ZPRÁVA O PSANÍ A OBHAJOBÁCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ
 
Několik let jednotliví členové B6 bojovali s bylinami, dřevinami i mechy v nejrůznějších oblastech našeho státu, případně vysedávali celé hodiny v herbářích nad sušenými exempláři těch nejsveřepějších rostlinných rodů. Bičováni větrem, vysušováni tropickým sluncem, zaléváni vlastním potem i přívalem vod shora i zespoda, sužováni třeskutými mrazy, hladem a bodavým hmyzem, si mysleli, že už je nemůže počkat nic horšího. Ale opak byl pravdou. Při-šel čas napsat o veškerém bádání a pozorování (nikoliv ovšem o útrapách s tím spojených) text, který by měl hlavu a patu, určený počet stránek a opatřen byl mapkami, grafy, tabulka-mi a podobnými důkazy píle toho kterého diplomanta a citacemi literatury v každé druhé větě. Po období bojů s přírodními živly nastala válka s počítači a dalšími výdobytky moderní techniky. Přírodní živly se ukázaly být ve srov-nání s nástrahami civilizace příliš měkkými. Počítačové programy požírající vybrané části vložených dat dokázaly umořit i ty z nás, kdo dosud bez problémů zvládali pohyb ve vysokých nadmořských výškách, náročné exkurze v doprovodu pochybných poslanců Parlamentu ČR nebo nálety stovek žíznících komárů v jihomoravských luzích. Bohužel v době psaní diplomek jsme neměli tolik duchapřítomnosti, abychom neúspěchy obrátili ve svůj prospěch a napsali např. vědecké pojednání o jídelním líst-ku programu Edifyt 2 nebo o destruktivním působení práce s počítačem na psychiku bota-nika. Rovněž jsme nevyužili možnosti proslavit se zasvěceným rozborem snů, jež nás provázely každé noci, a to ještě dlouho po odevzdání diplomových prací. Pozoruhodně častým moti-vem takových snů byly fytocenologické tabulky, samozřejmě zobrazené na monitoru všeteč-ného počítače, který před našimi zraky prováděl s tabulkou takové kousky, že jsme se budili hrůzou uprostřed noci a ráno se hned utíkali přesvědčit, zda se našim skutečným tabulkám odpočívajícím v Bivojovi, Bonifácovi, Brunhildě či Siegfriedovi nic nestalo.
Zdá se to neuvěřitelné, ale i přes veškerá úskalí jsme nakonec všichni svá vrcholná díla dokončili a snad to na nás ani nezanechalo trvalé následky (u chorob objevivších se v období „podiplomním" nebylo jednoznačně prokázáno, že by se na jejich vzniku podílela vědecká práce). Ovšem dalším bodem programu měly být a vskutku nakonec byly obhajoby diplomek, kde se mělo ukázat, nakolik oponenti pochopili naši snahu zpracovat zadané téma co nejpravdivěji, nejpřesvědčivěji, nejoriginálněji, nejpečlivěji, zkrátka co nejlépe – snahu nad jiné upřímnou, ale někdy to nešlo jinak, než že zůstalo jen u té snahy... Oponenti samozřejmě jakýkoli náznak zamlžování skutečností objevili (často i tam, kde bylo dle našeho mínění úplně „jasno") a patřičně nás za takovou troufalost podusili ve vlastní šťávě. Někdy nám pod palbou otázek nezbylo než tiše zírat, na co všechno naši na první pohled mírumilovní pedagogové nepřijdou. Nakonec ale všechny práce byly shledány klasifikovatelnými, což nás naplnilo veselím a úlevou nad tím, že předělávat se nic nebude a že náš zrak těžce zkoušený každodenním čuměním do obrazovky počítače konečně trochu zregeneruje. A tak odkazujeme dalším generacím diplomantů: Nic se nebojte, my jsme dokázali, že to dokážete i vy.  
 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky