NADACE UNIVERSITAS

logo NadaceNadace Universitas je zaregistrována 25. 3. 1993 pod č. j. 1993/25 u Magistrátu města Brna, odboru vnitřních věcí, dne 11. 12. 1998 byla zapsána do rejstříku nadací a nadačních fondů pod číslem výpisu 132438/98 u Krajského obchodního soudu v Brně. Nadace byla ustavena na „zelené louce“ – příznivce a nadační dary získávala až svými projekty, jež od počátku vyvolávaly zájem a příznivý ohlas v odborné i širší veřejnosti. Je jednou z mála nadací, která působí v univerzitním a akademickém prostředí (viz publikaci: Jaroslav Malina, Nadace Universitas Masarykiana (1993–2004). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005, 259 str., ISBN 80-7204-392-7).

Statutární orgány nadace jsou složeny z erudovaných vědeckopedagogických pracovníků Masarykovy univerzity v Brně a dalších institucí, a proto nadace velmi dobře zná potřeby prostředí, v němž působí. Není pasivní, nečeká pouze na projekty zvnějšku, nýbrž je vyhledává, iniciuje nebo spoluvytváří a udržuje svou kontrolu až do úspěšného dokončení projektu. Od svého založení podporuje vzdělávací, vědecké, umělecké, kulturní a společenské projekty, zejména autorů z akademické obce Masarykovy univerzity v Brně, ale i autorů z jiných vysokých škol a ústavů Akademie věd v České republice.

Nadace aktivně spolupracuje s územními orgány města Brno (Statutární město Brno, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Zejména v etapě přípravy programů určených pro vyhlášení veřejného řízení intenzivně spolupracuje s  vysokými školami a ústavy Akademie věd v České republice.

Veřejné řízení pro rozdělování nadačních příspěvků vypisuje nadace od roku 1993.

NU nemá žádné placené zaměstnance. Administrativní i veřejně prospěšné činnosti vykonávají členové Správní a Dozorčí rady Nadace Universitas s okruhem dobrovolných spolupracovníků zdarma.

Kontakt: Nadace Universitas, Jiráskova 24, 602 00 Brno, telefon: 604 387 111, e-mail: jmalina@sci.muni.cz

Vypsání veřejného řízení pro rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2020viz příloha.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno