VÁŽENÁ INKVIZIČNÍ KOMISE !!!
OLGA ROTREKLOVÁ
 
Po přečtení podmínek pro složení předmětné zkoušky opravňující dotyčného k účasti na vánoční besídce jsem byla současně potěšena, že mi ctěná komise dala šanci vykonat zkoušku, i když je všeobecně známo, že se alkoholu zpravidla vyhýbám, ovšem současně mne prostoupila chmurná předtucha, že moje alkoholická bezúhonnost zřejmě způsobí, že nejen nesložím zkoušku, ale nadále budu vyloučena ze všech akcí podobného rázu.
Zpočátku jsem byla v pokušení vymyslet si něco, co by mne postrčilo za hranici, kterou jste si jistě velmi přísně stanovili, a co by mi umožnilo zkoušku úspěšně složit, ale pravdomluvnost, vštěpovaná mi již od ranného mládí, nedovolila, abych si tímto podlým způsobem zajistila účast na večírku. Mu-sím tedy doufat, že blahosklonnost ctěnné inkviziční komise a proviant, který přinesu, dostatečně vynahradí moje ne vlastní vinou zapřičiněné nedostatky v této oblasti.
 
Svůj příspěvek jsem zpracovala přesně podle předložené osnovy, tak tedy:
ad 1) (bliterární rešerše)
Jediným literárním pramenem, týkajícím se této problematiky, který jsem vydolovala ze své chatrné paměti, byla kniha, kterou jsem bedlivě studovala ve 4. ročníku gymnázia a ještě jednou o dva roky později po přijetí na vysokou školu. Protože je to už drahně let, nedokážu jej řádně odcitovat, autor se mi vykouřil z hlavy, místo a rok vydání jsem tehdy nepovažovala za nutné zjišťovat, a zapamato-vala jsem si pouze výmluvný titul. Nebudu Vás ctěná inkviziční komise již déle napínat, jde o Metodiku česání chmele, podle níž jsem se teoreticky připravovala na účast na chmelové brigádě. Ovšem sebekriticky musím přiznat, že mě k této aktivitě nevedla láska k moku, jehož kvality jsem začala oceňovat teprve až tehdy, když se přihlásily první potíže se žlučníkem, ale jen a jen touha dobře reprezentovat naši svazáckou brigádu. Až o několik let později jsem s hrůzou zjistila, že jsem svou pílí nevědomky pomáhala udržet v chodu prohnilé totalitní zřízení založené na všelidovém vlastnictví výrobních prostředků a tím oddalovala zavedení tržního hospodářství, které jediné může vést ke světlejším zítřkům.
ad 2) (hřešení v ČR i v zahraničí)
Abych učinila povinnosti zadost, musím se přiznat k oběma mým letošním alkoholickým prohřeškům - jedním z nich byl novoroční přípitek a druhým konzumace sedmičky vína (ve třech), kterou mi každoročně vozí z Mikulova Ing. Jiří Danihelka, když se mi podaří zpracovat materiál připadající na daný rok. Na jiné situace, kdy bych v letošním roce vypila nějaké větší množství alkoholu, si již opravdu nevzpomínám. I když alkohol nekonzumuji, v můj prospěch hovoří alespoň podezření, které pojal můj manžel - podezření, že jsem se přihlásila do cvičení jen proto, abych mohla po něm nebo místo něj někde tajně konzumovat alkohol. Každé úterý, když se vracím domů, musím toto podezře-ní vyvracet a absolvovat dechovou zkoušku. (Pravdomluvnost mi ovšem opět velí přiznat barvu a připustit, že tato situace není způsobena nedůvěrou k mé vlastní osobě, ale skutečností, že chodím cvičit s RNDr. Zdeňkou Lososovou, která nemá v naší rodině stran alkoholu právě nejlepší pověst.)
K mému působení mimo hranice republiky bych uvedla alespoň v krátkosti: Na exkursi na Korsice jsem musela alkoholickým svodům odolávat, protože jsem bohužel bydlela v podnájmu a tedy v neznámém prostředí a nemohla jsem riskovat, že bych po propité noci znečistila stan jenom proto, že nenajdu včas východ. Floristický kurs ve Zvolenu proběhl taky zcela bez následků, i když by si někdo mohl po svém vykládat skutečnost, že jsem si hned první den pobytu zapomněla v hospodě deštník.
ad 3) (dosavadní následky)
Co se dosavadních následků týče, pevně věřím že neexistuje žádná souvislost mezi konzumací alkoholu a trvale nevyhovujícími jaterními testy, na které mě pan doktor posílá každého půl roku.
 
Věřím, že ctěná inkviziční komise bude posuzovat tento projekt shovívavě a blahosklonně mi dovolí alespoň přihlížet dnešnímu vánočnímu večírku.
Mgr. Olga Rotreklová, p.a.*
*) zkratka za jménem znamená potenciální abstinent a přečetla jsem si ji na láhvi, kterou mám ve svém bezúhonném životě v ruce nejčastěji, na láhvi s kyselinou octovou, která je součástí fixační směsi při studiu chromozomů.
 
 
CURRICULUM VINAE AUTORKY
 
Ještě jednou se pokusím objasnit mou podezřelou nenáchylnost k alkoholu, a to chronologickým seřazením několika stežejních momentů, které k této mé orientaci vedly:
Již v dětství mi všechno vypil můj mladší, ale silnější a průbojnější bratr.
Prepubertální období jsem měla zcela vyplněno plněním zásad plamenů a cest, a tedy snahou stát se správným pionýrem, s jehož chováním se konzumace alkoholu neslučovala.
V pubertě, alespoň pokud mi chatrná pamět dovoluje si na něco vzpomenout, jsem nějaké zkušenosti s alkoholem měla. Vděčím za ně především tatínkovi své spolužačky z gymnázia, který byl sportovním komentátorem a vždy po úspěšném televizním přenosu slavíval v hotelu Grand. Kolem 22. hodiny nás jeho žena zpravidla vyslala, abychom ho vyzvedli a přivedli v pořádku domů. To se nám podařilo hned poté, co do nás tatínek cvičně nalil několik vodek, k čemuž ho vedlo pouze zodpovědné rodičovské svědomí, které nemohlo dopustit, aby nás, nezvyklé alkoholu, někdy někdo někde opil a nedejbože nám něco zlého udělal.
Když nastal čas tyto zkušenosti nějakým užitečným způsobem zúročit, přišlo těhotenství a roky tréninku byly neodvratně v háji (většina členů ctěné inkviziční komise jsou sportovci a sami z vlastní zkušenosti ví, jaké to je vypadnout na rok z tréninku). Z těhotné ženy jsem se změnila v kojící matku a jakoby to všechno ještě nestačilo, hned nato jsem úspěšně složila řidičskou zkoušku. Důsledky této neprozřetelnosti se projevily hned první den, kdy jsem přišla s úplně novým řidičákem. Manžel (který mi předtím nedovolil ani pomyslet na to, že by mi auto půjčil) radostně zvolal: "Hurá, jedeme do sklepa!" Samozřejmě myslel do vinného a během pěti minut sehnal pár kamarádů, abychom nejeli nevytížení a aby mu víno lépe chutnalo. Nedomyslela jsem důsledky tohoto počínaní a dmula se pýchou, že mi bylo svěřeno auto, za které jsme ještě dlužili Spořitelně nějakou tu korunu. Moje další jízdy vždy mířily stejným směrem, protože pokud jsme jeli někam jinam, tvrdil manžel, že nás tam doveze rychleji a bezpečněji. Řídila jsem s velkým nadšením a tak mi ani nedošlo, že se těmito jízdami, vykoupenými abstinencí, sama vyřazuji ze společnosti konzumentů alkoholu.
Doufám, že těchto několik klíčových momentů z mého života dostatečně postačí k objasnění mého vztahu k alkoholu.
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky