorců člověka v průběhu ontogeneze (MUNI/A/1219/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Osteologický materiál z archeologických kontextů: Metodika práce v terénu a laboratoři (MUNI/A/1279/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Inovace studijních materiálů pro výuku forenzní antropologie a soudního lékařství (MUNI/FR/1577/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Inovace interaktivní učebnice k předmětu Komparativní osteologie (MUNI/FR/1595/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Inovace e-learningových 3D výukových materiálů pro studium kostní mikrostruktury (MUNI/FR/1504/2016).
  Řešeno: 2017.
 • Elektronická forma cvičení z dermatoglyfiky (MUNI/FR/1445/2016).
  Řešeno: 2017.

Ukončené projekty

 • Inovace výukových materiálů pro výuku humánní osteologie (MUNI/FR/1445/2015).
  Řešeno: 2016.
 • Inovace výuky metod antropologie (MUNI/FR/1440/2015).
  Řešeno: 2016.
 • Rozvoj analytických nástrojů pro studium tělesných znaků člověka se zaměřením na analýzu dynamiky pohybu (MUNI/A/1379/2015).
  Řešeno: 2016.
 • Terénní a laboratorní zpracování osteologického materiálů z archeologických kontextů (MUNI/A/1170/2015).
  Řešeno: 2016.
 • Inovace e-learningového studijního materiálu pro hodnocení variability morfologie obličeje (MUNI/FR/1843/2014).
  Řešeno: 2015.
 • Inovace předmětu Bi3307 Aktuální trendy v analýze tvaru a obrazu v antropologii (MUNI/FR/1846/2014).
  Řešeno: 2015.
 • Intenzivní metodický kurz mikroskopie tvrdých zubních tkání (MUNI/FR/1844/2014).
  Řešeno: 2015.
 • Optimalizace metod pro bezkontaktní hodnocení tělesných znaků člověka (MUNI/A/1281/2014).
  Řešeno: 2015.
 • Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka: Inovace a publikace e-learningových výukových materiálů (MUNI/FR/1708/2014).
  Řešeno: 2015.
 • Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací (FITEAMP) – MŠMT CZ.1.07/2.3.00/20.01081
  Řešeno: 2012-2015.
 • Zavedení kurzu detektorové prospekce do předmětu Terénní cvičení I (MUNI/FR/0129/2014).
  Řešeno: 2014.
 • Tvarová analýza kosti pánevní: plná verze programu HIP (MUNI/FR/0284/2014).
  Řešeno: 2014.
 • Kapitoly z dějin antropologie (MUNI/FR/0263/2014).
  Řešeno: 2014.
 • Inovácia Antropologie etnicity (InoBi7851) (MUNI/FR/0087/2014).
  Řešeno: 2014.
 • Bioarcheologické metody pro komplexní hodnocení raně středověkých populací (MUNI/A/0983/2013).
  Řešeno: 2014.
 • Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru v rutinním zpracování kosterních nálezů (MUNI/A/0835/2012).
  Řešeno: 2013.
 • Zavedení nových metodických cvičení pro určení pohlaví na kostře člověka s využitím geometrické morfometrie (FRVŠ 2034/2012).
  Řešeno: 2012.
 • Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka (FRVŠ 1765/2012).
  Řešeno: 2012.
 • Aplikace metod analýzy obrazu a tvaru ve výzkumu biologie člověka (MŠMT MUNI/A/0988/2009).
  Řešeno: 2010-2012.
 • Komparační analýza mezinárodního pojmosloví obecné antropologie a z ní vyplývající návrh českého oborového pojmosloví (GAČR 404/09/1230).
  Řešeno: 2009-2011.
 • Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými výzkumy na Moravě a Slezsku (GAČR 404/08/0582).
  Řešeno: 2008-2010.
 • Inovace předmětu Metody antropologie I. (FRVŠ 1879/2010).
  Řešeno: 2010.
 • Antropologie občanské společnosti I., II. (FRVŠ 2212/2010)
  Řešeno: 2010.
 • Aktualizace výukových materiálů pro hodnocení tělesných znaků člověka (FRVŠ 2036/2010).
  Řešeno: 2010.
 • Paleoetnologie – obohacení výuky o experimentální část (FRVŠ 2735/2010).
  Řešeno: 2010.
 • Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví (MŠMT výzkumný záměr kategorie A, spoluřešitelské pracoviště).
  Řešeno: 2005–2009.
 • Antropologie smrti: komparační sociokulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů (GAČR 404/06/0346).
  Řešeno: 2006-2009.
 • Antropologie kosterních pozůstatků lidu kultury se zvoncovými poháry z Moravy (GAČR).
  Řešeno: 2004–2006.
 • Lidská sexualita a kultura: Obecně antropologická a sexuologická analýza (GAČR 403/05/2552).
  Řešeno: 2005–2007.
 • Sexuální dimorfismus a dědičné založení tvaru lidské ruky (GAČR 305/05/P303).
  Řešeno: 2005–2007.
 • Moravskoslezská škola archeologických doktorandských studií (GA ČR 404/05/H527).
  Řešeno: 2005–2008.
 • Inovace vybavení pro výuku morfologických předmětů (FRVŠ 1404/2008).
  Řešeno: 2008.
 • Zavedení nového předmětu Individuální vývoj člověka (FRVŠ 1165/2008).
  Řešeno: 2008.
 • Inovace výuky předmětů biologicko-socio-kulturní antropologie (MŠMT – rozvojový projekt).
  Řešeno: 2007.
 • Vytvoření publikační elektronické platformy pro učitele a studenty antropologie v České republice (FRVŠ 1268/2007).
  Řešeno: 2007.
 • Zavedení metod počítačové analýzy obrazu a tvaru do praktické výuky předmětu Forenzní antropologie cvičení (FRVŠ 1457/2007).
  Řešeno: 2007.
 • Využití rentgenových snímků zubů pro výuku určování věku dětí v kosterní antropologii (FRVŠ 946/2007/G3).
  Řešeno: 2007.
 • Inovace programu předmětu „Terénní cvičení z antropologie“ (FRVŠ 835/2006).
  Řešeno: 2006.
 • Zavedení nového předmětu Antropologie občanské společnosti (FRVŠ 1022/2006).
  Řešeno: 2006.
 • Internetové centrum pro studium antropologie (FRVŠ 2718/2005).
  Řešeno: 2005.
 • Využití mikroskopického dentálního obrusu zubů k rekonstrukci stravy u staroslovanského obyvatelstva z Dolních Věstonic (FRVŠ).
  Řešeno: 2005.
 • Histomorfometrie. Rozvoj metody pro rozlišení zvířecích a lidských kostí a aplikace ve forenzní antropologii (FRVŠ 143/2005).
  Řešeno: 2005.

Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno