Formování mezinárodního týmu pro výzkum evoluční antropologie moravských populací (FITEAMP)

Cílem projektu je zvýšení kvality spolupráce mezi pedagogickými (MU) a vědeckovýzkumnými (Akademie věd ČR) institucemi v ČR a v zahraničí (Německo, Polsko) prostřednictvím formování interdisciplinárního výzkumného týmu v oblasti evoluční antropologie, který bude napojen na špičková zahraniční pracoviště (Max-Planck-Gesellschaft Leipzig, Uniwersytet Adama Mickiewicze Poznań, Eberhard Karls Universität Tübingen ad.) a rozšířit tak stávající formy spolupráce. Rozšíření komunikační základny formou aktivního zapojení našich a zahraničních odborníků do širokého spektra aktivit, jmenovitě zapojení do základního výzkumu, workshopů, konferencí a přípravy komplexních publikací, které budou otevřeny pro cílovou skupinu. Bude vytvořen trvale udržitelný infokanál mezi českými a zahraničními vědeckovýzkumnými a vzdělávacími institucemi a cílovou skupinou.

Postup bude spočívat v organizaci otevřených vědeckovýzkumných témat, terénních workshopů na klíčových moravských nalezištích (ve spolupráci s partnerem AV ČR), laboratorních workshopů a odborných seminářů (na MU), umožnění získání praktických zkušeností cílové skupině na zahraničních institucích (Německo, Polsko), výjezdy na zahraniční konference a výzkumné stáže.

OPVK_Logo

Mezinárodní koference Mikulov Anthropology Meeting (MAM 2014)

27. – 29. srpna 2014

Webová stránka konference

Cyklus přednášek zahraničních hostů

Prof. Jean Jacques Hublin, Ph.D.
Evoluční antropologie pleistocenního Homo v Evropě, Brno, 17.-18. 4. 2013

 

Prof. Dr. Janusz Piontek, Ph.D., Dsc.
Zpracování holocenního kosterního materiálu, Brno, 10.-12. 4. 2013

 

Prof. Dr. Johannes Krause
Paleogenetics: Current research and perspectives, Brno, 21.-22. 11. 2012

Odborné laboratorní workshopy a semináře

Metodika laboratorního zpracování sedimentů, osteologického a archeologického materiálu, Dolní Věstonice, 7.-17. dubna 2015

Rozvoj záznamových a analytických metod biologické antropologie (laboratorní workshop), Brno, 23., 25. a 27. března 2015

Záznam a analýza morfologických dat ve výzkumu biologických i nebiologických objektů (laboratorní workshop), Brno, 28.-30. ledna 2015

DSC_0507 DSC_0512

Vědecká publikace číselných výsledků (laboratorně-odborný workshop), Brno,  15. – 19. prosince 2014

Záznam a analýza morfologických dat u živých objektů (laboratorní workshop), Brno, 23. – 26. června 2014

Foto_14_morfologie Foto_6_morfologie Foto_20_morfologie Foto_24_morfologie

Aplikovaná geometrická morfometrie a statistická analýza tvaru (odborný workshop), Brno,  27. – 31. ledna 2014

Záznam a analýza morfometrických dat u neživých objektů (laboratorní workshop), Brno, 3. – 7. června 2013

Pětidenní workshop Záznam a analýza morfologických dat u neživých objektů se konal první červnový týden v prostorách Ústavu antropologie. Pod vedením zaměstnanců a členů Laboratoře morfologie a forenzní antropologie byli účastníci z řad široké odborné veřejnosti seznámeni s moderními technologiemi a postupy využívanými při dokumentaci, zpracování a analýze neživých objektů v antropologickém kontextu.

První tři dny byly věnovány záznamu morfologických dat – digitální fotografii, fotogrammetrii, povrchovému skenování za pomoci laserových skenerů, základům rentgenování a využití objemových dat z počítačové tomografie. Čtvrteční program byl věnován editaci polygonálních modelů, restauraci objektů ve virtuálním prostředí počítače, jejich měření a editaci a exportu morfometrických dat. Na závěr týdne byli účastníci workshopu seznámeni se statistickými postupy využívanými při analýze morfometrických dat a základy geometrické morfometrie.

Vedle krátkých teoretických přednášek byla pro účastníky workshopu připravena řada modelových objektů, dat a úkolů, seznamující je s probíranou problematikou z praktického hlediska. Podklady vytvořené pořadateli workshopu budou v brzké době dostupné ve formě učebních textů.

Česká antropologická expedice do Etiopie (informační seminář), Brno, 18. března 2013

Podrobnosti o expedici v sekci Terénní výzkumy: Etiopie, leden 2013

Biostatistika pro antropology (odborný workshop), 10. – 14. 12. 2012

European Society for the study of Human Evolution – ESHE 2012 (informační seminář), Brno, 15.10.2012

IALM 2012 – Nové trendy ve forenzní antropologii (informační seminář), Brno, 2.10.2012

Terénní workshopy

Terénní výzkum slovanského pohřebiště v Divákách (u Hustopečí), 3.-22. srpna 2014

Výzkum raně středověkého pohřebiště venkovského typu v povodí říčky Harasky u Hustopečí (Břeclavsko). Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací – hrobů. Součástí terénního kurzu byly odborné přednášky a ukázky odběru vzorků aDNA, detektorové prospekce a moderních zobrazovacích postupů dokumentace (fotogrammetrie).

Program terénního workshopu a odpoledních odborných přednášek (pdf)

Terénní výzkum paleolitické stanice v areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice, 30. června – 25. července 2014

Terénní výzkum paleolitické stanice v sídelním areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Výzkum se zaměřil na neprozkoumané plochy z předcházejících výzkumů na lokalitě Pavlov I. Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací. Terénní část byla doplněna o odborné přednášky českých i zahraničních odborníků.

Program odpoledních seminářů (pdf)

Terénní výzkum paleolitické stanice v areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice, 5. – 23. srpna 2013

Terénní výzkum paleolitické stanice v sídelním areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Výzkum se zaměřil na neprozkoumané plochy z předcházejících výzkumů na lokalitě Pavlov I. Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací. Terénní část byla doplněna o odborné přednášky českých i zahraničních odborníků.

Program odpoledních seminářů (pdf)

IMG_4848_maly IMG_4929_maly

Terénní výzkum slovanského pohřebiště v Divákách (u Hustopečí), 7.-26. července 2013

Výzkum raně středověkého pohřebiště venkovského typu v povodí říčky Harasky u Hustopečí (Břeclavsko). Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací – hrobů. Součástí terénního kurzu byly odborné přednášky a ukázky odběru vzorků aDNA, detektorové prospekce a moderních zobrazovacích postupů dokumentace (fotogrammetrie).

Program terénního workshopu a odpoledních odborných přednášek (pdf)

Terénní výzkum slovanského pohřebiště v Divákách (u Hustopečí), 8.-27.7. 2012

Výzkum raně středověkého pohřebiště venkovského typu v povodí říčky Harasky u Hustopečí (Břeclavsko). Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací – hrobů. Součástí terénního kurzu byly odborné přednášky a ukázky odběru vzorků aDNA, detektorové prospekce a moderních zobrazovacích postupů dokumentace (fotogrammetrie).

Program terénního workshopu a odpoledních odborných přednášek (pdf)

Terénní výzkum paleolitické stanice v areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice, 6.-24.8. 2012

Terénní výzkum paleolitické stanice v sídelním areálu Dolní Věstonice – Pavlov – Milovice. Výzkum se zaměřil na neprozkoumané plochy z předcházejících výzkumů na lokalitě DV IIa. Účastníci kurzu byly proškoleni v prospekci, exkavaci a dokumentaci archeologických situací. Terénní část byla doplněna o odborné přednášky českých i zahraničních odborníků.

Program odpoledních seminářů (pdf)

Publikační výstupy projektu FITEAMP

Mikulov Anthropology Meeting

mamOdborná monografie obsahující 36 rozšířených recenzovaných příspěvků bezmála 80 zahraničních i českých autorů. Je koncipována do 4 hlavních oddílů – první z nich Paleoanthropology, Prehistory, and Ethnology of Northern Eurasia prezentuje aktuální výzkum lokalit s nálezy H. neandertalensis a H. sapiens, jejich chování i symbolismus, a v případě anatomicky moderního člověka také osídlení Eurasie a Ameriky. Druhý oddíl Dolní Věstonice and Gravettian World se zabývá pro Českou republiku zásadní mladopaleolitickou kulturou gravettienu, přičemž poznatky získané z našich lokalit zasazuje do širšího kontextu střední a západní Evropy. Následuje třetí oddíl Early Holocene (Mesolithic) Human Adaptations podrobně dokumentující život, materiální kulturu a sídelní strategie prvních holocénních lovců; a oddíl čtvrtý – Actual Trends in Human Adaptations & New Methods in Osteological Material Analysis uzavírá tuto knihu prezentací nejnovějších metodik a trendů ve studiu lidského kosterního materiálu. Kniha vychází jako 20. svazek Dolnověstonických studií. Celá kniha ve formátu pdf je dostupná zde.

 

Fotografie v biologické antropologii

FVBAPublikace Fotografie v biologické antropologii si klade za cíl propojit pohled antropologů a fotografů při využití fotografické metody v oblasti biologické antropologie. Proto se nad tímto textem sešli fotograf a antropolog, kteří mají oba ve svých oblastech dlouholeté zkušenosti a jejichž práce často přesahuje do mnoha dalších oborů, mimo antropologie a fotografie zejména obecně do fotodokumentace a popularizace vědy a práce s obrazem při výuce studentů ve zmíněných oblastech. Záměrem autorů této svým zaměřením ojedinělé publikace bylo usnadnit a zjednodušit komunikaci mezi oblastí profesionální fotografie a oblastí jejího praktického využití v biologické antropologii a archeologii. Smyslem publikace je umožnit fotografům pochopit potřeby antropologů při specifických dokumentačních úkolech a přizpůsobit tomu fotografické metody, a současně umožnit antropologům porozumět základům fotografické techniky a lépe ji při své práci využít. Publikace je určena jak biologickým antropologům a zájemcům o tento obor, tak fotografům, kteří by chtěli svoje působení rozšířit i na spolupráci v oblasti využití fotografie v různých vědních oborech. Autoři doufají, že kromě odborníků, studentů i laických zájemců o zmíněné obory si kniha najde své čtenáře i v oborech příbuzných, jako je například archeologie, medicína či obecně vědecká fotografie, tedy dokumentace a popularizace vědy. Kniha ve formátu pdf je dostupná zde a v Čítarně Masarykovy univerzity MuniSpace.

 

Aplikovaná štatistická inferencia I: Biologická antropológia očami matematickej štatistiky

ASIDnešný antropologický výskum sa bez uplatnenia štatistického uvažovanie nezaobíde. I keď sa väčšina biológov, lekárov ani antropológov štatistikmi nikdy nestanú, výsledky výskumov i možnosti ich publikácie na správnom usporiadaní a štatistickom spracovaní dát silno závisia. Kľúčovým pre obojstranne úspešnú spoluprácu preto je na strane týchto odborov porozumieť základom štatistických postupov, vedieť sa vyjadrovať aspoň základnou štatistickou terminológiou a vedieť štatistikovi vysvetliť svoj výskumný zámer; na strane štatistika potom pochopiť podstatu zamerania jednotlivých odborov, charakter ich metodológie a typické problémy, s ktorými sa po štatistickej stránke stretávajú. Jedným z cieľov tejto knihy je podporiť kladný prístup mladých ľudí k využívaniu štatistických prostriedkov v antropológii a ďalších odboroch a umožniť ich aplikáciu v prostredí programu , univerzálneho výpočtového prostredia, voľne dostupného všetkým. Táto kniha nie je „kuchárskou knihou“ (pretože matematická štatistika nie je knihou receptov alebo návodov), nie je ani „teoretickou matematickou štatistikou“ (pretože teória je vysvetlená prostredníctvom príkladov pochádzajúcich z reality praxe biologickej antropológie) a nie je ani „učebnicou prostredia “ (pretože program je v knihe použitý len ako nástroj, prostredníctvom ktorého sú riešené reálne situácie). Čím teda kniha je? Kniha je unikátnou kombináciou sily teoretického základu matematickej štatistiky implementovaného v prostredí s cieľom pochopiť a riešiť praktické situácie z biologickej antropológie (ako aj biológie a medicíny). Kniha ve formátu pdf je dostupná zde a v Čítarně Masarykovy univerzity MuniSpace.

 

Záznam a analýza digitálních dat v antropologii

virt_antrPublikace Záznam a analýza digitálních dat v antropologii se zabývá problematikou digitálního záznamu povrchových i objemových dat biologických i nebiologických objektů, tvotrbou a editací digitálních 3D modelů a jejich základní analýzou. Jedná se o praktického průvodce světem virtuální antropologie s konkrétními příklady aplikace na kosterní pozůstatky, živého člověka i artefakty. Publikace ve formátu pdf je dostupná zde.

 

 

 

 

 

 

Mikrostruktura tvrdých zubních tkání

Zuby_modulTvrdé zubní tkáně mají jedinečnou schopnost zaznamenávat metabolické změny v průběhu jejich formování a uchovávat tento záznam v jejich mikrostruktuře po celou dobu existence zubu. Mikroskopické hodnocení inkrementálních struktur umožňující přesnou rekonstrukci chronologie vývoje od pozdního prenatálního období až po období dospívání představuje moderní metodu využitelnou v různých oblastech antropologie zabývajících se lidským skeletem po stránce odhadu dožitého věku, průběhu ontogeneze, stresových faktorů či životní historie. Cílem studijní pomůcky je představení aktuálních možností v analýzách mikrostruktury tvrdých zubních tkání studentům antropologie. Publikace ve formátu pdf je dostupná zde.

 

 

 

Metodologie a metody práce s holocéním osteologickým materiálem

Vancata_modulAntropologická osteologie prodělává v posledních desetiletích prudký rozvoj, metodický i metodologický. To se týká nejen lebky, tradičního předmětu bádání kostní antropologie, ale především skeletu trupu a končetin. Tento typ výzkumu poskytuje řadu pro antropologii zásadních informací, které zkoumáním lebky nezjistíme a z principu ani zjistit nemůžeme. Jedná se zejména o rekonstrukci výšky a hmotnosti, rekostrukci velikosti a tvaru těla a jeho proporcí, ale i odhady věku nebo analýzu některých patologií. Práce s postkraniálním materiálem má mnoho specifických atributů, které odlišují zpracování a analýzy postkraniálního skeletu od práce s lebkami. Pro tyto specifické potřeby byla vytvořena tato příručka, která si klade za cíl metodický pomoci při zpracovávání osteologického materiálu. Příručku ve formátu pdf naleznete zde.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno