Diváky – „Padělky nad humny“

(Ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče Brno, v.v.i.)

Divaky 1OLYMPUS DIGITAL CAMERA Divaky 2

Lokalitu Diváky (u Hustopečí) zkoumáme systematicky již od roku 2000, kde odkrýváme slovanské pohřebiště z 9. a 11. století. V průběhu dosavadních výzkumů byly objeveny také nálezy ze starších období. Lokalita slouží jako modelový školní výzkum, při kterém jsou studenti antropologie školeni v celé vědecko-výzkumné proceduře od prospekce a zaměření naleziště, přes exkavaci kosterních pozůstatků a artefaktů, jejich písemnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci, rekonstrukci objevených památek, analýzy nalezeného materiálu až po celostní explanaci a publikování výsledků.

Na prozkoumané ploše byly dosud objeveny doklady aktivity lidu kultury s moravskou malovanou keramikou (neolit), depot sestávající ze tří nádobek kultury zvoncovitých pohárů (pozdní eneolit), 2 hroby věteřovské kultury starší doby bronzové, dva žárové hroby velatické kultury mladší doby bronzové a více než 200 kostrových hrobů ze střední a mladší doby hradištní.

Výzkum pohřebiště v Divákách probíhal v letech 2000 až 2014 a bylo odkryto téměř celé středohradištní pohřebiště. Lokalita vykazuje venkovský zemědělský charakter. Tomu odpovídají také nalezené artefakty a milodary v jednotlivých hrobech – šperky (gombíky, náušnice, korálky), nádoby zdobené vlnicí a další milodary (přesleny, nože).

V současné době probíhá analýza celého pohřebiště a postupně budou publikovány výsledky archeologického hodnocení, demografické poznatky a další analýzy (otisky v korozních produktech, kresebná rekonstrukce, pohřební ritus ad.). Slovanské pohřebiště a sídliště v Divákách představuje jednu z lokalit slovanského osídlení v mikroregionu povodí potoka Harasky a přispívá k poznání kolonizace menších toků v období Velké Moravy.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno