Olšany u Prostějova – „Záhumenky“

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Brno, v. v. i., pracoviště Prostějov)

Ve dnech 24. až 28. července 2017 proběhl záchranný archeologický výzkum na ploše budoucích rodinných domů na okraji intravilánu Olšan u Prostějova. Na strojně odkryté ploše byly rozpoznány pravěké a raně středověké objekty. V kulturní vrstvě, tvořené záplavovými hlínami, byly nalezeny zlomky keramiky, kovových předmětů a zvířecích kostí. Pracovníci a studenti Ústavu antropologie PřF MU se podíleli na odkrývání nalezených situací – žárových hrobů z období kultury lužických popelnicových polí (14. až 4. stol. př. n. l.) a sídlištního objektu (zásobnicová jáma) ze střední doby hradištní (9. století). Celkem bylo odkryto a zdokumentováno 5 pravěkých objektů: 2 žárové hroby KLPP obsahujících keramické nádoby (okříny, amfóry, koflík) a nepatrné množství spálených lidských kostí, ostatní objekty obsahovaly keramické střepy a zlomky zvířecích kostí; raně středověký objekt obsahoval kosterní pozůstatky min. 2 prasat a psa. Žárové pohřebiště patrně představuje pouhý okraj a jeho větší část se pravděpodobně nachází v areálu dnešního zemědělského družstva; slovanská zásobnicová jáma dokládá sídlištní aktivity, které patrně souvisí se středohradištním pohřebištěm v poloze „Lánce“.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno