Křenovice/Slavkov u Brna, šibenice, 2016

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Brno, v. v. i.; Obecním úřadem v Křenovicích; arch. J. Velkem a J. Havlátem)

Při průzkumu terénu a hledání místa původní polohy slavkovské šibenice Z. Balážová s manželem M. Balážem a dětmi na jaře roku 2015 našli místo, kde se na povrchu nacházely zlomky hornin, cihel, malty a lidských kostí, které přibližně určovaly místo popraviště. Místo bylo prohlédnuto a sondáží určen přibližný půdorys stavby. Z důvodu výstavby jednoho ze zastavení naučné stezky, byl na lokalitě proveden archeologický výzkum. Místo se nachází asi 1200 m severovýchodně od Křenovic, po levé straně silnice do Slavkova, na rozhraní slavkovského a křenovického katastru v polní trati „Spravedlnost“.

Archeologický výzkum byl proveden v dubnu a květnu 2016 a účastnili se ho pracovníci, posluchači a spolupracovníci Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pod vedením prof. Josefa Ungera. Výzkumem byl odhalen lichoběžníkový půdorys základů šibenice (rozměry c. 5,9 x 5,8 m). Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti, místy proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi. Na třech místech bylo patrné zahloubení do původního terénu jámami oválného půdorysu, které obsahovaly větší množství lidských i zvířecích kosterních pozůstatků a zlomky keramiky. V okolí šibenice byl proveden detektorový průzkum při němž byla nalezena stříbrná mince (grešle z r. 1696, Olešnicko-württenbergské knížeství, Slezsko) a další kovové předměty. V areálu šibenice byly nalezeny zbytky oděvů (zápínání) a hřebíky.

Zjišťovacím výzkumem se podařilo doložit pozůstatky novověké šibenice studnového typu. Ojedinělé zlomky keramiky nasvědčují přítomnosti člověka na lokalitě v pravěku či raném středověku. Některé zlomky keramiky lze datovat již do 15./16. stol.

Výsledky průzkumu šibenice byly prezentovány veřejnosti prostřednictvím veřejných přednášek, výstavou a jsou publikovány v odborném periodiku Anthropologia Integra, roč. 8, č. 2 z roku 2017 (https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/issue/viewIssue/659/279).


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno