V areálu Botanické zahrady PřF MU byla zahájena výstavba akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody. Jedná se o osazení betonové nádrže, přepojení dešťových a kanalizačních svodů okolních objektů, osazení čerpadla a nutné stavební úpravy kolem výstavby. Dešťová voda bude přečerpána do stávající nádrže ve skleníku a následně bude využita pro zalévání rostlin. Začátkem září bylo předáno staveniště zhotoviteli, který práce neprodleně zahájil s vytyčením sítí, oplocením staveniště a návozem potřebného materiálu. Práce by měly trvat přibližně deset týdnů. Koncem listopadu by již akumulační nádrž měla sloužit svému účelu, a to k závlaze rostlin ve sklenících Botanické zahrady a také jako zálivka venkovních rostlin.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Název projektu:

Botanická zahrada PřF MU - Vybudování akumulační nádrže na dešťovou vodu

Kód projektu:

CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010272

 

Investor/Programový rámec/typ projektu:

Ministerstvo životního prostředí, OP ŽP 2014-2020 podporovaný z Fondu soudržnosti

Období řešení:

1/2020 – 12/2020