Janova zátoka (České Švýcarsko), 2010

(Ve spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko a Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.)

JanZ2 JanZ1Mezolit Českého Švýcarska zkoumáme systematicky jako modelový areál pro výzkum posledních lovecko-sběračsko-rybářských populací v ČR (před příchodem zemědělství). Studenti antropologie se na něm podílejí od roku 1999.
Nová lokalita, pseudokrasová jeskyně Janova zátoka, leží v kaňonu Křinice, který dnes tvoří státní hranici se SRN. Pro obtížnou přístupnost se zde mělce pod povrchem uchovaly téměř neporušené kulturní vrstvy mezolitu. Teprve v současnosti byly tyto vrstvy ohroženy trampingem a to vyvolalo nutný záchranný výzkum.
Během našeho výzkumu na jaře 2010 bylo nejen dokumentováno komplexní mezolitické souvrství s ohništi, jamkami a četnými artefakty (holocén; kalibrované radiokarbonové datum z baze souvrství je cca 8,5 tisíce let př.n.l.). V jeho podloží však probíhá ještě starší souvrství pleistocénu s artefakty paleolitu, a to poprvé v Českém Švýcarsku. Pleistocenní vrstvy jsou postiženy intenzívními mrazovými jevy (typický mrazový hrnec).
V rámci mezolitické sídelní struktury tohoto areálu představuje Janova zátoka klíčovou lokalitou v kaňonu Křinice, jejíž poloha zřejmě souvisí s rybolovem.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno