Kostelní rokle (Vysoká Lípa), 2015

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno a s Národním parkem České Švýcarsko)

Mezolit Českého Švýcarska zkoumáme systematicky jako modelový areál pro výzkum posledních lovecko-sběračsko-rybářských populací v ČR (před příchodem zemědělství). V období od 3. do 14. srpna 2015 probíhal rozsáhlejší výzkum pod převisem u Kostelní stezky (Kirchsteig) na břehu řeky Kamenice s cílem nalézt doklady rybolovu. Lokalita se nachází v blízkosti turisty navštěvovaných míst, a tudíž existovalo reálné riziko, že zachovalé kulturní vrstvy budou narušeny. Poloha Kostelní rokle na břehu Kamenice souvisí s mezolitickým osídlením, které bylo prozkoumáno již v minulých letech, a spolu s dalšími převisy (Okrouhlík, Dolský mlýn, Ferdinandova soutěska ad.) dokládá mezolitické osídlení kaňonu řeky Kamenice.

Během našeho výzkumu byly postupně odkrývány kulturní vrstvy „keramického pravěku“ rámcově datované do mladší doby bronzové. Pod pravěkými vrstvami se nacházela mezolitická kulturní vrstva (10 – 6 tis. př. n. l.) doprovázená typickou mikrolitickou industrií. Štípaná industrie byla doprovázená archeozoologickým a paleobotanickým materiálem. V mezolitické vrstvě se podařilo objevit a zdokumentovat také dvě ohniště nad sebou dokládající postupné využívání pískovců a následně čedičových valounů z řeky. V rámci mezolitické sídelní struktury areálu Českého Švýcarska představuje převis v Kostelní rokli lokalitu v kaňonu řeky Kamenice, jejíž poloha s největší pravděpodobnosti souvisí s rybolovem.

V současné době probíhají analýzy archeologického, archeozoologického a paleobotanického materiálu.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno