ZPRÁVA O TOM, ČÍM SE „B6" ŽIVÍ TEĎ, KDYŽ UŽ JI NENÍ TAK ČASTO VIDĚT
 
Možná máte pocit, že po většině členů „B6" se náhle slehla zem. Abychom vás vyvedli z omylu, ale-spoň ve stručnosti vás seznámíme s tím, co se děje za vašimi zády.
 
Sběrač-vůdce byl ve své funkci potvrzen už potřetí. Tajným hlasováním o tom rozhodl zbytek „B6" na pracovním semináři počátkem prosince 1997. Slavnostního vyhlášení výsledků a pasování dubo-vou sukovicí se laskavě ujal doc. RNDr. Vladimír Řehořek na slavnostním zasedání botanického kroužku dne 18. 12. 1997.
 
Sběrač-rezerva momentálně sídlí na území ČR a věnuje se seznamování zahraničních návštěvníků s naší flórou a naopak. Jelikož konečně uznal, že rezerva žijící za horama několik set kilometrů daleko je Botanické šestce houby platná, hodlá se státi v našem regionu neoindigenofytem.
 
Sběrač-pomocník má za sebou již dva semestry vědeckého a výchovného působení na KSBG. Občas ho na její půdě můžete i potkat.
 
O osudu sběrače-posla není mnoho známo. Působí ve svém rodném kraji, což je přece jen trochu z ruky. Věříme, že i když prošel mnoha zkouškami, na „B6" ani na botaniku nezanevřel.
 
Sběrač-sanitář je pravděpodobně ze všech členů „B6" nejčilejší. Nejenže se věnuje výzkumu v per-spektivním oboru přírodních věd, ale nevzdává se ani studia na PřF a celé škály doprovodných akti-vit.
 
Naopak sběrač-nosič usoudil, že už je toho na něj trochu moc, a tak raději onemocněl, aby si koneč-ně trochu odpočinul. Dalším, ale nepochybně neméně významným důvodem k nemoci byla potřeba věnovat se práci na tomto sborníku.
 
Sběrač-host se podle posledních, bohužel ne zrovna aktuálních, zpráv věnuje výchově mladé genera-ce v místě svého trvalého bydliště. Doufejme, že toto jistě náročné povolání nesebere hostovi elán k dalšímu bádání a pohostinnost vůči zbytku „B6".
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky