Systém hub a "houbových organismů"
podle 9. vydání Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi (Kirk et al. 2001), upravený podle učebnice Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii (Kalina et Váňa 2005)
Poznámka: v systému prezentovaném na této stránce nejsou zahrnuty skupiny s nejistým systematickým zařazením  /"incertae sedis"/; pro nalezení zařazení konkrétních rodů doporučuji vyhledávač na stránce Index Fungorum (tam je již pojetí jednotlivých taxonů přizpůsobeno výsledkům recentních studií, jejichž přijetí je předpokládáno v připravovaném 10. vydání Dictionary of Fungi; aktualizace této stránky je předpokládána po vydání zmíněné publikace)

V levé části stránky je vlastní systém podle uvedených publikací (Kirk et al. 2001, Kalina et Váňa 2005), v pravé části stránky jsou komentovány změny v pojetí taxonů oproti systému běžně vyučovanému na základě dřívějších skript (Váňa 1996, Špaček 1999). Předem díky za případné opravy a/nebo doplnění.
Starší verze této stránky (založená na Dictionary of Fungi před vydáním zmíněné učebnice) je k dispozici na www.sci.muni.cz/botany/mycology/myko2001.htm.
 
ŘÍŠE: CHROMALVEOLATA
 
ODDĚLENÍ: LABYRINTHULOMYCOTA
  Třída: Labyrinthulomycetes
    Řád: Labyrinthulales
     Čeleď: Labyrinthulaceae
    Řád: Thraustochytriales
     Čeleď: Thraustochytriaceae

 
ODDĚLENÍ: OOMYCOTA
  Třída: Peronosporomycetes
   Podtřída: Peronosporomycetidae
    Řád: Peronosporales
     Čeleď: Albuginaceae
     Čeleď: Peronosporaceae
    Řád: Pythiales
     Čeleď: Pythiaceae
     Čeleď: Pythiogetonaceae
    Řád: Olpidiopsidales
     Čeleď: Olpidiopsidaceae
   Podtřída: Rhipidiomycetidae
    Řád: Rhipidiales
     Čeleď: Rhypidiaceae
   Podtřída: Saprolegniomycetidae
    Řád: Saprolegniales
     Čeleď: Leptolegniaceae
     Čeleď: Saprolegniaceae
    Řád: Sclerosporales
     Čeleď: Sclerosporaceae
     Čeleď: Verrucalvaceae
    Řád: Salilagenidiales
     Čeleď: Haliphthoraceae
    Řád: Leptomitales
     Čeleď: Apodachlyellaceae
     Čeleď: Ducellieriaceae
     Čeleď: Leptolegniellaceae
     Čeleď: Leptomitaceae
 • Chromalveolata:
 • Říše založená na říši Chromista (= Straminipila), ke které jsou přiřazeny protozoální skupiny (pod souhrnným označením Alveolata): obrněnky, nálevníci a Apicomplexa. (Zde jsou zmíněna pouze oddělení řazená v historickém pojetí mezi "houbové organismy".)
 • Labyrinthulomycota:
 • Třídy Labyrinthulomycetes (buňky v ektoplazmatické síti, i více buněk ve společné ektoplazmě) a Thraustochytriomycetes (jednotlivé buňky pouze s ektoplazmatickými výběžky) jsou sloučeny do jedné.
 • Oomycota:
 • Třída Peronosporomycetes není ničím jiným než přejmenovanou třídou Oomycetes (dle doporučení Mezinárodního kódu botanické nomenklatury je preferováno jméno odvozené od stávajícího rodu; stejně tomu bude i v případě jmen tříd a pododdělení v rámci jiných oddělení).
 • Novinkou je přesun řádů Leptomitales a Sclerosporales (obsahujícího rody vyčleněné z řádu Peronosporales) do podtřídy Saprolegniomycetidae. Tato podtřída je tak nyní vymezena přítomností glukosaminů v buněčné stěně, tzv. K2-bodies v cytoplazmě zoospor, tvorbou primárních zoospor, centrifugálním hromaděním periplasmy při tvorbě oospor, počtem chromosomů n=3 nebo n=4 a příjmem síry jen v organické podobě.
 • Změny doznalo pojetí řádu Lagenidiales, obsahujícího silně redukované endoparazity. Část druhů obsahuje nyní řád Olpidiopsidales, zatímco vlastní rod Lagenidium zapadl do čeledi Pythiaceae v řádu Pythiales.
 • Třetí oddělená podtřída Rhipidiomycetidae s jediným řádem Rhipidiales obsahuje rody vyčleněné z řádu Leptomitales.
 • Nejisté postavení (mimo uvedené podtřídy) má v systému třídy Oomycetes řád Myzocytiopsidales (čeledi Crypticolaceae a Myzocytiopsidaceae).
 •  ODDĚLENÍ: HYPHOCHYTRIOMYCOTA
    Třída: Hyphochytriomycetes
      Řád: Hyphochytriales
       Čeleď: Hyphochytriaceae
       Čeleď: Rhizidiomycetaceae


 • Hyphochytriomycota:
 • Dříve sem patřící čeleď Anisolpidiaceae je teď hodnocena jako blíže nezařazený řád v oddělení Oomycota.
 • ŘÍŠE: OPISTHOKONTA / FUNGI
   
  ODDĚLENÍ: MICROSPORIDIOMYCOTA
   
  Třída: Dihaplophaseomycetes
      Řád: Meiodihaplophasida
      Řád: Dissociodihaplophasida
   
  Třída: Haplophaseomycetes
      Řád: Chytridiopsida
      Řád: Glugeida
   
  ODDĚLENÍ: CHYTRIDIOMYCOTA
   
  Třída: Chytridiomycetes
      Řád: Chytridiales
       Čeleď: Chytridiaceae
       Čeleď: Cladochytriaceae
       Čeleď: Endochytriaceae
       Čeleď: Harpochytriaceae
       Čeleď: Synchytriaceae
      Řád: Spizellomycetales
       Čeleď: Caulochytriaceae
       Čeleď: Olpidiaceae
       Čeleď: Spizellomycetaceae
      Řád: Blastocladiales
       Čeleď: Blastocladiaceae
       Čeleď: Catenariaceae
       Čeleď: Coelomomycetaceae
       Čeleď: Physodermataceae
       Čeleď: Sorochytriaceae
      Řád: Monoblepharidales
       Čeleď: Gonypodyaceae
       Čeleď: Monoblepharidaceae
       Čeleď: Oedogoniomycetaceae
      Řád: Neocallimastigales
       Čeleď: Neocallimastigaceae
   
  ODDĚLENÍ: ZYGOMYCOTA
 • Opisthokonta / Fungi:
 • Překvapení (pro někoho) dokonáno jest: Zjištění, že houby jsou (na základě molekulárních dat) příbuznější živočichům než rostlinám, není již tak úplně novinkou. Nyní však přestávají být Animalia a Fungi hodnoceny jako samostatné říše a jsou slučovány (spolu s některými drobnějšími skupinami dřívějších protozoí) do říše Opisthokonta. Společnými znaky jsou jeden posteriorní = opistokontní bičík (vyjma skupin, kde se bičíkaté buňky netvoří) a mitochondrie s plochými kristami. (Dobré pojednání o evoluční problematice skupiny Opisthokonta přináší Počátky živočišné říše.) Zde jsou zmíněna pouze oddělení řazená mezi Fungi.
 • Microsporidiomycota:
 • Dříve protozoální oddělení, na základě molekulárních analýz přiřazené k houbám. Spekuluje se o možných příbuzenských vztazích tohoto oddělení; vyloučena není ani varianta že jde o sesterskou skupinu hub. Prezentovaný systém zjevně nepředstavuje konečnou podobu (spíš si jsou autoři vědomi, že jde o systém umělý a provizorní).
 • Chytridiomycota:
 • Obligátně anaerobní organismy postrádající mitochondrie jsou odděleny do řádu Neocallimastigales (dříve součást Chytridiales).
 • V pojetí některých autorů jsou odlišovány dvě třídy: Chytridiomycetes a Rumpomycetes; druhá jmenovaná obsahuje organismy, jejichž zoospory jsou vybaveny rumposomem - řády Chytridiales a Monoblepharidales (tím by se ovšem řád Chytridiales dostal mimo třídu Chytridiomycetes).
 • Dle výzkumů z poslední doby pravděpodobně Chytridiomycota nejsou monofyletickým oddělením - mimo ostatní zřejmě stojí řád Blastocladiales (mj. chybějící diktyosomy) a problematicky se jeví i postavení řádu Neocallimastigales.
 •   Třída: Zygomycetes
      Řád: Mucorales
       Čeleď: Chaetocladiaceae
       Čeleď: Choanephoraceae
       Čeleď: Cunninghamellaceae
       Čeleď: Gilbertellaceae
       Čeleď: Mucoraceae
       Čeleď: Mycotyphaceae
       Čeleď: Phycomycetaceae
       Čeleď: Pilobolaceae
       Čeleď: Radiomycetaceae
       Čeleď: Saksenaeaceae
       Čeleď: Syncephalastraceae
       Čeleď: Thamnidiaceae
      Řád: Mortierellales
       Čeleď: Mortierellaceae
      Řád: Endogonales
       Čeleď: Endogonaceae
      Řád: Entomophthorales
       Čeleď: Ancylistaceae
       Čeleď: Completoriaceae
       Čeleď: Entomophthoraceae
       Čeleď: Meristacraceae
       Čeleď: Neozygitaceae
      Řád: Basidiobolales
       Čeleď: Basidiobolaceae
      Řád: Zoopagales
       Čeleď: Cochlonemataceae
       Čeleď: Helicocephalidaceae
       Čeleď: Piptocephalidaceae
       Čeleď: Sigmoideomycetaceae
       Čeleď: Zoopagaceae
      Řád: Dimargaritales
       Čeleď: Dimargaritaceae
      Řád: Kickxellales
       Čeleď: Kickxellaceae
 • Zygomycetes:
 • Řád Basidiobolales obsahuje čeleď Basidiobolaceae vyčleněnou z řádu Entomophthorales; kromě subsporangiálního vaku je jejich odlišným znakem také procentriola (podle teorie redukovaný kinetosom), obdobná jako u některých chytridií; též výsledky některých molekulárních studií sbližují tento řád s Chytridiales.
 • Řád Mortierellales obsahuje rody (sporangia s chybějící nebo rudimentární kolumelou) vyčleněné z řádu Mucorales; toto vyčlenění potvrdily i další anylýzy ukazující spíše na příbuznost s řádem Basidiobolales nebo dokonce i Chytridiales.
 •   Třída: Trichomycetes
      Řád: Harpellales
       Čeleď: Harpellaceae
       Čeleď: Legeriomycetaceae
      Řád: Asellariales
       Čeleď: Asellariaceae
   
  ODDĚLENÍ: GLOMEROMYCOTA
   
  Třída: Glomeromycetes
      Řád: Glomerales
       Čeleď: Glomeraceae
      Řád: Diversisporales
       Čeleď: Acaulosporaceae
       Čeleď: Diversisporaceae
       Čeleď: Gerdemanniaceae
       Čeleď: Gigasporaceae
       Čeleď: Pacisporaceae
      Řád: Archaeosporales
       Čeleď: Archaeosporaceae
       Čeleď: Geosiphonaceae
      Řád: Paraglomerales
       Čeleď: Paraglomeraceae
   
  ODDĚLENÍ: ASCOMYCOTA
 • Trichomycetes:
 • Bezesporu příbuzné jsou řády Asellariales a Harpellales; druhý zmíněný má blízko k Zygomycetes (Kickxellales, Dimargaritales).
 • Mezi trichomycety již nejsou řazeny dříve sem provizorně umístěné řády: V případě Amoebidiales bylo již dlouho zjevné, že mají blíže k protistům, nyní jsou tyto organismy řazeny ke skupině Choanoflagellata, zatímco oddělení řádu Eccrinales je relativně nedávné, molekulární data jej posouvají mezi Ichthyosporea (v obou případech jde o menší skupiny stojící v nové říši Opistokonta vedle hub a živočichů).
 • Glomeromycota:
 • Až na úrovni samostatného oddělení jsou hodnoceny houby tvořící arbuskulární mykorhizu s většinou druhů rostlin. Zde použité řazení řádů a čeledí odpovídá aktuálnímu stavu na Index Fungorum.
 • Řád Archaeosporales obsahuje rod Geosiphon (předtím odlišen v samostatném řádu Geosiphonales), význačný symbiózou se sinicemi (endocyanely, Nostoc), považovanou některými autory za formu lichenismu.
 •  PODODDĚLENÍ: TAPHRINOMYCOTINA
   
  Třída: Pneumocystidomycetes
      Řád: Pneumocystidales
       Čeleď: Pneumocystidaceae
   
  Třída: Schizosaccharomycetes
      Řád: Schizosaccharomycetales
       Čeleď: Schizosaccharomycetaceae
   
  Třída: Taphrinomycetes
      Řád: Taphrinales
       Čeleď: Protomycetaceae
       Čeleď: Taphrinaceae
   
  Třída: Neolectomycetes
      Řád: Neolectales
       Čeleď: Neolectaceae
   
  PODODDĚLENÍ: SACCHAROMYCOTINA
   
  Třída: Saccharomycetes
      Řád: Saccharomycetales
       Čeleď: Ascoideaceae
       Čeleď: Cephaloascaceae
       Čeleď: Dipodascaceae
       Čeleď: Endomycetaceae
       Čeleď: Eremotheciaceae
       Čeleď: Lipomycetaceae
       Čeleď: Metschnikowiaceae
       Čeleď: Phaffomycetaceae
       Čeleď: Saccharomycetaceae
       Čeleď: Saccharomycodaceae
       Čeleď: Saccharomycopsidaceae
 • Taphrinomycotina:
 • Pravděpodobně parafyletická skupina (zahrnující zbytky heterogenní skupiny Hemiascomycetes po odštěpení pravých kvasinek), již sjednocují pouze molekulární charakteristiky, stojí na bázi vývojového stromu vřeckatých hub.
 • Pneumocystidomycetes:
 • Třída s jediným druhem Pneumocystis carinii: kvasinkovité houby tvořící cysty, v nichž vzniká 4-8 dceřinných buněk (primitivní vřecka, askospory?); obligátní paraziti savců.
 • Schizosaccharomycetes:
 • Přes morfologickou podobnost s kvasinkami stojí tyto houby nejblíže řádu Taphrinales; některými autory byly dokonce spojeny do jedné skupiny, která je považována za stojící na pomezí (řekněme v místě "větvení vývojového stromu") mezi vřeckatými a stopkovýtrusnými houbami.
 • Taphrinomycetes:
 • Houby z řádu Protomycetales jsou včleněny do řádu Taphrinales.
 • Neolectomycetes:
 • Třída s 1 rodem Neolecta: na pohled normální vřeckaté houby (vytvářejí apothecia), jejichž separaci má na svědomí společný cluster s taphrinami při molekulární analýze; není vyloučeno že jde o bazální skupinu jednoho z následujících pododdělení.
 • Saccharomycotina:
 • Zahrnuje primárně kvasinkovité (netvořící vláknitou stélku) houby, které nespadly do některé z tříd pododdělení Taphrinomycotina.
 •  PODODDĚLENÍ: PEZIZOMYCOTINA
   
  Třída: Laboulbeniomycetes
      Řád: Laboulbeniales
       Čeleď: Ceratomycetaceae
       Čeleď: Euceratomycetaceae
       Čeleď: Herpomycetaceae
       Čeleď: Laboulbeniaceae
      Řád: Pyxidiophorales
       Čeleď: Pyxidiophoraceae
 • Pezizomycotina:
 • Pododdělení zahrnuje vlastní vřeckaté houby, kryje se s dřívější třídou Ascomycetes, která je v aktuálním pojetí rozčleněna na řadu dílčích tříd.
 • Laboulbeniomycetes:
 • Řád Pyxidiophorales obsahuje převážně koprofilní rody vyčleněné z řádu Laboulbeniales, zahrnujícího jinak ektoparazity (nebo komeznály?) členovců.
 •   Třída: Eurotiomycetes
      Řád: Eurotiales
       Čeleď: Elaphomycetaceae
       Čeleď: Trichocomaceae
  (obsahuje rod Eurotium)
      Řád: Onygenales
       Čeleď: Arthrodermataceae
       Čeleď: Gymnoascaceae
       Čeleď: Onygenaceae
 • Eurotiomycetes:
 • Čeleď Elaphomycetaceae, některými autory povýšená (pro předpokládanou příbuznost s Pezizales) na samostatný řád, je zde vřazena zpět do řádu Eurotiales.
 • Jméno třídy a řádu je odvozeno od jména čeledi Eurotiaceae, které je pozdějším synonymem pro čeleď Trichocomaceae.
 •   Třída: Pezizomycetes
      Řád: Pezizales
       Čeleď: Ascobolaceae
       Čeleď: Ascodesmidaceae
       Čeleď: Carbomycetaceae
       Čeleď: Discinaceae
       Čeleď: Glaziellaceae
       Čeleď: Helvellaceae
       Čeleď: Karstenellaceae
       Čeleď: Morchellaceae
       Čeleď: Pezizaceae
       Čeleď: Pyronemataceae
       Čeleď: Rhizinaceae
       Čeleď: Sarcoscyphaceae
       Čeleď: Sarcosomataceae
       Čeleď: Terfeziaceae
       Čeleď: Tuberaceae
 • Pezizomycetes:
 • Zástupci řádu Tuberales (inoperkulátní vřecka, jen 2-4 spory pasivně uvolňované) jsou zde vřazeni do řádu Pezizales.
 •   Třída: Leotiomycetes
     Podtřída: Erysiphomycetidae
      Řád: Erysiphales
       Čeleď: Erysiphaceae
     Podtřída: Leotiomycetidae
      Řád: Helotiales
       Čeleď: Ascocorticiaceae
       Čeleď: Bulgariaceae
       Čeleď: Cudoniaceae
       Čeleď: Cyttariaceae
       Čeleď: Dermateaceae
       Čeleď: Geoglossaceae
       Čeleď: Helotiaceae
       Čeleď: Hemiphacidiaceae
       Čeleď: Hyaloscyphaceae
       Čeleď: Leotiaceae
       Čeleď: Loramycetaceae
       Čeleď: Phacidiaceae
       Čeleď: Rutstroemiaceae
       Čeleď: Sclerotiniaceae
       Čeleď: Vibrisseaceae
      Řád: Medeolariales
       Čeleď: Medeolariaceae
      Řád: Rhytismatales
       Čeleď: Ascodichaenaceae
       Čeleď: Rhytismataceae
      Řád: Thelebolales
       Čeleď: Thelebolaceae
 • Erysiphomycetidae:
 • Padlí nemají blízkou příbuznost s plektomycety (ač mají plodnice typu kleistothecium) nebo pyrenomycety (plodnice považovány i za primitivní uzavřená perithecia, tzv. erysifální p.), ale jeví se že patří k bazální větvi apotheciálních a pseudotheciálních hub, poblíž předků podtřídy Leotiomycetidae - na první pohled těžko pochopitelnou příbuznost podporují molekulární studie (sekvence 18S rRNA).
 • Leotiomycetidae:
 • Vyřešení situace kolem jména řádu Helotiales/Leotiales: Platně publikováno nebylo napoprvé ani jméno Helotiales (Nannfeldt 1932), ani Leotiales (Carpenter 1988, navrženo právě kvůli neplatné publikaci Helotiales :o); dnes je platné jméno Helotiales, validizované Korfem a Lizoněm v roce 2000. Titíž autoři ale posléze vystavují nový řád Leotiales v podstatně užším pojetí (zahrnující čeleď Leotiaceae a rody Calloriopsis, Gelatinopsis, Gelatinopulvinella a Neobulgaria z čeledi Helotiaceae; in Czech Mycol. 52: 255, 2001); tento řád (zatím?) není v Dictionary of Fungi přijat.
 • Řád Thelebolales je v minulém (8.) vydání Dictionary jako čeleď Thelebolaceae v řádu Pezizales.
 • Relativně mladé (Barr ex Minter 1986) je vymezení řádu Rhytismatales; čeleď Rhytismataceae byla dříve řazena v řádu Phacidiales. Vzhledem k tomu, že došlo k vyloučení čeledi Phacidiaceae (nyní součást Helotiales), bylo nutno pro zbylé "sirotky" najít nové jméno.
 • Podle některých autorů dokonce není jisté, zda by Rhytismatales měly být oddělovány od Helotiales na úrovni řádu; askolokulárnímu vývoji již není přikládána taková váha a jejich pseudoapothecia a štěrbinovitá hysterothecia jsou někdy zjednodušeně označována též jako apothecia.
 •   Třída: Lecanoromycetes
      Řád: Agyriales
       Čeleď: Agyriaceae
       Čeleď: Anamylopsoraceae
       Čeleď: Elixiaceae
      Řád: Gyalectales
       Čeleď: Gyalectaceae
      Řád: Lecanorales
       Čeleď: Acarosporaceae
       Čeleď: Aphanopsidaceae
       Čeleď: Arctomiaceae
       Čeleď: Bacidiaceae
       Čeleď: Biatorellaceae
       Čeleď: Brigantiaeaceae
       Čeleď: Caliciaceae
       Čeleď: Candelariaceae
       Čeleď: Catillariaceae
       Čeleď: Cladoniaceae
       Čeleď: Coccocarpiaceae
       Čeleď: Collemataceae
       Čeleď: Crocyniaceae
       Čeleď: Dactylosporaceae
       Čeleď: Ectolechiaceae
       Čeleď: Gypsoplacaceae
       Čeleď: Haematommataceae
       Čeleď: Heppiaceae
       Čeleď: Heterodeaceae
       Čeleď: Hymeneliaceae
       Čeleď: Lecanoraceae
       Čeleď: Lecideaceae
       Čeleď: Loxosporaceae
       Čeleď: Megalariaceae
       Čeleď: Megalosporaceae
       Čeleď: Micareaceae
       Čeleď: Miltideaceae
       Čeleď: Mycoblastaceae
       Čeleď: Ophioparmaceae
       Čeleď: Pannariaceae
       Čeleď: Parmeliaceae
       Čeleď: Phlyctidaceae
       Čeleď: Physciaceae
       Čeleď: Pilocarpaceae
       Čeleď: Porpidiaceae
       Čeleď: Psoraceae
       Čeleď: Ramalinaceae
       Čeleď: Rhizocarpaceae
       Čeleď: Sphaerophoraceae
       Čeleď: Stereocaulaceae
       Čeleď: Vezdaeaceae
       Čeleď: Lobariaceae
       Čeleď: Nephromataceae
       Čeleď: Peltigeraceae
       Čeleď: Placynthiaceae
       Čeleď: Megasporaceae
       Čeleď: Pertusariaceae
       Čeleď: Fuscideaceae
       Čeleď: Letrouitiaceae
       Čeleď: Teloschistaceae
      Řád: Lichinales
       Čeleď: Gloeoheppiaceae
       Čeleď: Lichinaceae
       Čeleď: Peltulaceae
 • Lecanoromycetes:
 • Řády zahrnující lichenizované houby (většinu známých lichenizovaných hub).
 • Pro přehled: dále najdeme lichenizované zástupce v řádech tříd Dothideomycetes, Arthoniomycetes a Chaetothyriomycetes; nejisté je postavení čeledi Baeomycetaceae (podle ultrastrukturních znaků Helotiales, molekulární data ukazují vazby na Lecanoromycetes); do žádné ze zde uvedených podtříd není zařazen (tj. "Ascomycetes incertae sedis") řád Ostropales (dříve synonymizován s Graphidales, ale podle současných studií patří rod Graphis - stejně jako rod Diploschistes - do řádu Gyalectales).
 • Řády Peltigerales, Pertusariales a Teloschistales jsou zde připojeny k Lecanorales (jinde je můžeme najít brané jako samostatné, popř. na úrovni podřádů).
 • Taktéž úroveň řádu Caliciales byla již dříve snížena na čeleď Caliciaceae v rámci řádu Lecanorales. Kalina a Váňa (2005) upřesňují: některé rody (včetně Calicium) spadají do Lecanorales sensu lato, jiné zůstávají nezařazeny a nelichenizovaní zástupci přešli do řádu Mycocaliciales (též dosud mezi Ascomycetes incertae sedis).
 • Naopak za oprávněné jsou považovány řády Lichinales a Gyalectales.
 •   Třída: Sordariomycetes
      Řád: Meliolales
       Čeleď: Meliolaceae
      Řád: Calosphaeriales
       Čeleď: Calosphaeriaceae
      Řád: Lulworthiales
       Čeleď: Lulworthiaceae
      Řád: Phyllachorales
       Čeleď: Phaeochoraceae
       Čeleď: Phyllachoraceae
      Řád: Trichosphaeriales
       Čeleď: Helminthosphaeriaceae
       Čeleď: Trichosphaeriaceae
     Podtřída: Hypocreomycetidae
      Řád: Halosphaeriales
       Čeleď: Halosphaeriaceae
      Řád: Hypocreales
       Čeleď: Bionectriaceae
       Čeleď: Ceratostomataceae
       Čeleď: Clavicipitaceae
       Čeleď: Hypocreaceae
       Čeleď: Nectriaceae
       Čeleď: Niessliaceae
      Řád: Microascales
       Čeleď: Ceratocystidaceae
       Čeleď: Chadefaudiellaceae
       Čeleď: Microascaceae
     Podtřída: Sordariomycetidae
      Řád: Boliniales
       Čeleď: Boliniaceae
       Čeleď: Catabotrydaceae
      Řád: Diaporthales
       Čeleď: Melanconidaceae
       Čeleď: Valsaceae
  (obsahuje rod Diaporthe)
      Řád: Ophiostomatales
       Čeleď: Kathistaceae
       Čeleď: Ophiostomataceae
      Řád: Sordariales
       Čeleď: Cephalothecaceae
       Čeleď: Chaetomiaceae
       Čeleď: Chaetosphaeriaceae
       Čeleď: Coniochaetaceae
       Čeleď: Lasiosphaeriaceae
       Čeleď: Nitschkiaceae
       Čeleď: Sordariaceae
     Podtřída: Xylariomycetidae
      Řád: Xylariales
       Čeleď: Amphisphaeriaceae
       Čeleď: Cainiaceae
       Čeleď: Clypeosphaeriaceae
       Čeleď: Diatrypaceae
       Čeleď: Graphostromataceae
       Čeleď: Hyponectriaceae
       Čeleď: Myelospermataceae
       Čeleď: Xylariaceae
 • Sordariomycetes:
 • Třída v současnosti dělena na tři vývojové větve hodnocené na úrovni podtříd; mimo tyto podtřídy zůstávají coby řády nejasného zařazení stát Calosphaeriales, Lulworthiales (obsahuje rody vyčleněné z řádu Halosphaeriales), Phyllachorales a Trichosphaerales.
 • Vedle nich je do třídy Sordariomycetes přičleněn řád Meliolales (v 9. vydání Dictionary oddělen do samostatné podtřídy Meliolomycetidae) - jednoduché askolokulární houby s protunikátními vřecky (často jen se 2 sporami), projevující se jako "černě" na rostlinách hlavně v tropech.
 • Do třídy patří i řády Microascales a Ophiostomatales, kvůli protunikátním vřeckům zařazované do blízkosti primitivních skupin, které zde najdeme v podtřídě Eurotiomycetidae.
 • K problematice někdejšího řádu Sphaeriales: V historii bylo jméno Sphaeria používáno pro nejrůznější houby tvořící perithecia nebo pyknidy; z tohoto důvodu je dnes nomen rejiciendum (řazené mezi synonyma rodu Hypoxylon z čeledi Xylariaceae). Širší pojetí řádu Sphaeriales víceméně odpovídá rozsahu třídy Sordariomycetes.
 • Hypocreomycetidae:
 • Zástupci řádu Clavicipitales jsou vřazeni do řádu Hypocreales.
 • Čeleď Ceratocystidaceae je nyní řazena do řádu Microascales (v dřívějším pojetí Ophiostomatales).
 • Sordariomycetidae:
 • Řád Boliniales obsahuje rody vyčleněné z řádu Sordariales.
 • Jméno řádu Diaporthales je odvozeno od jména čeledi Diaporthaceae, které je pozdějším synonymem pro čeleď Valsaceae.
 • Xylariomycetidae:
 • Alantoidní spory nejsou dostatečným znakem pro vystavení řádu Diatrypales, tyto houby zůstávají v řádu Xylariales.
 •   Třída: Dothideomycetes
      Řád: Capnodiales
       Čeleď: Antennulariellaceae
       Čeleď: Capnodiaceae
       Čeleď: Coccodiniaceae
       Čeleď: Euantennariaceae
       Čeleď: Metacapnodiaceae
      Řád: Coryneliales
       Čeleď: Coryneliaceae
      Řád: Dothideales
       Čeleď: Botryosphaeriaceae
       Čeleď: Coccoideaceae
       Čeleď: Dothideaceae
       Čeleď: Dothioraceae
      Řád: Hysteriales
       Čeleď: Hysteriaceae
       Čeleď: Mytilinidiaceae
      Řád: Lahmiales
       Čeleď: Lahmiaceae
      Řád: Microthyriales
       Čeleď: Aulographaceae
       Čeleď: Leptopeltidaceae
       Čeleď: Microthyriaceae
       Čeleď: Scizothyriaceae
      Řád: Mycosphaerellales
       Čeleď: Mycosphaerellaceae
      Řád: Myriangiales
       Čeleď: Cookellaceae
       Čeleď: Elsinoaceae
       Čeleď: Myriangiaceae
      Řád: Patellariales
       Čeleď: Arthrorhaphidaceae
       Čeleď: Patellariaceae
      Řád: Pleosporales
       Čeleď: Arthopyreniaceae
       Čeleď: Corynesporascaceae
       Čeleď: Cucurbitariaceae
       Čeleď: Dacampiaceae
       Čeleď: Diademaceae
       Čeleď: Didymosphaeriaceae
       Čeleď: Fenestellaceae
       Čeleď: Leptosphaeriaceae
       Čeleď: Lophiostomataceae
       Čeleď: Melanommataceae
       Čeleď: Naetrocymbaceae
       Čeleď: Parodiellaceae
       Čeleď: Phaeosphaeriaceae
       Čeleď: Phaeotrichaceae
       Čeleď: Pleomassariaceae
       Čeleď: Pleosporaceae
       Čeleď: Sporormiaceae
       Čeleď: Tubeufiaceae
       Čeleď: Venturiaceae
      Řád: Pyrenulales
       Čeleď: Massariaceae
       Čeleď: Monoblastiaceae
       Čeleď: Pyrenulaceae
       Čeleď: Requienellaceae
       Čeleď: Trypetheliaceae
       Čeleď: Xanthopyreniaceae
 • Dothideomycetes:
 • Třída tvořící základní skupinu vřeckatých hub s askolokulárním vývojem plodnice; typu vývoje plodnice však již není přikládána taková váha, aby jen na základě tohoto znaku byly houby tříděny do tříd, podtříd nebo jiných systematických jednotek.
 • Největší řád vřeckatých hub, řád Dothideales, je nyní rozdělen na spoustu dílčích řádů; vedle nich patří do této podtřídy i řády odlišené již dříve (Pyrenulales, Patellariales, Lahmiales, Coryneliales).
 • Řád Dothiorales je nyní součástí řádu Dothideales (coby čeleď Dothioraceae).
 • Známé rody Venturia (strupovitost ovoce) nebo Cucurbitaria jsou zde řazeny do rozsáhlého řádu Pleosporales.
 • Starší označení řádu Pseudosphaeriales je odvozeno od jména rodu Psaudosphaeria, jež je nyní synonymem rodu Wettsteinina z čeledi Pleosporaceae; řád Pseudosphaeriales je tedy synonymizován s řádem Dothideales sensu lato anebo v užším pojetí Pleosporales.
 • Řád Pyrenulales, korovité lichenizované houby (zejména tropické) s bitunikátními vřecky, ale spíše askohymeniálním vývojem, řadí Kalina a Váňa (2005) v oddělení Pezizomycotina mimo vymezené třídy; zde je ponechán v Dothideomycetes podle Dictionary of Fungi.
 • Z askolokulárních hub jsou mimo tuto podtřídu postaveny jednoduché houby řádu Meliolales (nyní ve třídě Sordariomycetes, viz výše), lichenizované nebo lichenikolní Arthoniales (v samostatné třídě, viz níže) a lichenizované Verrucariales (nyní ve třídě Chaetothyriomycetes, viz níže).
 •   Třída: Chaetothyriomycetes
      Řád: Chaetothyriales
       Čeleď: Chaetothyriaceae
       Čeleď: Herpotrichiellaceae
      Řád: Verrucariales
       Čeleď: Verrucariaceae
   
  Třída: Arthoniomycetes
      Řád: Arthoniales
       Čeleď: Arthoniaceae
       Čeleď: Chrysothricaceae
       Čeleď: Roccellaceae
   
  Třída: Orbiliomycetes
      Řád: Orbiliales
       Čeleď: Orbiliaceae
   
  Třída: Spathulosporomycetes
      Řád: Spathulosporales
       Čeleď: Hispidicarpomycetaceae
       Čeleď: Spathulosporaceae
 • Chaetothyriomycetes:
 • Dvě čeledi vydělené z řádu Dothideales (třída Dothideomycetes) na základě molekulárních analýz + nově přičleněný řád lichenizovaných hub Verrucariales (v Dictionary of Fungi uvedeny mimo systém, mezi "Ascomycetes incertae sedis"; podle Váni u rodu Dermatocarpon zjištěn askohymeniální vývoj plodnice, podle Mycokey askolokulární skupina). Sjednocujícími znaky jsou přítomnost apikálních perifýz (perifyzoidů) a bitunikátní vřecka.
 • Arthoniomycetes:
 • Malá skupina askolokulárních hub tvořících korovité lišejníky nebo lichenikolních.
 • Orbiliomycetes:
 • Drobná skupina obsahující "dravé" houby "lovící" hlísty (vylučováním lepkavé hmoty nebo "chytáním" do stažitelných ok z hyfových výběžků).
 • Spathulosporomycetes:
 • Biotrofní parazité mořských ruduch (Pacifik a jižní polokoule).
 •  ODDĚLENÍ: BASIDIOMYCOTA
   
  Třída: Urediniomycetes
      Řád: Atractiellales
       Čeleď: Atractogloeaceae
       Čeleď: Chionosphaeraceae
       Čeleď: Hoehnelomycetaceae
  (obs. rod Atractiella)
       Čeleď: Pachnocybaceae
       Čeleď: Phleogenaceae
     Podtřída: Microbotryomycetidae
      Řád: Microbotryales
       Čeleď: Microbotryaceae
       Čeleď: Ustilentilomataceae
     Podtřída: Agaricostilbomycetidae
      Řád: Agaricostilbales
       Čeleď: Agaricostilbaceae
     Podtřída: Urediniomycetidae
      Řád: Platygloeales
       Čeleď: Platygloeaceae
      Řád: Septobasidiales
       Čeleď: Septobasidiaceae
      Řád: Uredinales
       Čeleď: Chaconiaceae
       Čeleď: Coleosporiaceae
       Čeleď: Cronartiaceae
       Čeleď: Melampsoraceae
       Čeleď: Micronegeriaceae
       Čeleď: Phakopsoraceae
       Čeleď: Phragmidiaceae
       Čeleď: Pileolariaceae
       Čeleď: Pucciniaceae
       Čeleď: Pucciniastraceae
       Čeleď: Pucciniosiraceae
       Čeleď: Raveneliaceae
       Čeleď: Sphaerophragmiaceae
       Čeleď: Uncolaceae
       Čeleď: Uropyxidaceae
 • Basidiomycota:
 • Dělení do tříd je zde víceméně praktickým kompromisem mezi různými pojetími.
 • Urediniomycetes:
 • Skupiny kolem rzí byly odděleny do samostatné třídy již dříve (někdy i společně se skupinami kolem snětí, tvoříce dohromady spíše heterogenní skupinu mezi stopkovýtrusnými a vřeckatými houbami); v 8. vydání Dictionary patřily do třídy Teliomycetes řády Uredinales a Septobasidiales; řád Microbotryales byl tehdy součástí Ustilaginales (podle dnešních poznatků je příbuznější rzím, ačkoli teliospory a životní cyklus odpovídají spíše snětím - zde hledejme důvod odsazení v samostatné podtřídě) a Atractiellales a Agaricostilbales spadaly do třídy Basidiomycetes (nyní Agaricomycetes).
 • Aktuálně je třída členěna na tři podtřídy, přičemž řád Atractiellales není zařazen do žádné z nich.
 • Jméno čeledi Hoehnelomycetaceae je odvozeno od jména rodu Hoehnelomyces, které je synonymem (nebo patří do) rodu Atractiella.
 • Řád Platygloeales byl dříve postaven ve třídě Urediniomycetes jako nezařazený ("incertae sedis"); některé primitivní rody byly též řazeny k řádu Auriculariales (viz níže).
 •   Třída: Ustilaginomycetes
     Podtřída: Entorrhizomycetidae

      Řád: Entorrhizales
       Čeleď: Entorrhizaceae
     Podtřída: Ustilaginomycetidae
      Řád: Urocystales
       Čeleď: Melanotaeniaceae
       Čeleď: Urocystaceae
      Řád: Ustilaginales
       Čeleď: Anthracoideaceae
       Čeleď: Cintractiaceae
       Čeleď: Clintamraceae
       Čeleď: Dermatosoraceae
       Čeleď: Doassansiopsidaceae
       Čeleď: Farysiaceae
       Čeleď: Geminaginaceae
       Čeleď: Glomosporiaceae
       Čeleď: Melanopsichiaceae
       Čeleď: Mycosyringaceae
       Čeleď: Uleiellaceae
       Čeleď: Ustilaginaceae
       Čeleď: Websdaneaceae
     Podtřída: Exobasidiomycetidae
      Řád: Doassansiales
       Čeleď: Doassansiaceae
       Čeleď: Melaniellaceae
       Čeleď: Rhamphosporaceae
      Řád: Entylomatales
       Čeleď: Entylomataceae
      Řád: Exobasidiales
       Čeleď: Brachybasidiaceae
       Čeleď: Cryptobasidiaceae
       Čeleď: Exobasidiaceae
       Čeleď: Graphiolaceae
      Řád: Georgefischeriales
       Čeleď: Eballistraceae
       Čeleď: Georgefischeriaceae
       Čeleď: Tilletiariaceae
      Řád: Microstromatales
       Čeleď: Microstromataceae
      Řád: Sporidiales
       Čeleď: Sporidiobolaceae
      Řád: Tilletiales
       Čeleď: Tilletiaceae
 • Ustilaginomycetes:
 • I tato třída prodělala v průběhu času značné posuny v systému a změny svého rozsahu. Historicky se můžeme setkat s pojetím skupiny Hemibasidiomycetes (buď pro rzi a sněti dohromady, nebo jen pro sněti /rzi pak patřily mezi Protobasidiomycetes/) či skupiny Endomycetes (sněti + kvasinky). Z novější doby pochází pojetí samostatné třídy, případně dvou tříd Ustomycetes a Sporidiomycetes (mj. v samostatném oddělení Ustomycota). Zde prezentovaný systém je založen na klasické morfologii, ultrastrukturních znacích i molekulárních datech.
 • Entorrhizomycetidae:
 • Mají lokální interakční zóny, fragmobazidie a dolipory bez parentosomů (membránových čepiček).
 • Ustilaginomycetidae:
 • Mají rozšířené interakční zóny, fragmobazidie a přepážky nejčastěji bez pórů (vzácněji jinak).
 • Řád Urocystales obsahuje rody řazené dříve do čeledi Tilletiaceae, tedy k mazlavým snětím (v čeledi Urocystaceae ale i některé z dřívější čeledi Ustilaginaceae s. l.).
 • Taktéž řád Ustilaginales zahrnuje čeledi obsahující rody jak z dřívější čeledi Tilletiaceae s. l., tak z Ustilaginaceae s. l.
 • Exobasidiomycetidae:
 • Mají lokální interakční zóny, holobazidie (výjimku viz níže) a póry s parentosomy, vzácněji jednoduché nebo přepážky bez pórů.
 • Rody z řádů Cryptobasidiales a Graphiolales (a též Brachybasidiales) jsou nyní součástí řádu Exobasidiales.
 • Řád Microstromatales obsahuje rod vyčleněný z řádu Exobasidiales.
 • Řád Tilletiales byl ještě v 8. vydání Dictionary pouze na úrovni čeledi Tilletiaceae v řádu Ustilaginales (i přes tak značný rozdíl, jakým je holobazidie oproti fragmobazidii, někteří autoři dodnes nepodporují oddělování prašných a mazlavých snětí na odpovídající úrovni - důvodem je nevytváření metabazidie u mnohých zástupců, což de facto znemožňuje jejich správné zařazení).
 • Řády Doassansiales a Entylomatales obsahují rody vyčleněné z řádu Tilletiales (resp. čeledi Tilletiaceae).
 • V řádu Georgefischeriales se scházejí rody dříve řazené v čeledích Tilletiaceae a Sporidiobolaceae (Tilletiaria); čeleď Tilletiariaceae je jedinou čeledí této podtřídy s dělenými bazidiemi.
 • Problematické je postavení řádu Sporidiales ("bazidiogenní kvasinky" tvořící teliospory), vyčleňované i jako skupina nejasného postavení ve třídě Ustilaginomycetes. Nověji je též kladen do podtřídy Microbotryomycetidae (třída Urediniomycetes, viz výše).
 •   Třída: Agaricomycetes
     Podtřída: Tremellomycetidae

      Řád: Christianseniales
       Čeleď: Christianseniaceae
      Řád: Ceratobasidiales
       Čeleď: Ceratobasidiaceae
       Čeleď: Oliveoniaceae
      Řád: Tulasnellales
       Čeleď: Tulasnellaceae
      Řád: Dacrymycetales
       Čeleď: Cerinomycetaceae
       Čeleď: Dacrymycetaceae
      Řád: Auriculariales
       Čeleď: Auriculariaceae
       Čeleď: Exidiaceae
      Řád: Tremellales
       Čeleď: Aporpiaceae
       Čeleď: Hyaloriaceae
       Čeleď: Phragmoxenidiaceae
       Čeleď: Rhynchogastremataceae
       Čeleď: Sirobasidiaceae
       Čeleď: Syzygosporaceae
       Čeleď: Tetragoniomycetaceae
       Čeleď: Tremellaceae
       Čeleď: Tremellodendropsidaceae
      Řád: Filobasidiales
       Čeleď: Filobasidiaceae
      Řád: Cystofilobasidiales
       Čeleď: Cystofilobasidiaceae
 • Agaricomycetes:
 • V Dictionary of Fungi třída Basidiomycetes; zde pouze změněno jméno třídy v souladu s doporučením Mezinárodního kódu botanické nomenklatury.
 • Tremellomycetidae:
 • Zahrnuje část heterogenní skupiny Heterobasidiomycetes (již delší dobu neudržitelné, v dřívějších skriptech podržené víceméně z praktických důvodů).
 • Podle pojetí kladoucího větší důraz na (ne)rozdělení bazidie byly kladeny do této podtřídy též primitivnější řády Auriculariales, Ceratobasidiales a Dacrymycetales (Dictionary of Fungi je uvádí v Agaricomycetidae); dnes již není typ bazidie určující charakteristikou, příslušnost těchto řádů spíše k podtřídě Tremellomycetidae se ovšem potvrzuje. Souhrnně je potřída charakterizována ultrastrukturálními znaky (dělicí vřeténko - "biglobular spindle pole body" - a dolipory s parentosomem) a molekulárními daty.
 • Do řádu Auriculariales přešly rody čeledi Exidiaceae, mající sice chiastické fragmobazidie typu Tremella, ale fylogeneticky příbuzné s Auriculariaceae.
 • Řád Cystofilobasidiales obsahuje rody vyčleněné z řádu Filobasidiales (ve srovnání s 8. vydáním Dictionary vše vyčleněno z Tremellales).
 •    Podtřída: Agaricomycetidae
      Řád: Polyporales
       Čeleď: Albatrellaceae
       Čeleď: Atheliaceae
       Čeleď: Boreostereaceae
       Čeleď: Corticiaceae
       Čeleď: Cyphellaceae
       Čeleď: Cystostereaceae
       Čeleď: Epitheliaceae
       Čeleď: Fomitopsidaceae
       Čeleď: Ganodermataceae
       Čeleď: Gloeophyllaceae
       Čeleď: Grammotheleaceae
       Čeleď: Hapalopilaceae
       Čeleď: Hyphodermataceae
       Čeleď: Meripilaceae
       Čeleď: Meruliaceae
       Čeleď: Phanerochaetaceae
       Čeleď: Podoscyphaceae
       Čeleď: Polyporaceae
       Čeleď: Sistotremataceae
       Čeleď: Sparassidaceae
       Čeleď: Steccherinaceae
       Čeleď: Tubulicrinaceae
       Čeleď: Xenasmataceae
      Řád: Agaricales
       Čeleď: Agaricaceae
       Čeleď: Bolbitiaceae
       Čeleď: Broomeiaceae
       Čeleď: Clavariaceae
       Čeleď: Coprinaceae
       Čeleď: Cortinariaceae
       Čeleď: Entolomataceae
       Čeleď: Fistulinaceae
       Čeleď: Gigaspermaceae
       Čeleď: Hemigasteraceae
       Čeleď: Hydnangiaceae
       Čeleď: Lycoperdaceae
       Čeleď: Marasmiaceae
       Čeleď: Mesophelliaceae
       Čeleď: Mycenastraceae
       Čeleď: Niaceae
       Čeleď: Nidullariaceae
       Čeleď: Phelloriniaceae
       Čeleď: Pleurotaceae
       Čeleď: Pluteaceae
       Čeleď: Pterulaceae
       Čeleď: Schizophyllaceae
       Čeleď: Strophariaceae
       Čeleď: Tricholomataceae
       Čeleď: Tulostomataceae
       Čeleď: Typhulaceae
      Řád: Boletales
       Čeleď: Boletaceae
       Čeleď: Boletinellaceae
       Čeleď: Coniophoraceae
       Čeleď: Diplocystaceae
       Čeleď: Gasterellaceae
       Čeleď: Gastrosporiaceae
       Čeleď: Gomphidiaceae
       Čeleď: Gyroporaceae
       Čeleď: Hygrophoropsidaceae
       Čeleď: Hymenogasteraceae
       Čeleď: Leucogastraceae
       Čeleď: Melanogastraceae
       Čeleď: Octavianinaceae
       Čeleď: Paxillaceae
       Čeleď: Protogastraceae
       Čeleď: Rhizopogonaceae
       Čeleď: Sclerodermataceae
       Čeleď: Suillaceae
      Řád: Thelephorales
       Čeleď: Bankeraceae
       Čeleď: Thelephoraceae
      Řád: Russulales
       Čeleď: Auriscalpiaceae
       Čeleď: Bondarzewiaceae
       Čeleď: Echinodontiaceae
       Čeleď: Gloeocystidiellaceae
       Čeleď: Hericiaceae
       Čeleď: Hybogasteraceae
       Čeleď: Lachnocladiaceae
       Čeleď: Peniophoraceae
       Čeleď: Russulaceae
       Čeleď: Stephanosporaceae
       Čeleď: Stereaceae
      Řád: Hymenochaetales
       Čeleď: Hymenochaetaceae
       Čeleď: Schizoporaceae
      Řád: Cantharellales
       Čeleď: Aphellariaceae
       Čeleď: Botryobasidiaceae
       Čeleď: Cantharellaceae
       Čeleď: Clavulinaceae
       Čeleď: Hydnaceae
      Řád: Phallales
       Čeleď: Geastraceae
       Čeleď: Gomphaceae
       Čeleď: Hysterangiaceae
       Čeleď: Phallaceae
       Čeleď: Ramariaceae
 • Agaricomycetidae:
 • Při odpoklonkování řádů Auriculariales, Ceratobasidiales a Dacrymycetales do Tremellomycetidae (viz výše) je tato podtřída homogenní skupinou, víceméně odpovídající někdejší třídě Homobasidiomycetes.
 • Definitivně je zavrženo členění na fylogenezi neodpovídající jednotky Hymenomycetidae a Gasteromycetidae; rouškaté houby a břichatky se prolínají i v rámci jednotlivých řádů. Dochází tím k řadě změn na řádové úrovni, některé řády zanikají sloučením s jinými (viz dále).
 • K "bývalé slávě" (míněn tím rozsah zahrnující většinu "chorošů") se vrátil řád Polyporales (v minulém pojetí Dictionary patřila čeleď Polyporaceae do Poriales; dnes je tomu naopak, Poria patří do /už zase široké/ čeledi Polyporaceae).
 • Rody z řádu Ganodermatales jsou nyní součástí řádu Polyporales.
 • Rody z dřívější čeledi Lentinaceae (např. podle Mosera /Die Röhrlinge und Blätterpilze, 1983/ součást čel. Polyporaceae v úzce vymezeném řádu Polyporales) jsou rozděleny: Lentinus a příbuzné spadají do Polyporaceae, Pleurotus a příbuzné do vlastní čeledi Pleurotaceae v řádu Agaricales.
 • V řádu Agaricales je čeleď Hygrophoraceae součástí Tricholomataceae, Crepidotaceae součástí Cortinariaceae (v minulém vydání kódu byly tyto čeledi základem odděleného řádu Cortinariales), Amanitaceae součástí Pluteaceae a Podaxaceae ("agarikoidní břichatky") součástí Agaricaceae.
 • Zde prezentované pojetí nekoresponduje s názory Kühnera (Les Hymenomycétes Agaricoides, 1980), odlišujícího od Agaricales řády Tricholomatales (Tricholomataceae, Hygrophoraceae, Amanitaceae) a Pluteales (Pluteaceae, Entolomataceae).
 • Rody z řádů Fistulinales, Tulostomatales a Lycoperdales (s výjimkou čeledi Geastraceae /incl. Sphaerobolaceae z dřív. Sclerodermatales/, spadající pod Phallales) jsou nyní součástí řádu Agaricales.
 • Rody z řádů Hymenogastrales, Melanogastrales (s výjimkou čeledi Niaceae, spadající pod Agaricales) a Sclerodermatales (incl. Calostomataceae z dřív. Tulostomatales) jsou nyní součástí řádu Boletales.
 • Do řádu Hymenochaetales přibyla čeleď Schizoporaceae, zahrnující rody oddělené z čeledi Hyphodermateceae (dříve Stereales, nyní Polyporales).
 • Rody z řádu Stereales jsou rozděleny na dvě části: čeledi Stereaceae (incl. Aleurodiscaceae), Stephanosporaceae, Peniophoraceae a Epitheliaceae jsou nyní též součástí řádu Russulales, zbytek (většina korticioidních hub) pak řádu Polyporales.
 • Rody z řádů Bondarzewiales, Hericiales a Lachnocladiales jsou nyní součástí řádu Russulales.
 • Alternativou je užší pojetí řádu Russulales s vyčleněním řádu (nebo příp. na úrovni podřádů) Hericiales (zahrnujícího Bondarzewiaceae, Peniophoraceae, Stereaceae apod.).
 • Rozutíkaly se skupiny kolem kuřátek (tento a následující bod): čeledi Clavariaceae a Typhulaceae jsou nyní v Agaricales, Sparassidaceae a Albatrellaceae v Polyporales (vše dříve Cantharellales).
 • Čeledi z řádu Gomphales, tj. Gomphaceae (incl. Clavariadelphaceae z dřív. Cantharellales) a Ramariaceae jsou nyní součástí řádu Phallales.
 • ŘÍŠE: AMOEBOZOA
   
  ODDĚLENÍ: MYCETOZOA

   
  Třída: Protostelea
      Řád: Protosteliales
       Čeleď: Protosteliaceae
      Řád: Echinosteliopsidales
       Čeleď: Echinosteliopsidaceae
      Řád: Cavosteliales
       Čeleď: Cavosteliaceae
      Řád: Ceratiomyxales
       Čeleď: Ceratiomyxaceae
   
  Třída: Dictyostelea
      Řád: Dictyosteliales
       Čeleď: Acytosteliaceae
       Čeleď: Dictyosteliaceae
   
  Třída: Myxogastrea
     Podtřída: Myxogastromycetidae
      Řád: Echinosteliales
       Čeleď: Clastodermataceae
       Čeleď: Echinosteliaceae
      Řád: Liceales
       Čeleď: Cribrariaceae
       Čeleď: Liceaceae
       Čeleď: Lycogalaceae
       Čeleď: Reticulariaceae
      Řád: Physarales
       Čeleď: Didymiaceae
       Čeleď: Physaraceae
      Řád: Trichiales
       Čeleď: Arcyriaceae
       Čeleď: Dianemataceae
       Čeleď: Trichiaceae
     Podtřída: Stemonitomycetidae
      Řád: Stemonitales
       Čeleď: Stemonitidaceae
  ŘÍŠE: RHIZARIA
   
  ODDĚLENÍ: CERCOZOA
    Třída: Phytomyxea

      Řád: Plasmodiophorales
       Čeleď: Phagomyxaceae
       Čeleď: Plasmodiophoraceae
  ŘÍŠE: EXCAVATA
   
  ODDĚLENÍ: PERCOLOZOA

    Třída: Heterolobosea
      Řád: Acrasiales
       Čeleď: Acrasiaceae
 • ex-Protozoa (sensu lato):
 • Protozoa jsou v současném pojetí už jen čistě umělou a pomocnou skupinou, zahrnující lidově řečeno "vše jednobuněčné, co není zvíře, kytka ani houba"; polyfyletičnost tohoto "slepence" (o které ostatně už dlouho není pochyb) dosahuje prozatím vrcholu v podobě přiřazení různých oddělení (zde zmíněna pouze ta "historicky houbová") do několika nově navržených říší (Simpson et Roger 2004, cit. sec. Kalina et Váňa 2005; viz též Počátky živočišné říše): Cercozoa (obsahující nádorovky) do říše Rhizaria, Heterolobosea (obsahující akrasie) do říše Excavata a vlastní hlenky do říše Amoebozoa.
 • Oproti Dictionary of Fungi jsou ze zde prezentovaného systému vyňata oddělení Alveolata (vazba na Chromista, s nimiž je nově řazeno do říše Chromalveolata) a Ichthyosporea (nově přiřazeno vedle hub a živočichů do říše Opisthokonta); mikrosporidie jsou nyní řazeny mezi vlastní Fungi, viz výše.
 • Na úrovni třídy jsou přijaty protozoologické koncovky (třída: "-ea") namísto mykologických ("-mycetes"); podtřídy, řády a čeledi jsou ponechány s koncovkami dle pravidel botanické nomenklatury, byť jsem si vědom jisté nedůslednosti v této věci.
 • Protostelea: Čeledi dřívějšího širšího řádu Protosteliales jsou nyní povýšeny na samostatné řády.

 • Poslední změna na této stránce: 11. března 2008

  Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz

  Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie