Olšany u Prostějova – „Zlatniska“

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické a památkové péče Brno, v. v. i., pracoviště Prostějov)

Od 7. do 24. července 2015 probíhal ve spolupráci s Pavlem Fojtíkem z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické a památkové péče v Brně záchranný archeologicko-antropologický výzkum na ploše budoucích výrobních hal na okraji obce Olšany u Prostějova. Archeologický výzkum na této lokalitě probíhá již od roku 1995 v souvislosti s výstavbou výrobních hal a postupně se podařilo odkrýt pravěké sídlištní objekty (eneolit, KZP) a slovanské pohřebiště. Pracovníci našeho ústavu se spolu se studenty připojili k výzkumu mladohradištního pohřebiště, které bylo částečně zkoumáno při výstavbě parkoviště v roce 2001. Cílem našeho výzkumu bylo prozkoumat zbylou část pohřebiště a uvolnit zkoumanou plochu pro další stavební činnost.

Během výzkumu bylo odkryto 22 hrobových situací datovaných do mladohradištního období (10./11. století) – 7 dětí a 15 dospělých. Hroby byly uloženy mělce pod povrchem, byly orientovány ve směru Z – V a svou hrobovou výbavou odpovídají mladohradištnímu období (záušnice, náušnice, korálky, nožík). V jednom hrobě byla objevena keramická lahvovitá nádoba, v dalším hrubě broušený polodrahokam karneol („kámen krve“); asi u 2 letého dítěte byl nalezen řetízek z záušnic střídající se s bronzovými náušnicemi, jejichž analogie nacházíme v prostředí bělobrdské a karantánské kultuře a v Byzanci. V několika hrobech byly nalezeny zbytky dřevěných desek.

Posluchači antropologie si během terénního výzkumu osvojili praktické dovednosti preparace a dokumentace (písemná, kresebná a fotografická) nálezových situací, především hrobů. Součástí byly také odběry vzorků pro analýzu aDNA a fotogrammetrická dokumentace sloužicí jako podklad pro 3D vizualizaci objevené situace.

Od 11. do 29. července 2016 proběhla 2. sezóna záchranného archeologického výzkumu slovanského pohřebiště z 10./11. století, která navázala na výzkum z roku 2015. V roce 2016 bylo dokumentováno celkem 10 objektů, z toho 9 hrobů slovanského pohřebiště (3 děti a 6 dospělých) a 1 novověký objekt („krecht“ na uskladnění brambor) obsahující nářadí, lékovky a láhve od nápojů s keramickým uzávěrem z 1. poloviny 20. století. V trase obslužné komunikace u skladovacích hal byly narušeny sídlištní objekty kultury s lineární keramikou a silně fragmentární hrob této kultury obsahující pozůstatky 9-10 letého dítěte. Pracovníci Ústavu se podíleli na preparaci tohoto hrobu dokládajícího pohřbívání na sídlišti.

Od 10. do 21. července 2017 proběhla 3. sézona záchranného archeologického výzkumu na ploše mladohradištního pohřebiště z přelomu 10. a 11. století, která navazovala na předcházející výzkumy z let 2015 a 2016. V roce 2017 byla sledována situace na samém okraji pohřebního areálu s cílem vymezit jeho rozsah. Během výzkumu nebyly nalezeny žádné objekty dokládající funerální aktivity a byl tak prokázan západní okraj pohřebiště.

V současné době probíhá zpracování archeologických nálezů a lidských kosterních pozůstatků. Podrobnější informace o výzkumu naleznete také na stránkách Ústavu archeologické a památkové péče v Brně.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno