Ivančice, šibenice, 2017-2018

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Brno, v. v. i.; Městským úřadem v Ivančicích a arch. J. Velkem)

Na základě průzkumu prvního vojenského mapování z 2. pol. 18. století byla terenní prospekcí určena popravní místa hrdelního práva města Ivančice. Vlastní průzkum popraviště proběhl v květnu 2017, kdy byly nalezeny stavební relikty městského popraviště na Kounickém předměstí – trať Šibenice.

Archeologický výzkum byl proveden na podzim 2017 a dokončen byl na jaře 2018. Výzkumu se účastnili pracovníci, posluchači a spolupracovníci Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU pod vedením prof. Josefa Ungera. V průběhu výzkumu byl odhalen půdorys kamenné dvousloupové šibenice s jasným propojením obou sloupů kamennou zídkou. Kamenná stavba sestává z kamene loženého na maltu s patrnými barokními prvky. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi. Pod touto vrstvou byly odhaleny dvě kůlové jamky, které dokládají starší (dřevěnou) šibenici, opět dvousloupovou. Vedle početného souboru lidských i zvířecích kostí bylo uvnitř šibenice nalezeno značné množství zlomků keramiky (nepolévané, některé nižší kvality, zlomky napodobenin brněnského poháru) a kovových částí stavby. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena sříbrná mince (jednostranný fenik Maxmiliána Bavorského z roku 1631) a další kovové předměty.

Zjišťovacím výzkumem se podařilo doložit pozůstatky novověké šibenice s patrnými barokními prvky a netradičního typu. Na základě zlomků keramiky lze šibenici datovat již do 15./16. století a její zánik do období 17. století. V současné době probíhá archeologické a antropologické zpracování nálezů.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno