Stanovy Sdružení přátel botanické zahrady

Článek 1. - Název a sídlo

Sdružení přátel botanické zahrady (dále jen "sdružení") sídlí v Brně.

Článek 2. - Charakter sdružení

Dobrovolná, nevládní, nezisková, nepolitická organizace, sdružující odborníky i laiky, která podporuje rozvoj Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a cíle, k nimž byla zřízena.

Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3. - Základní cíle sdružení

Sdružování lidí podobných zájmů, sympatizujících s botanickou zahradou, za účelem komunikace a poznávání v duchu ochrany přírody, vylepšování životního prostředí a udržování kulturních hodnot.

Propagace botanické zahrady u široké veřejnosti pomocí pořádaných výstav, přednášek a vydaných publikací o botanické zahradě.

Vyhledávání sponzorů a shromažďování finančních prostředků určených na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými cíly.

Pomoc při sběru rostlinného materiálu pro potřeby botanické zahrady a při rozšiřování jejích sbírek.

Článek 4. - Formy činnosti

a) - přednášky, besedy, semináře

b) - poradenství, osvěta, ekologická výchova a propagace v informačních médiích

c) - vydávání publikací o botanické zahradě a propagačních materiálů

d) - studijní a pracovní cesty v souladu s článkem 3.

Článek 5. - Členství ve sdružení

Členy mohou být fyzické osoby starší 15 let. Členství vzniká na základě písemné přihlášky zaregistrované výborem sdružení a schválené valnou hromadou. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členských příspěvků za běžný rok - výši stanoví valná hromada.

Člen sdružení má právo:

- volit a být volen do orgánů sdružení

- předkládat a posuzovat návrhy, podněty a projekty

Člen sdružení má povinnost:

- dodržovat tyto stanovy

- platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených valnou hromadou

Členství zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení člena, rozhodnutím valné hromady o vyloučení, nezaplacením příspěvků do tří měsíců po stanoveném termínu, úmrtím, zánikem sdružení .

Článek 6. - Organizační uspořádání

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která se schází nejméně jednou za dva roky. Volí a odvolává předsedu a členy výboru, schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření, určuje koncepci a cíle sdružení, stanovuje výši zápisného a členských příspěvků, schvaluje rozpočet, přijímá a vylučuje členy, rozhoduje o zániku sdružení.

Zasedání valné hromady svolává předseda nejméně dva týdny před termínem. Valná hromada přijímá rozhodnutí schválená nadpolovičním počtem hlasů přítomných a zastoupených členů sdružení. Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti přímo nebo v zastoupení. Není-li v původním termínu usnášeníschopná, svolají přítomní valnou hromadu nejdříve hodinu a nejpozději do jednoho týdne po původním termínu - tato je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných.

Činnost sdružení do svolání první řádné valné hromady řídí přípravný výbor, případně jeho zplnomocněnec.

Článek 7. - Hospodaření

Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky jeho členů, dary a dotace, příjmy z poradenské, vzdělávací a jiné činnosti v souladu s cíli sdružení.

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na podporu cílů sdružení v souladu s jeho formami - viz články 3 a 4.

V Brně, dne 1.10.1996.

Dodatek číslo 1 ke stanovám Sdružení přátel botanické zahrady, který schválila valná hromada dne 14. 7. 1997:

Článek 1. Název a sídlo se pozměňuje takto a zní:

Sdružení přátel botanické zahrady (dále jen sdružení) sídlí v Brně, Kotlářská 2, 611 37.

Článek 5. Členství ve sdružení se pozměňuje takto a jeho první a druhý odstavec zní:

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby formou kolektivního členství. Členství vzniká na základě písemné přihlášky zaregistrované výborem sdružení a schválené valnou hromadou. Podmínkou vzniku členství je zaplacení členských příspěvků za běžný rok - výši stanoví valná hromada.

Člen sdružení má právo:

- volit a být volen do orgánů sdružení, z kolektivního členství vyplývá právo jednoho hlasu na valné hromadě a kolektivní člen má právo delegovat jednoho zástupce do voleb do orgánů sdružení

- předkládat a posuzovat návrhy, podněty a projekty

Článek 6. Organizační uspořádání se pozměňuje takto a poslední věta druhého odstavce zní:

Není-li v původním termínu usnášeníschopná, svolají přítomní valnou hromadu nejdříve za 15 minut a nejpozději do jednoho týdne po původním termínu - tato je usnášeníschopná za jakéhokoli počtu přítomných.