MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2015
Hradecko: Albrechtice nad Orlicí 9.–12. října, Podlesí u Holic 23.–26. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2015 byly mykologické exkurze vedeny do východního Polabí, konkrétně Hradeckých lesů. Letošní ročník je zaměřen na ukázku mykobioty nížinných listnatých (dub+habr, buk+lípa) a smíšených lesů, jakož i kulturních borů pěstovaných na písčitém podkladu.
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jakub Salaš, Kamila Čížková & Petr Hrouda)

  9. 10. 2015:   Suté břehy–Přívratka–Kobylí hlava–U králova stolu (smíšený les, mozaika porostů jehličnatých i listnatých)
10. 10. 2015:   Suté břehy, Bohmeleč (louky v nivě Orlice, pobřežní porosty, solitérní duby) [záznam 10*]; les za železniční zastávkou Petrovice (směs různých porostů), PR U Houkvice (okolí rybníka, staleté duby) [záznam 10; výskyt v obou oblastech označen 10+]
11. 10. 2015:   Suté břehy–Bělešnice (dominující bor s borůvkou nebo hasivkou v podrostu)–PR Buky u Vysokého Chvojna (převažují letité buky a lípy)

23. 10. 2015:   Hluboký, okolí rybníka (smíšený listnatý les s příměsí borovice, převažuje dub, javor, líska, habr, jeřáb, v pobřežní oblasti vrby a olše)
24. 10. 2015:   Žernovské lesy, okolí rybníka Smilek (smíšený les, listnaté porosty s příměsí smrku nebo borovice)–centrální a jižní část PR Žernov (listnatý les s převahou dubu a habru)–okolí rybníka Mordýř (porosty s osikou, vrbami, bezkolencová louka)
25. 10. 2015:   Vysoké Chvojno, PR Buky u V. Ch. (porost s převahou buku a lípy, příměs zejména břízy a smrku, padlé kmeny) [záznam 25]; arboretum Vysoké Chvojno (směs různých dřevin, otevřená travnatá plocha) [záznam 25*; výskyt v obou oblastech označen 25+]
 
Abortiporus biennis - různopórka pleťová 24
Agaricus semotus - pečárka (žampion) odlišná 24
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová 9 10 24
Amanita muscaria - muchomůrka červená 9 10 11 24
Amanita phalloides - muchomůrka zelená (též m. hlízovitá) 10
Amylostereum areolatum - pevník smrkový 11
Aporpium caryae (= Protomerulius c., Elmerina c.) - pórovka šedá 25
Armillaria cepistipes - václavka cibulkotřenná 9
Armillaria sp. - václavka (A. gallica nebo A. cepistipes) 9 10 11 23
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 25
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne dubia) - čihovitka masová 25
Auricularia auricula-judae (= Hirneola a.) - ucho Jidášovo 10* 23 24
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 9 23
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 9 23 24
Biscogniauxia marginata - káčovka lemovaná 23
Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková 25
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 9 10 11 23 25
Bolbitius reticulatus - slzečník síťnatý 25
Bolbitius vitellinus - slzečník žloutkový 10
Boletus badius (= Xerocomus b., Imleria badia) - (sucho)hřib hnědý 11 23 24
Boletus edulis - hřib smrkový 11
Boletus radicans - hřib medotrpký 24
Botryobasidium aureum - pavučiník zlatý 25
Buglossoporus quercinus - pstřeňovec dubový 10
Bulbillomyces farinosus - voskovec zrníčkový 23
Bulbillomyces farinosus (anamorfa Aegerita candida) - voskovec zrníčkový 23
Bulgaria inquinans - klihatka černá 24
Byssomerulius corium (= Meruliopsis c.) - dřevokaz papírovitý 11 23
Byssomerulius sp. indet. - dřevokaz 24
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 9 10 23 25
Ceriporia aurantiocarnescens - slizopórka 25
Ceriporiopsis gilvescens - slizopórka bledoplavá 25
Chondrostereum purpureum - pevník nachový 23
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 9 23
Climacocystis borealis - plstnateček severský 10
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 25+
Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná 23
Clitocybe spp. indet. - strmělky 24
Collybia cookei - penízovka Cookeova 23
Coniophora puteana (= C. piceae) - popraška sklepní (též p. smrková) 23
Conocybe sp. indet. - sametovka (čepičatka) 11 25
Coprinellus domesticus agg. - hnojník domácí 24
Coprinellus impatiens - hnojník nedůtklivý 24
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 25
Coprinopsis picacea - hnojník strakatý 25
Coriolopsis gallica - outkovka francouzská 24 cf.
Coriolopsis trogii - outkovka Trogova 9 10 23
Cortinarius subgen. Telamonia sekce Obtusi - pásenka (též pavučinec) 11
Crepidotus cesatii - trepkovitka Cesatiho 10* 23 24
Crepidotus luteolus - trepkovitka žlutavá 24
Crepidotus mollis - trepkovitka měkká 23 24
Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá 9 10 23 24
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 10*
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 23
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 23 24 25
Daedalea quercina - síťkovec dubový 10 23 24
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 9 10+ 23 24
Deconica crobula (= Psilocybe c.) s. l. - lys. plevnatá (nebo D. inquilina - l. domácí) 10*
Diatrype bullata - korovitka vakovitá 10
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá 25
Diatrype sp. indet. - korovitka 23
Diatrypella verrucaeformis - polštářnatka bradavičnatá 23
Echinoderma asperum (= Lepiota aspera) - bedla ostrošupinná 9
Entoloma sp. indet. - závojenka 10
Erysiphe alphitoides (= Microsphaera a.) - padlí dubové 25*
Exidia nigricans (= E. plana) - černorosol bukový 10+ 23 24
Exidia truncata - černorosol uťatý 23
Fistulina hepatica - pstřeň dubový 10 24
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 23
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 10 11 24 25
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 11
Galerina clavata - čepičatka řídkolupenná 24 25* cf.
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (též č. okrajová) 23 24 25
Galerina sp. indet. - čepičatka 9 11 24 25*
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 9 10* 11 23 24 25
Ganoderma lucidum - lesklokorka lesklá 24
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 23
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 10 23
Gloeoporus taxicola - slizopórka borová 24
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 9 11 24
Gymnopilus spectabilis (= G. junonius) - šupinovka (plaménka) nádherná 11
Gymnopus androsaceus (= Setulipes a., Marasmius a.) - špička žíněná 9
Gymnopus dryophilus (= Collybia c.) - penízovka dubová 10 23
Gymnopus erythropus (= Collybia e.) - penízovka červenonohá 24
Gymnopus quercophilus (= Marasmius q.) - špička dubomilná 23 24
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 23 24
Hebeloma populinum - slzivka topolová 10* cf.
Hebeloma spp. indet. - slzivky 10* 24
Hemimycena candida - helmovka bělostná 10* 24
Hericium coralloides - korálovec bukový 25
Heterobasidion annosum (agg.) - kořenovník vrstevnatý 9
Hohenbuehelia grisea - hlívička šedá 25*
Holwaya mucida (anamorfa Crinula caliciiformis) - voskovička černavá 25
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 9 10 11 23 24 25
Hygrophoropsis pallida - lištička bledá 23 24
Hygrophoropsis rufa - lištička ryšavá 24
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá 9 23 24
Hymenoscyphus fructigenus var. carpini - voskovička 24
Hyphoderma setigerum - kornatec štětinkatý 23 24 cf.
Hyphodontia sp. indet. - kornatec 24
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 11 23 24
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 9 10 11 23 25
Hypholoma lateritium (= H. sublateritium) - třepenitka cihlová 9 10 11 23 25
Hypholoma subericaeum - třepenitka vlhkožijná 10* 23 24
Hypocrea citrina - masenka citrónová 11
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 25
Hypoxylon cohaerens - dřevomor ranový (též d. souvislý) 25
Hypoxylon howeanum - dřevomor Howeův 23
Hypoxylon multiforme - dřevomor mnohotvarý 11 cf. 23
Inocybe cincinnata - vláknice plavohnědá 11
Inonotus cuticularis - rezavec pokožkový 25
Inonotus obliquus - rezavec šikmý 25
Inonotus triqueter (= Onnia triquetra) - ďubkatec borový 23
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 11 25
Kretzschmaria deusta (= Ustulina d.) - spálenka skořepatá 9 10 11 25
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 9 11 23 25
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 11
Laccaria proxima - lakovka statná 23
Lactarius controversus - ryzec osikový 24
Lactarius picinus - ryzec smoločerný (též r. datlí) 2 3
Lactarius pyrogalus - ryzec palčivý 11 cf.
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 25
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 10 cf.
Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový 9 10 24
Lentinus tigrinus - houževnatec tygrovaný 10*
Lenzites betulina - lupeník březový 11 24
Lenzites gibbosa (= Trametes g.) - outkovka hrbatá 9 11 25
Lepiota cristata - bedla hřebenitá 23
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 23 25
Lepista nuda - čirůvka fialová 24
Leratiomyces squamosus (= Stropholoma s., Stropharia s.) - límcovka šupinatá 25
Leucogyrophana romellii - dřevomorka Romellova 23 24
Lopharia spadicea (= Porostereum spadiceum) - pevník kaštanový 24
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 10 24
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 25
Macrolepiota procera - bedla vysoká 9 24
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 25
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 24
Macrotyphula juncea - kyj niťovitý 24
Marasmiellus ramealis - špička větevná 23
Marasmius bulliardii - špička Bulliardova 9
Marasmius oreades - špička travní (též š. obecná) 9 23
Marasmius rotula - špička kolovitá 10
Melanoleuca spp. indet. - tmavobělky 25*
Meripilus giganteus - vějířovec obrovský 23 25
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 11 23 24 25
Monilia fructigena (anamorfa) - hlízenka ovocná 10*
Mucronella sp. - ostenatka 24
Mycena abramsii agg. - helmovka raná (též h. Abramsova) 25
Mycena cinerella nebo M. fagetorum - helmovka šedá nebo h. buková 25
Mycena citrinomarginata - helmovka žlutobřitá 23
Mycena epipterygia - helmovka slizká 9 10 11 23 25
Mycena epipterygia var. viscosa - helmovka lepkavá 10
Mycena flavescens - helmovka nažloutlá 25
Mycena flavoalba - helmovka žlutobílá 25 cf.
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 9 10 11 23 24 25
Mycena galopus - helmovka mléčná 11
Mycena galopus var. leucogala - helmovka bělomléčná 25
Mycena inclinata - helmovka leponohá (též h. nakloněná) 9 10 11 23 24
Mycena olivaceomarginata (= M. avenacea) - helmovka jesenní 23 25*
Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová 23 24
Mycena rosea - helmovka růžová 24
Mycena stipata (= M. alcalina p. p.) - helmovka louhová 23
Mycena vitilis - helmovka měnlivá 9 24
Mycena zephirus - helmovka zefírová 9 23 24 25
Mycena spp. indet. - helmovky 11 24
Mycetinis alliaceus (= Marasmius a.) - špička cibulová 25
Mycetinis scorodonius (= Marasmius s.) - špička česneková 9 24
Naucoria badio-lateritia (= Alnicola b.) - kržatka (olšovička) 10
Naucoria sp. indet. (Alnicola sp. indet.) - kržatka (olšovička) 23
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 9
Nectria coccinea - rážovka šarlatová 25
Nectria cosmariospora - rážovka 25
Neolentinus lepideus - houževnatec šupinatý 9 10 24
Oudemansiella mucida - slizečka porcelánová 11 25
Oxyporus sp. indet. - ostropórka 24
Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní 9
Panellus stipticus - pařezník obecný 9 24
Panus conchatus - hlíva fialová 11
Parasola conopilus (= Psathyrella c.)- křehutka kuželovitá 24
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 9 10 11 24
Paxillus rubicundulus (= P. filamentosus) - čechratka olšová 10
Peniophora quercina - kornatka dubová 10*
Peniophora sp. indet. - kornatka 10
Peniophorella pubera - kornatec pýřitý 23
Peziza micropus nebo P. arvernensis - řasnatka krátkonohá nebo ř. lesní 25
Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův 24
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 10*
Phanerochaete radicata - kůrovka (kornatec) 10
Phanerochaete sanguinea - kůrovka (kornatec) krvavá 10
Phellinus contiguus - ohňovec dotýkavý 24
Phellinus hartigii - ohňovec Hartigův 25*
Phellinus igniarius - ohňovec obecný 9 10+ 23
Phellinus punctatus - ohňovec tečkovaný 10*
Phellinus robustus - ohňovec statný 10+ 24
Phlebia radiata (= P. merismoides) - žilnatka oranžová 23
Phlebiella sulphurea (= P. vaga, Xenasmatella v.) - žilnatka sírožlutá 24
Phlebiopsis gigantea (= Phanerochaete g.) - kornatec obrovský 23 24
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 10 11
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 24
Pholiota conissans (= P. graminis) - šupinovka ověšená 24 cf.
Pholiota jahnii - šupinovka tmavošupinná 11
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 24
Pholiota limonella - šupinovka zlatožlutá 25
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 10 24 25*
Pholiota tuberculosa (= P. curvipes) - šupinovka hlízkovitá 11
Piptoporus betulinus - březovník obecný 9 11 24 25
Pleurotus calyptratus - hlíva čepičkatá (též h. závojová) 24
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 11
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 23 24
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní 9 11
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 24
Pluteus cervinus - štítovka jelení 9 10* 11 23 24
Pluteus hispidulus - štítovka huňatá 25
Pluteus leoninus - štítovka žlutá 25
Pluteus phlebophorus - štítovka síťnatá 25
Pluteus umbrosus - štítovka stinná 25
Polyporus badius - choroš smolonohý 11
Polyporus ciliatus - choroš brvitý (též ch. zimní) 10* 11
Polyporus squamosus - choroš šupinatý 10*
Polyporus varius - choroš měnlivý 10
Postia alni (= Oligoporus alni) - bělochoroš drobný 23
Postia stiptica (= Oligoporus stipticus) - bělochoroš hořký 10 11 24
Postia tephroleuca (= Oligoporus tephroleucus) - bělochoroš našedlý 9
Postia sp. indet. - bělochoroš 10
Psathyrella lacrymabunda (= Lacrymaria l., P. velutina) - křehutka sametová 11 24
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 9 23 24 25
Psathyrella spadicea - křehutka čokoládová 24
Psathyrella sp. indet. - křehutka 24 25
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 25
Radulomyces molaris (= Cerocorticium molare) - struhák blanitý 23 24
Ramaria stricta - kuřátka přímá 25
Resupinatus applicatus - hlívečník připjatý 24
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 10 11
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 23
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 24
Rickenella fibula - kalichovka oranžová 24 25
Roridomyces roridus (= Mycena rorida) - helmovka lepkavá 24
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 11
Russula pumila (= R. alnetorum) - holubinka olšinná 25
Russula queletii - holubinka Quéletova 11
Russula undulata (= R. atropurpurea) - holubinka černonachová 11 cf.
Russula viscida - holubinka lepkavá 11 cf.
Russula sp. indet. - holubinka 10
Sarcomyxa serotina (= Panellus serotinus) - pařezník pozdní 25
Schizophyllum amplum (= Auriculariopsis ampla) - mušlovka plstnatá 23 24
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 10 23 24 25
Schizopora flavipora - pórnovitka drobnopórá 23 24
Schizopora radula - pórnovitka obecná 24
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 10* 23
Skeletocutis nivea - bělochoroš polokloboukatý 10
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý 23
Sphaerobolus stellatus - hrachovec hvězdovitý 10*
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 9 10 23
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 9 10 24
Stropharia cyanea (= S. caerulea) - límcovka modrá 24
Stropharia semiglobata - límcovka polokulovitá 10*
Tapinella atrotomentosa - čechratice černohuňatá 9 11 23 24
Tephrocybe anthracophila (= Lyophyllum a.) - líha (penízovka) spáleništní 11
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 10 11 25
Trametes versicolor - outkovka pestrá 9 10* 23
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 10* 23 24
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 23 24
Trichoderma viride (anamorfa) 24 cf.
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 9 10 23
Tubaria furfuracea s. l. (incl. T. hiemalis) - kržatka otrubičnatá (též k. zimní) 10* 23 24 25+
Tyromyces fissilis - bělochoroš jabloňový 23
Volvariella bombycina - kukmák bělovlnný 10*
Volvariella gloiocephala - kukmák okázalý 9
Vuilleminia coryli - větvovka lísková 10
Vuilleminia sp. indet. - větvovka 24
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 10
Xeromphalina campanella - kalichovka zvonečková 23
Xerula radicata - penízovka kořenující (též slizečka ocasatá) 9
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 9 11 24
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 9 25
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 23
 

Poslední změna na této stránce: 10. 12. 2015
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie