ZPRÁVA O ODDYCHOVÉM VÍKENDU BOTANICKÉ ŠESTKY U STAREJ TUREJ BREZOVEJ,
KTERÁ DOSUD NESTAČILA VYHOREŤ
 
Psaním diplomové práce zcela umořená „B6" se rozhodla využít víkendu 25.–27. 4. 1997 k regeneraci sil a načerpání nové energie k další společné – i když ne zcela dobrovolné – akci, totiž k obhajobě svých právě vzniklých vědec-kých prací. K původně plánovanému nácviku obhajob v souladu s heslem „těžko na cvičišti, lehko na bojišti" naštěstí nakonec nedošlo. Při vzpomínce na naše „bojiště" se nám totiž zdá velmi nepravděpodobné, že by byl jeden víkend k podobnému nácviku dostačující, a hlavně pak, zda bychom takové „cvičiště" vůbec ve zdraví přežili. A tak jsme si užívali zdravého bělokarpatského vzduchu, her, jídla a jiných radovánek. Mezi „jinými radovánkami" vzpomeňme alespoň botanicko-historickou exkurzi na hrad Bečkov. S jejím průběhem Vás ve stručnosti seznámí útržkovité poznámky z deníku sběrače nosiče (upraveno do srozumitelné podoby):
Terénní průzkum na pozadí hradu Beckova
na Beckově byla prdel
„B6" razí na hrad ca v 13 hodin 15 minut od hřbitova pod hradem. Po cestě roste Anthriscus caucalis (to je ten, co smrdí po mentolu)...
Hrad je zatvorený do 15. 5. 1997! Tak alespoň u hradu napíšeme fytocenologický snímek: Festuca pallens, Sedum album, S. sexangulare, Sanguisorba minor, Arenaria serpyllifolia, Centaurea rhenana, Galium glaucum, Bromus mollis, Bryum argentatum, Barbula unquicula (a hele, tady někdo umí mechy, zdá se, že finská tundra měla na rezervu pozitivní vliv), Minuartia sp., Clematis vitalba, Fragaria viridis, Artemisia absinthium, Achillea cf. pannonica (zkoušíme, zda jsme se tento rod na semináři dobře naučili... vidíme, že nikoliv), Lithospermum arvense, Salvia nemorosa, Erodium cicutarium (nález tohoto druhu byl provázen zoufalým výkřikem sb.-rezervy „Pozor, bocianika nezašliapni"), Bromus tectorum, Onopordon acanthium (čili „ostrý pes trúbil"), Holosteum umbellatum a Potentilla heptaphylla. (Pozn. ed.: A to ještě nosič ve své skromnosti nezmiňuje nález masy pryšců „tak nádherně napadených" (jak by řekl doc. Skalický coby protiklad termínu „odporně zdravých") Uromyces pisi, jež dodnes v hojné míře slouží vzdělávání těch nevděčných prvňáčků, po jejichž odchodu z praktika se v lavicích objevují nápisy „ZRUŠTE NIŽŠÍ ROSTLINY!"...)
K ohodnocení pokryvnosti jednotlivých druhů už jaksi nedošlo, neboť „B6" se nakonec díky své nepřekonatelné aktivitě rozlezla kolem celého hradu, prošla několika různými rostlinnými společenstvy a nakonec se usadila na protějším kopci, aby se posilnila. Během exkurze si „B6" prakticky demonstrovala obsah termínu „erodoman", jako označení pro osobu, která způsobuje erozi. Přihlížela rovněž náhlému „zmizení zelených jablek modrou paní na Beckově" a nechala se vyfotografovat s několika baleními džusu Toma, s úmyslem zaslat fotografie výrobci tohoto nápoje a požádat jej o sponzoring dalších akcí „B6". Na zpáteční cestě 1/3 „B6" navštívila zajímavý židovský cintorín umístěný ve svažitém terénu pod hradem.  
 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky