Informace o studiu

Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty MU nabízí studium antropologie v tříletém bakalářském studijním programu Antropologie, v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Antropologie se specializacemi Fyzická antropologie a Sociokulturní antropologie a v čtyřletém doktorském studijním programu Biologie, obor Antropologie. Jde o vyvážené trojstupňové studium vycházející z pojetí antropologie jako transdisciplinární vědy, propojující biologické, medicínské, sociologické a kulturologické výzkumy a poznání člověka i společnosti v celém kontinuu vývoje i budoucího směřování. Externí vědecko-pedagogičtí pracovníci obohacují výuku o nejnovější poznatky „příbuzných“ oborů, které přednášejí zejména v rámci Antropologického semináře. V roce 2000 byla založena edice Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, v níž jsou pod editorstvím Jaroslava Maliny a ve spolupráci s významnými odborníky vydávány modulové učební texty mapující současný stav antropologického poznání. Tyto učební texty jsou užívány na řadě českých vysokých škol, na Slovensku i v Polsku. Od roku 2000 Ústav antropologie každoročně uskutečňuje pro studenty školní archeologicko – antropologický výzkum slovanského pohřebiště v Divákách u Hustopečí a od roku 2015 v Olšanech u Prostějova, kde se realizuje celá vědecko-výzkumná procedura. Trvale se rozvíjí mobilita pro studenty na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS, ERASMUS+ (Bergen, Bratislava, Coimbra, Florencie, Madrid, Poznaň) ad. Studijní pobyt v zahraničí absolvovalo již 130 studentů a na pracovní stáž vyjelo 13 pracovníků.

Ústav antropologie je oprávněn konat v oboru antropologie rigorózní řízení (titul RNDr.), habilitační řízení a profesorská řízení (akreditace na habilitační a profesorská řízení byla udělena do roku 2015; v současné době se Ústav pokouší o novou akreditaci).

V letech 2006-2017 dokončilo obor antropologie v bakalářském studijním programu 194 absolventů, v navazujícím magisterském studijním programu 117 absolventů a v doktorském studijním programu 17 absolventů. V akademickém roce 2016/2017 studuje na Ústavu v bakalářském stupni 61 studentů, v navazujícím magisterském stupni 15 studentů a v doktorském stupni 18 studentů.

Uplatnění absolventů

Vzhledem k transdisciplinárnímu pojetí oboru Ústavem antropologie nacházejí absolventi velmi dobré uplatnění v institucích a oblastech širokého spektra: od oblasti středního a vysokého školství, aplikovaného výzkumu nebo zdravotnictví až po oblast sociální, kulturní i ekonomickou; uplatňují se rovněž v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti) v našem prostředí i v mezinárodních institucích a organizacích. Obsah studijního programu propojující biologické, medicínské, sociologické a kulturologické výzkumy a poznání člověka i společnosti, kontakty a spolupráce Ústavu s dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi a vlastní vědecko-výzkumná činnost jednotlivých učitelů připravuje studenty na jejich adaptabilitu v měnících se podmínkách trhu práce.

Informace o příjimacím řízení


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno